Kdy může pojišťovna požadovat přirážku ke zdravotnímu pojištění?

17.09.2020 | , Finance.cz
FIREMNI FINANCE


Co je přirážka ke zdravotnímu pojištění a kdy ji zdravotní pojišťovna může požadovat? Jak je vysoká a kdy a jakým způsobem se proti ní můžete odvolat?

O tom, za jakých podmínek může zdravotní pojišťovna požadovat přirážku k pojistnému, pojednává zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Postupovat se bude také podle zákona správního řadu č. 500/2004 Sb.

Kolik je odváděno na zdravotní pojištění?

Dohromady je na zdravotní pojištění odváděno 13,5 %. Celkem 4,5 % se odvádí ze mzdy nebo platu zaměstnance, zbylých 9 % za něj ještě odvádí zaměstnavatel.

Kdy může zdravotní pojišťovna požadovat přirážku?

Přirážku ke zdravotnímu pojištění neobdrží zaměstnanec, ale zaměstnavatel. Pokud si zaměstnavatel neplní své zákonné povinnosti vůči zdravotní pojišťovně, může se mu takové jednání vymstít v podobě sankce, penále, přirážky anebo pokuty k pojistnému. To vše může pojišťovna uložit na základě vlastních zjištění a vyhodnocení.

Přirážka k pojištění může být zaměstnavateli udělena, pokud v uplynulém kalendářním roce došlo k opakovanému výskytu pracovních úrazů, případně nemocí z povolání za stále stejných příčin a společně s tím i ke zvýšení nákladů na zdravotnické služby. Výjimku tvoří pouze případy, kdy není příčina úrazu nebo nemoci zjištěna, došlo k němu ohrožením zvířaty, přírodními živly anebo v důsledku protiprávního jednání ze strany třetích osob.

Přirážky bývají uděleny proto, že zaměstnavatel je povinen zajistit v zaměstnání takové podmínky, které předcházejí výskytu pracovních úrazů prostřednictvím bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Přirážka ke zdravotnímu pojištění – sankce a pokuty

Zdroj: Shutterstock

Pracovní úrazy a povinnost zaměstnavatelů

Pokud ve firmě dojde k pracovnímu úrazu, zaměstnavatel je povinen skutečnost doložit příslušné zdravotní pojišťovně. Učinit tak může kopií Záznamu o pracovním úrazu. Jestliže během jednoho měsíce dojde k více pracovním úrazům, zaměstnavatel pošle všechny záznamy hromadně, a to nejpozději do pátého dne následujícího měsíce.

Pokud zaměstnavatel nesplní svou povinnost, zdravotní pojišťovna mu může uložit pokutu do výše 100 000 Kč.

V případě nemoci z povolání jsou povinni zaslat kopie záznamu poskytovatelé, kteří mají oprávnění nemoci z povolání uznávat.

Kolik činí přirážka ke zdravotnímu pojištění?

Zdravotní pojišťovna může požadovat přirážku až do výše 5 % ze zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem za uplynulý rok. Pokud tedy pojistné za rok činilo např. 350 000 Kč, přirážka bude 17 500 Kč.

Za předešlý kalendářní rok pak lze vystavit platební výměr nejpozději do 30. června. Přirážku musí zaměstnavatel uhradit jednorázově na účet zdravotní pojišťovny. Pokud by zaměstnavatel přirážku neuhradil, může mu navíc zdravotní pojišťovna vyměřit pokutu do výše 100 000 Kč.

 

Lze se proti přirážce k pojištění odvolat?

Proti přirážce stanovené zdravotní pojišťovnou se lze odvolat, a to nejpozději do 15 dnů od doručení platebního výměru. Učinit tak lze prostřednictvím písemné žádosti, kterou bude třeba doručit na pobočku pojišťovny. Žádost lze zaslat i poštou anebo přes datovou schránku.

Rozhodčí orgán však může prominout penále, pokutu anebo přirážku, která nepřesahuje výši 20 000 Kč. K prominutí však nedojde, pokud plátce nezaplatil pojistné splatné do dne vydání rozhodnutí o prominutí pokuty, přirážky nebo penále, byl na něj podán návrh na prohlášení konkursu, vstoupil do likvidace anebo zažádal o prominutí až po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla uložena pokuta, přirážka nebo penále.


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE