Jak si vyřídit živnostenský list a kolik to bude stát?

14.12.2018 | , Finance.cz
FIREMNI FINANCE


Dali jste si už teď předsevzetí, že od Nového roku nakopnete svoje vlastní podnikání a založíte si startup? Nejjednodušší formou je pořízení živnostenského listu a podnikání jako OSVČ. A živnostenský list si můžete vyřídit ještě letos, na živnostenském úřadě to stihnou za chvilku.

Vstup do podnikání je vždy spojen s nutnou administrativou. Pokud jste se rozhodli podnikat, vaše první kroky povedou na živnostenský úřad. Jak postupovat při osobním ohlášení živnosti a na co nezapomenout?

Živnostenský list jako doklad živnostenského oprávnění se v současnosti již nepoužívá. Byl nahrazen výpisem ze živnostenského rejstříku. Pokud máte živnostenský list z dob, kdy se vydával, je samozřejmě stále platný.

Na základě živnostenského oprávnění dnes podniká více než 2,6 milionu fyzických osob. Kdo se rozhodne pustit do podnikání, začne pravděpodobně u hledání informací k založení živnosti. Dříve než zamíříte na živnostenský úřad, vyplatí se prostudovat zákon o živnostenském podnikání (č. 455/1991 Sb.). Zde se například dočtete, co je živnost, jaké existují druhy živností či kdy vzniká živnostenské oprávnění.

Co je živnost?

Zákon o živnostenském podnikání upravuje podmínky živnostenského podnikání. Živnost je definována jako soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Pod živností si můžete představit například zedníka, malíře pokojů či ekonomického poradce, který samostatně podniká na živnostenský list.

Některé činnosti, opět definované v zákoně, nejsou považovány za živnost. Živností nejsou například činnosti, které ze zákona vykonává pouze stát, využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci nebo autory, restaurování kulturních památek či provádění archeologických výzkumů. Živností nejsou ani činnosti fyzických osob: lékařů, farmaceutů, advokátů, soudních znalců, auditorů, architektů a dalších. Celý výčet je uveden v paragrafu 3 živnostenského zákona.

Všeobecné a zvláštní podmínky pro získání živnostenského oprávnění

K získání živnostenského oprávnění je nutné splnit základní všeobecné podmínky:

  • svéprávnost, resp. způsobilost k právním úkonům (dosažení věku 18 let),
  • bezúhonnost.

Splnění všeobecných podmínek postačí k ohlášení živnosti volné. U živností řemeslných a vázaných je třeba splnit i zvláštní podmínky, tedy většinou podmínku odborné způsobilosti. Koncesované živnosti smějí být provozovány na základě koncese. Při provozování živnosti je nutné si stanovit také provozovnu, u fyzických osob velmi často je jako provozovna stanoveno místo trvalého bydliště. Pokud se adresa vaší provozovny neshoduje s vaším trvalým bydlištěm, musíte při vydání živnostenského listu prokázat i nárok na používání daných prostor, například nájemní smlouvou.

Jak si vyřídit živnostenský list

(foto: Pixabay)

Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce

Podmínku odborné způsobilosti lze většinou splnit vzděláním v příslušném oboru, praxí nebo odbornou zkouškou. Pokud nemáte praxi, vzdělání ani zkoušku, je tu ještě možnost využít institutu odpovědného zástupce. Zákon praví, že odpovědný zástupce je fyzická osoba, která odpovídá za "řádný provoz naší živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů". Odpovědný zástupce svým souhlasem s vykonáváním této funkce slouží jako určitá garance. Měl by se totiž účastnit provozovaní živnosti v potřebném rozsahu, ktery ale nikde není definován. Nenese samozřejmě žádnou zodpovědnost za konání držitele živnostenského oprávnění.

Výběr vhodné živnosti

Pokud chcete ušetřit na živnostenském úřadě čas, dopředu si vyberte v příloze živnostenského zákona obor činnosti, kterému se budete věnovat. Když budete například podnikat jako fotograf na volné noze, vyberete ze seznamu fotografické služby. Zamyslete se, zda nebudete poskytovat i služby v dalších oborech. Při ohlášení živnosti můžete vybrat více okruhů činnosti. Je vhodné si je nechat zapsat ihned, protože za další dodatečný zápis, resp. další ohlášení živnosti, zaplatíte 500 Kč.

 

Kam na úřad?

O živnostenské oprávnění lze požádat na kterémkoliv živnostenském úřadě v České republice, kde vyplníte jednotný registrační formulář. Podání lze učinit osobně nebo elektronicky. Při osobním podání nemusíte jednotný registrační formulář v papírové podobě sami vyplňovat. Všechny potřebné informace s vámi vyplní přímo pracovník živnostenského úřadu.

Pracovník živnostenského úřadu ověří vaší totožnost, zjistí potřebné informace, zapíše zvolené okruhy činností a také se zeptá, zda chcete současně zaregistrovat k platbě zdravotního a sociálního pojištění a dani z příjmu fyzických osob na příslušném finančním úřadě. Vyplatí se tuto nabídku využít, ušetříte si spoustu času a nepropásnete zákonem stanovené termíny pro přihlášení. Po zaplacení tisícikorunového poplatku získáte výpis z živnostenského rejstříku. Ohlášením živnosti můžete začít podnikat. U živností koncesovaných můžete začít podnikat dnem udělení koncese, přesněji tedy dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

Přibližně za měsíc od ohlášení živnosti dostanete dopis z příslušného finančního úřadu s přiděleným daňovým identifikačním číslem (DIČ).

Kde se musím registrovat jako OSVČ

Oznamovací povinnost pro různé úřady lze splnit i podáním na tiskopisech vydaných Ministerstvem průmyslu a obchodu učiněným u kteréhokoliv živnostenského úřadu společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi. Pokud toto podání nevyužijete, tak se musíte ohlásit ještě na následujících úřadech:

  • příslušný finanční úřad,
  • okresní správa sociálního zabezpečení,
  • zdravotní pojišťovna.

Ode dne zahájení živnosti jste také povinni platit příslušné odvody na sociální a zdravotní pojištění. 

Jaké jsou poplatky na živnostenském úřadě?

Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání 1 000 Kč
Další ohlášení živnosti 500 Kč
Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání 1 000 Kč
Přijetí další žádosti o koncesi 500 Kč
Změna rozhodnutí o udělení koncese 500 Kč
Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost 500 Kč
Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny 100 Kč
Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost za každou i započatou stránku 20 Kč
Přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona 50 Kč

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 50 krát

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE