Kdy je možné vyplatit ze společnosti s ručením omezeným podíl na zisku?

20.07.2019 | , Finance.cz
FIREMNI FINANCE


Jaký je správný postup před provedením výplaty podílu na zisku společníkům v s. r. o. a jaké zákonné předpoklady je nutné pro výplatu naplnit?

O rozdělení a výplatě zisku rozhoduje valná hromada jako nejvyšší orgán společnosti na základě schválené účetní závěrky. Skutečnost, zda lze výplatu zisku provést, však musí ještě přezkoumat jednatel či jednatelé.

V jaké výši je možné zisk rozdělit?

Pokud se společnosti v minulém roce dobře dařilo a dosáhla zisku, je možné, aby si společníci tento zisk vyplatili. Zisk však není nutné rozdělovat, lze jej ponechat ve společnosti jako nerozdělený anebo z nerozděleného zisku navýšit základní kapitál.

Nejprve se pokryje ztráta minulých let a provede příděl do rezervního a jiných fondů a teprve následně lze vyplatit zisk v maximální výši součtu nerozděleného zisku minulých let a zisku běžného období.

Rezervní fond již od 1. ledna 2014 není nutné v s. r. o. vytvářet, je však možné, že v některých společnostech stále existuje.

Kdy se může vyplatit podíl na zisku z s.r.o.

Zdroj: Shutterstock

Jaký je postup pro rozdělení zisku s. r. o.?

Aby mohlo dojít k rozdělení zisku společnosti, musí být zpracována řádná účetní závěrka, z níž existence zisku k rozdělení vyplývá. Je-li k dispozici pouze mezitímní účetní závěrka, je možné vyplácet zálohu na podíl na zisku.

Nicméně v případě, že je skutečná výše zisku dle řádné účetní závěrky nižší a měl-li být vyplacen v nižší výši, je povinností společníka vyplacenou zálohu zcela či zčásti vrátit. Zisk lze vyplatit nejen majiteli, tj. společníkovi s. r. o., ale také dalším osobám, například zaměstnancům, ale pouze v případě, že to umožnuje zakladatelské právní jednání s. r. o. (společenská smlouva nebo zakladatelská listina).

Následně musí valná hromada řádnou účetní závěrku projednat a schválit.

Po schválení účetní závěrky valná hromada rozhodne, že je zisk možné rozdělit, a stanoví, v jaké výši má být rozdělen. Většinou se společníkům zisk rozděluje podle jejich podílů, ale zakladatelské právní jednání může stanovit i jiný způsob. K rozhodnutí o rozdělení zisku z praktických důvodů dochází na tomtéž zasedání valné hromady, na němž je schvalována účetní závěrka.

Jednatel (jednatelé) musí vyhodnotit, zda lze zisk ve výši stanovené valnou hromadou vyplatit anebo ne. Je jeho odpovědností zajistit, aby byly dodrženy veškeré podmínky stanovené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

V opačném případě odpovídá za způsobenou škodu a má se za to, že porušil povinnost péče řádného hospodáře se všemi z toho vyplývajícími důsledky. Jednatel provede test insolvence a dále přezkoumá, zda bylo rozhodnutí valné hromady přijato řádně a včas a zda má být zisk vyplácen ve výši vyplývající z účetní závěrky a v poměrech, které odpovídají podílu společníků nebo jinak v souladu se zakladatelským právním jednáním. Má-li být zisk vyplacen i jiné osobě, než je společník, musí jednatel prověřit, zda to zakladatelské právní jednání umožňuje.

Po rozhodnutí jednatele je již možné zisk vyplatit.

Do kdy je nutné rozhodnout o rozdělení zisku?

Ještě za účinnosti starého obchodního zákoníku bylo Nejvyšším soudem ČR vydáno rozhodnutí, dle něhož lze o výplatě podílu na zisku rozhodovat pouze do 30. června na valné hromadě, která projednává a schvaluje účetní závěrku.

Ve druhé polovině roku tedy nebylo možné rozhodnutí o výplatě podílu na zisku učinit. Za účinnosti nové právní úpravy již toto rozhodnutí není aplikovatelné, přesto s. r. o. často z důvodu opatrnosti rozhodují o výplatě podílu na zisku ve výše uvedené lhůtě.

 

Co je to test insolvence?

Zákon o obchodních korporacích stanoví, že nelze vyplatit zisk (ani zálohu na podíl na zisku), pokud by tím byl společnosti přivozen úpadek dle insolvenčního zákona. Insolvenční zákon přitom rozlišuje dvě formy úpadku – úpadek v podobě platební neschopnosti a úpadek v podobě předlužení. Jednatel tedy před rozhodnutím o výplatě podílu na zisku musí přezkoumat, jak výplata ovlivní platební schopnost a finanční kondici podniku.

V jaké lhůtě má být zisk vyplacen?

O splatnosti rozhodne valná hromada anebo může být splatnost výplaty podílu na zisku stanovena již v zakladatelském právním jednání. Pokud není ošetřeno ani jedním z těchto způsobů, zákon o obchodních korporacích stanoví lhůtu 3 měsíce ode dne vydání rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku.


Čtěte také:

Autor článku

Veronika Hejná  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 9 krát

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE