4 otázky a odpovědi ohledně podnikání s odpovědným zástupcem

18.05.2017 | , Finance.cz
FIREMNI FINANCE


Živnostenský zákon (zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání) umožňuje podnikateli, který nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti dle § 7 tohoto zákona, provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Jaká jsou vzájemná práva a povinnosti podnikatele a odpovědného zástupce?

Odpovědný zástupce musí v první řadě splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti podle § 6 a § 7 živnostenského zákona. Jsou jimi plná svéprávnost, bezúhonnost a odborná či jiná způsobilost, pokud ji živnostenský zákon nebo zvláštní předpisy pro provozování živnosti vyžadují.

Jak je odpovědný zástupce stanoven?

Odpovědného zástupce stanoví podnikatel pro jednotlivou živnost, pro více živností zároveň, anebo může stanovit více odpovědných zástupců pro jednu živnost. Stanovení více odpovědných zástupců pro jednu živnost si lze představit například v případě, kdy má podnikatel své provozovny od sebe vzdáleny tak, že nelze provozování prostřednictvím jednoho odpovědného zástupce zajistit. Odpovědný zástupce nemůže být ustanoven do funkce pro více než čtyři podnikatele.

Je potřeba smlouva?

Mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem musí být založen smluvní vztah, avšak zákon nestanoví formu smlouvy ani rozsah vymezení vzájemných práv a povinností. Pro tuto smlouvu není stanovena písemná forma. Písemnou formu musí naproti tomu mít souhlas odpovědného zástupce s ustavením do funkce (dle § 46 odst. 1 písm. g) a odst. 2 písm. h) odpovědný zástupce uděluje souhlas s ustanovením do funkce ve formě prohlášení.

Smlouva mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem se řadí mezi smlouvy nepojmenované a zákon nestanoví její náležitosti. Zpravidla v ní však budou vymezeny smluvní strany, stanoven předmět, určena úplata za činnost odpovědného zástupce, anebo stanoveno, že odpovědný zástupce vykonává svou funkci bezplatně. 


Čtěte také:

Co na to živnostenský úřad?

Podnikatel je povinen oznamovat ustanovení odpovědného zástupce a ukončení výkonu jeho funkce živnostenskému úřadu, a to bez ohledu na to, zda jde o živnost ohlašovací či koncesovanou. Lhůty pro oznámení živnostenskému úřadu jsou stanoveny na 15 dní od dne, kdy byl odpovědný zástupce do funkce ustanoven, resp. 15 dní ode dne, kdy odpovědný zástupce ukončil výkon funkce. U koncesovaných živností je navíc požadováno, aby bylo ustanovení odpovědného zástupce schváleno živnostenským úřadem. Podnikatel je tedy k oznamování změn týkajících se činnosti odpovědného zástupce vůči živnostenskému úřadu povinen. Naproti tomu sám oprávněný zástupce má právo, z důvodu zajištění jeho právní jistoty při nečinnosti podnikatele, ukončení výkonu funkce oznámit živnostenskému úřadu sám. Současně s tím však musí doložit, že podnikatele na tuto skutečnost písemně a v předstihu upozornil.

Pokud by podnikatel, který ustanovuje odpovědného zástupce povinně, neustanovil do funkce nového odpovědného zástupce, je povinen oznámit živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti; v opačném případě zahájí živnostenské úřad řízení o pozastavení provozování živnosti v souladu s § 58 odst. 3.

Co odpovědný zástupce dělá?

Dále je vhodné stanovit, do jaké míry odpovídá odpovědný zástupce za škodu, kterou podnikateli způsobí. V souladu s judikaturou (např. rozhodnutí 6 A 211/03 Vrchního soudu v Praze) odpovědný zástupce odpovídá pouze podnikateli samému, přičemž navenek za závazky podnikatele neručí. Je však nutno upozornit na ustanovení § 11 živnostenského zákona: „Pokud zvláštní právní předpis stanoví podmínky provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce odlišně, ustanovení odstavců 1 až 9 se nepoužijí.“ Jestliže tak tedy stanoví zvláštní předpis, odpovědný zástupce bude odpovídat i navenek.

Odpovědný zástupce vůči podnikateli plně odpovídá za provoz živnosti po odborné stránce a za dodržování živnostenskoprávních předpisů. Na provozování živnosti se musí podílet v potřebném rozsahu, z čehož také vyplývá omezení, podle kterého může být jedna osoba ustanovena oprávněným zástupcem maximálně pro čtyři podnikatele. Jakým konkrétním způsobem bude činnost odpovědného zástupce pro podnikatele vykonávána či jak bude odevzdávat své výstupy podnikateli, bude záviset na konkrétním typu živnosti.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE