Daňový řád mění udělování plné moci

15.12.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Daňový řád mění také některé podmínky udělování plné moci. Pokud jste tedy zplnomocnili daňového poradce, zkontrolujte, zda je vaše plná moc v souladu s novým daňovým řádem.

S novým daňovým řádem dozná zásadních změn i úprava zákona procesní způsobilosti a zastupování. Další díl seriálu o daňovém řádu se zabývá právě touto tematikou.

Čtěte také:


Rozšířené možnosti zastupování


Každý daňový subjekt si pro jednání může zvolit svého zmocněnce s výjimkou případu, kdy má při správě daní něco osobně vykonat.

Změnou daňového řádu oproti dosud platnému zákonu o správě daní a poplatků je zrušení ustanovení, podle něhož mohou osoby jiné než daňoví poradci, advokáti či společní zástupci zastupovat u jednoho správce daně pouze jeden daňový subjekt. Po účinnosti daňového řádu mohou být zaměstnanci daňového subjektu (např. účetní) nebo jiné fyzické osoby, které vykonávají činnost pro tento daňový subjekt (např. externí účetní) pověřeni k tomu, aby jednali jménem daňového subjektu.

Dále platí, že každá osoba může zastupovat více daňových subjektů. Některá specifická práva však nadále zůstávají jen v rukou daňových poradců. Jde např. o možnost odkladu podání daňového tvrzení daně z příjmů spojeného s platbou daně o 3 měsíce, možnost následného pověření dalšího zástupce nebo nemožnost vyloučení ze zastupování.


Rozsah zmocnění a současná generální plná moc


Podle současného zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků platí zásada, že pokud rozsah plné moci není správně a úplně vymezen, má se za to, že se jedná o plnou moc generální a zmocněnec je oprávněn zastupovat daňový subjekt ve všech jeho daňových záležitostech. Tato zásada přestane s příchodem daňového řádu platit. Pokud nebude rozsah plné moci vymezen, nebo nebude vymezen přesně, bude daňový subjekt – zmocnitel vyzván finančním úřadem k úpravě plné moci a bude mu stanovena lhůta, ve které musí být vady odstraněny. Plná moc se stane účinnou až po odstranění vad.

Přechodná ustanovení ohledně plných mocí stanoví, že plné moci uplatněné před 1. lednem 2011 budou považovány za platné, avšak jejich účinky již budou posuzovány podle nového daňového řádu. V případě pochybností o rozsahu dříve udělené plné moci finanční úřad vyzve zmocnitele k doplnění plné moci nebo předložení nové plné moci. Vyzván však bude pouze zmocnitel (daňový subjekt) a nikoliv zmocněnec (např. daňový poradce). Pokud by na výzvu zmocnitel ve stanovené lhůtě nereagoval, mohlo by to pro něj mít fatální následky.


Praktický dopad daňového řádu na daňové poplatníky v oblasti plných mocí


Daňový subjekt zplnomocnil ke svému jednání v daňových záležitostech daňového poradce. V plné moci, kterou obě strany uzavřeli v roce 2010 ale nebyl přesně vymezen její rozsah, a tudíž je do konce roku 2010 považována za generální plnou moc. V lednu 2011 přijde daňovému subjektu výzva od finančního úřadu k určení či vymezení rozsahu plné moci. Zmocnitel na tuto výzvu nebude z nějakého důvodu reagovat. Výzva je odeslána pouze zmocniteli a zmocněnec (daňový poradce) se o té ní vůbec nedozví. Dojde k zániku plné moci a termínem pro podání daňového tvrzení nebude datum 30. června 2011, ale 31. března 2011. Daňový subjekt se ale bude domnívat, že pro něho stále platí posunutý termín 30. června 2011 a po pozdním podání daňového tvrzení a zaplacení daně mu bude vyměřen úrok z prodlení a správce daně může zvýšit vyměřenou daňovou povinnost.

Doporučujeme, v zájmu vyhnutí se možným problémům vyplývajícím z neplatnosti dříve udělených plných mocí, plné moci zkontrolovat a případně upravit tak, aby byly v souladu s novým daňovým řádem, a to ještě před koncem roku 2010.


Ustanovený zástupce


Podle § 26 odst. 1 zákona č. 280/2004 Sb., daňový řád stanoví správce daně zástupce, za předpokladu, že si ho sami nezvolili, těmto osobám:


  • které nemají plnou procesní způsobilost k jednání při správě daní, pokud nemá zákonného zástupce nebo nemůže-li ji zákonný zástupce zastupovat,
  • právnickým osobám, které nemají osobu způsobilou jednat jejím jménem, popřípadě je-li sporné, kdo je k tomu oprávněn,
  • osobě neznámého pobytu nebo sídla,
  • osobě stižené přechodnou duševní poruchou, která jí brání při správě daní samostatně jednat; v těchto případech správce daně rozhoduje na základě odborného lékařského posudku, nebo
  • osobě, které brání jiná překážka, aby při správě daní činila úkony.

V první řadě je zástupcem stanoven ten, u koho je osoba v péči nebo jiná vhodná osoba. Navržený zástupce musí se zastupováním osoby souhlasit. Pokud by se takto zástupce ustanovit nepodařilo, navrhne jej Komora daňových poradců z řad daňových poradců.

Doručování písemností


Na problematiku plných mocí navazuje doručování písemností.  Má-li osoba zmocněnce, doručují se dle daňového řádu písemnosti pouze tomuto zmocněnci, a to v rozsahu jeho zmocnění. Ostatní písemnosti mimo rozsah zmocnění se doručují pouze daňovému subjektu.