Zpracování daňového přiznání daňovým poradcem má své výhody

17.06.2014 | , Finance.cz
FIREMNI FINANCE


Odborníci shrnují využití služeb daňového poradce následně: uplatní všechny daňové slevy i odpočty a najde nejvýhodnější formy zdanění daných transakcí. Navíc prodlouží termín pro podání daňového přiznání téměř o tři měsíce.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), kterým zpracovává daňové přiznání daňový poradce, musejí doručit daňové přiznání za rok 2013 do 1. července. Do 1. srpna 2014 pak trvá lhůta pro odevzdání „Přehledů“. Podmínkou pro využití prodlouženého termínu bylo pro OSVČ včasné doručení plné moci pro daňového poradce na finanční úřad, zdravotní pojišťovnu i OSSZ. „Finanční úřad musel plnou moc obdržet nejpozději 1. dubna, k opožděnému podání plné moci se nepřihlíží. Zdravotní pojišťovně a místně příslušné OSSZ pak muselo oznámení o tom, že přiznání zpracovává daňový poradce, být zasláno do konce dubna,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars. Plnou moc lze platně udělit pouze daňovému poradci, který je zapsán v oficiálním seznamu daňových poradců nebo advokátovi zapsaném v seznamu advokátů.

Dlouhodobá spolupráce se vyplatí

Jednotliví daňoví poradci jsou k dohledání na internetových stránkách Komory daňových poradců České republiky (KDPČR). Daňoví poradci jsou ze zákona pojištěni. Výhodou zpracování daňového přiznání daňovým poradcem je daňová optimalizace, neboť daňový poradce uplatní všechny daňové slevy i odpočty a najde nejvýhodnější formy zdanění daných transakcí. Pro OSVČ je však ideální spolupracovat s daňovým poradcem dlouhodobě. Může se tak radit při jednotlivých hospodářských transakcích s ohledem na daňové záležitosti již během roku a tím předejít možným nepříjemnostem, například zbytečnému placení vyšší daně z důvodu nedodržení zákonných podmínek pro daňové osvobození při uskutečnění ekonomické transakce.

Neplnění daňových povinností se prodraží

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob musí být podáno včas a samotná daň z příjmu musí být správně vyčíslena a zaplacena do termínu pro podání daňového přiznání. Je-li zpoždění delší než 5 pracovních dní, potom je správcem daně předepsána pokuta ve výši 0,05 % vyměřené daně či daňového odpočtu nebo 0,01 % daňové ztráty, nejvíce však 5 % vyměřené daně, odpočtu nebo ztráty. Maximální výše pokuty může činit 300 tisíc Kč. Při opožděné platbě daně z příjmu je potřeba počítat s předepsáním úroku z prodlení. Povinnost uhradit úrok z prodlení vzniká za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti, až do dne platby včetně. Výše úroku z prodlení přitom odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů a platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. V daňovém řádu je tedy stanovena pětidenní lhůta pro bankovní převod vyměřené daně, po niž se pozdní úhrada neúročí, proto je možné provést platbu bankovním převodem i v poslední den splatnosti daně.

Daň z příjmu lze doměřit zpětně

Finanční úřad může daň doměřit i zpětně, proto je nutné mít všechny daňové povinnosti v pořádku. Dle § 148 daňového řádu je možné daň doměřit v tříleté lhůtě. Lhůta pro stanovení daně začíná běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení, nebo dnem, v němž se daň stala splatnou, aniž by zde současně byla povinnost podat řádné daňové tvrzení. Při podání daňového přiznání k dani z příjmu za rok 2013 do 1. července 2014 je tedy možné daň doměřit do 1. července 2017. Zákonná tříletá lhůta však může být prodloužena, například z důvodu zahájení kontroly.

Povinné pojistné: na co si dát pozor?

Od odevzdání vyplněného „Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2013“ na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) a zdravotní pojišťovně, u které je OSVČ pojištěncem, je nutné změnit trvalý bankovní příkaz pro úhradu měsíčních záloh. Výše nové měsíční zálohy na sociální zabezpečení i zdravotním pojištění závisí na dosaženém zisku v roce 2013. Poprvé se nová měsíční záloha platí za měsíc, kdy byl „Přehled“ odevzdán. „Při doručení koncem července musí být nová záloha na zdravotním pojištění i sociálním zabezpečení zaplacena již za červenec. Záloha na zdravotním pojištění musí být pak zaplacena do 8. srpna a záloha na sociálním pojištění do 20. srpna,“ vysvětluje Gabriela Ivanco. Pokud byly zaplacené zálohy během roku nižší než vypočtené sociální a zdravotní pojištění za rok 2013, může vzniknout doplatek sociálního a zdravotního pojištění. Ten je nutné uhradit na účet uvedených institucí do 8 dní ode dne, ve kterém byl podán „Přehled“. Opožděné podání „Přehledů“ může být ze strany zdravotních pojišťoven i OSSZ sankciováno. Zdravotní pojišťovna může uložit pokutu až ve výši 50 tisíc Kč a OSSZ až ve výši 20 tisíc Kč. Při udělování pokut se ovšem postupuje individuálně dle platební historie plátce.

Zdroj: Mazars

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE