Jak evidovat a hlásit úrazy zaměstnanců

09.08.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


1. ledna 2011 se změní způsob evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu a to v důsledku nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

Podle nařízení si může zaměstnavatel (tj. osoba, která zaměstnává fyzickou osobu v pracovněprávním vztahu) vybrat, zda bude vést evidenci o úrazech v knize úrazů v elektronické nebo listinné podobě. Zaměstnavatel vede v knize úrazů evidenci o všech úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny (§ 105 odst. 2 zákoníku práce).

Evidence musí obsahovat

 • jméno, popřípadě jména, a příjmení úrazem postiženého zaměstnance (§ 12 a 13 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
 • datum a hodinu úrazu,
 • místo, kde k úrazu došlo,
 • činnost, při které k úrazu došlo,
 • počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu,
 • celkový počet zraněných osob,
 • druh zranění a zraněná část těla,
 • druh úrazu (došlo a) ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny, nebo b) k úmrtí zaměstnance),
 • zdroj úrazu,
 • příčiny úrazu,
 • jména svědků úrazu,
 • jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal.

Když se zaměstnanec zraní u jiného zaměstnavatele, ke kterému byl zaměstnanec vyslán (podle § 42 zákoníku práce) nebo dočasně přidělen (podle § 13 odst. 2 písm. h) zákoníku práce), zaznamenají výše vyjmenované údaje oba zaměstnavatelé, tedy i zaměstnavatel, ke kterému byl úrazem postižený zaměstnanec vyslán nebo dočasně přidělen.

Záznam o úrazu musí zaměstnavatel vyhotovit neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl. Záznam o úrazu zasílá zaměstnavatel elektronicky nebo v listinné podobě.


Ohlašovací povinnost zaměstnavatele při úrazu zaměstnance

Zaměstnavatel ohlásí pracovní úraz bez zbytečného odkladu

 • územně příslušnému útvaru Policie České republiky, pokud zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin,
 • odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, pokud došlo k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle zákona o inspekci práce podléhá jeho kontrolní působnosti, a pokud hospitalizace trvá více než 5 dnů nebo pokud je možné vzhledem k povaze zranění takovou dobu hospitalizace předpokládat,
 • příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, pokud činnost, pracoviště nebo technické zařízení podléhá vrchnímu dozoru (poznámka 1), pokud jde o závažný pracovní úraz (poznámka 2),
 • zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil,
 • zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn (poznámka 3).

Zaměstnavatel ohlásí smrtelný pracovní úraz bez zbytečného odkladu

 • územně příslušnému útvaru Policie České republiky,
 • odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti,
 • příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, jestliže činnost, pracoviště nebo technické zařízení podléhá vrchnímu dozoru,
 • zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil,
 • zdravotní pojišťovně, u které byl smrtelným pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn.


Tím ale oznamovací povinnost nekončí

Zaměstnavatel musí zaslat záznam o úrazu za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do pátého dne následujícího měsíce

 • územně příslušnému útvaru Policie České republiky, pokud zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin,
 • příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, pokud došlo k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jeho kontrolní působnosti,
 • příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, pokud činnost, pracoviště nebo technické zařízení podléhá vrchnímu dozoru,
 • zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn.

Pokud došlo k smrtelnému pracovnímu úrazu, musí zaměstnavatel zaslat záznam o úrazu na stejná místa jako výše s tím rozdílem, že územně příslušnému útvaru Policie České republiky se tento záznam zasílá vždy a navíc se záznam musí zaslat organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Když se něco změní (například hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance přesáhla 5 dnů, zaměstnanec postižený úrazem na jeho následky nejpozději do 1 roku zemřel, dočasná pracovní neschopnost byla v důsledku úrazu ukončena po odeslání záznamu o úrazu, změna v posouzení zdroje nebo příčiny úrazu, povahy úrazu), musí zaměstnavatel podat záznam o úrazu - hlášení změn.


Zaměstnavatel musí vyšetřit, co se stalo

Zaměstnavatel, u kterého došlo k pracovnímu úrazu, je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, svědků, a za účasti odborové organizace nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu. Pokud se u zaměstnavatele zranil zaměstnanec jiného zaměstnavatele, musí mu tento zaměstnavatel umožnit účast na objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu a seznámit ho s výsledky tohoto objasnění.

 


Zaměstnanec a jeho rodina mají právo na informace

Zaměstnanec může požádat zaměstnavatele o vydání kopie nebo výpisu údajů v knize úrazů o jeho úrazu. Pokud dojde ke smrtelnému úrazu, mohou o to požádat rodinní příslušníci zaměstnance. Náklady na vydání této kopie nebo výpisu hradí zaměstnavatel (§ 101 odst. 6 zákoníku práce).

poznámka 1: Například § 39 odst. 1 a 2 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb. a zákona č. 376/2007 Sb.
poznámka 2: Například § 6 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 315/2001 Sb. a zákona č. 376/2007 Sb., vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti při dobývání nevyhrazených nerostů pod zemí, ve znění pozdějších předpisů.
poznámka 3: § 45 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
poznámka: příslušnost útvaru Policie České republiky a správních úřadů se řídí místem, kde došlo k úrazu nebo smrtelnému pracovnímu úrazu.

  Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT  Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.