Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Reklama

Jak evidovat a hlásit úrazy zaměstnanců

Firemnifinance.cz

1. ledna 2011 se změní způsob evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu a to v důsledku nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

 

Podle nařízení si může zaměstnavatel (tj. osoba, která zaměstnává fyzickou osobu v pracovněprávním vztahu) vybrat, zda bude vést evidenci o úrazech v knize úrazů v elektronické nebo listinné podobě. Zaměstnavatel vede v knize úrazů evidenci o všech úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny (§ 105 odst. 2 zákoníku práce).

Evidence musí obsahovat

 • jméno, popřípadě jména, a příjmení úrazem postiženého zaměstnance (§ 12 a 13 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
 • datum a hodinu úrazu,
 • místo, kde k úrazu došlo,
 • činnost, při které k úrazu došlo,
 • počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu,
 • celkový počet zraněných osob,
 • druh zranění a zraněná část těla,
 • druh úrazu (došlo a) ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny, nebo b) k úmrtí zaměstnance),
 • zdroj úrazu,
 • příčiny úrazu,
 • jména svědků úrazu,
 • jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal.

Když se zaměstnanec zraní u jiného zaměstnavatele, ke kterému byl zaměstnanec vyslán (podle § 42 zákoníku práce) nebo dočasně přidělen (podle § 13 odst. 2 písm. h) zákoníku práce), zaznamenají výše vyjmenované údaje oba zaměstnavatelé, tedy i zaměstnavatel, ke kterému byl úrazem postižený zaměstnanec vyslán nebo dočasně přidělen.

Záznam o úrazu musí zaměstnavatel vyhotovit neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl. Záznam o úrazu zasílá zaměstnavatel elektronicky nebo v listinné podobě.


Ohlašovací povinnost zaměstnavatele při úrazu zaměstnance

Zaměstnavatel ohlásí pracovní úraz bez zbytečného odkladu

 • územně příslušnému útvaru Policie České republiky, pokud zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin,
 • odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, pokud došlo k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle zákona o inspekci práce podléhá jeho kontrolní působnosti, a pokud hospitalizace trvá více než 5 dnů nebo pokud je možné vzhledem k povaze zranění takovou dobu hospitalizace předpokládat,
 • příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, pokud činnost, pracoviště nebo technické zařízení podléhá vrchnímu dozoru (poznámka 1), pokud jde o závažný pracovní úraz (poznámka 2),
 • zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil,
 • zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn (poznámka 3).

Zaměstnavatel ohlásí smrtelný pracovní úraz bez zbytečného odkladu

 • územně příslušnému útvaru Policie České republiky,
 • odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti,
 • příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, jestliže činnost, pracoviště nebo technické zařízení podléhá vrchnímu dozoru,
 • zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil,
 • zdravotní pojišťovně, u které byl smrtelným pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn.


Tím ale oznamovací povinnost nekončí

Zaměstnavatel musí zaslat záznam o úrazu za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do pátého dne následujícího měsíce

 • územně příslušnému útvaru Policie České republiky, pokud zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin,
 • příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, pokud došlo k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jeho kontrolní působnosti,
 • příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, pokud činnost, pracoviště nebo technické zařízení podléhá vrchnímu dozoru,
 • zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn.

Pokud došlo k smrtelnému pracovnímu úrazu, musí zaměstnavatel zaslat záznam o úrazu na stejná místa jako výše s tím rozdílem, že územně příslušnému útvaru Policie České republiky se tento záznam zasílá vždy a navíc se záznam musí zaslat organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Když se něco změní (například hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance přesáhla 5 dnů, zaměstnanec postižený úrazem na jeho následky nejpozději do 1 roku zemřel, dočasná pracovní neschopnost byla v důsledku úrazu ukončena po odeslání záznamu o úrazu, změna v posouzení zdroje nebo příčiny úrazu, povahy úrazu), musí zaměstnavatel podat záznam o úrazu - hlášení změn.


Zaměstnavatel musí vyšetřit, co se stalo

Zaměstnavatel, u kterého došlo k pracovnímu úrazu, je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, svědků, a za účasti odborové organizace nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu. Pokud se u zaměstnavatele zranil zaměstnanec jiného zaměstnavatele, musí mu tento zaměstnavatel umožnit účast na objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu a seznámit ho s výsledky tohoto objasnění.

 


Zaměstnanec a jeho rodina mají právo na informace

Zaměstnanec může požádat zaměstnavatele o vydání kopie nebo výpisu údajů v knize úrazů o jeho úrazu. Pokud dojde ke smrtelnému úrazu, mohou o to požádat rodinní příslušníci zaměstnance. Náklady na vydání této kopie nebo výpisu hradí zaměstnavatel (§ 101 odst. 6 zákoníku práce).

poznámka 1: Například § 39 odst. 1 a 2 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb. a zákona č. 376/2007 Sb.
poznámka 2: Například § 6 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 315/2001 Sb. a zákona č. 376/2007 Sb., vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti při dobývání nevyhrazených nerostů pod zemí, ve znění pozdějších předpisů.
poznámka 3: § 45 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
poznámka: příslušnost útvaru Policie České republiky a správních úřadů se řídí místem, kde došlo k úrazu nebo smrtelnému pracovnímu úrazu.

   
   
  Sdílení a tisk
   
  Komentář

  finance.cz finance.sk firemnifinance.cz studentskefinance.cz peniaze.sk fondy.sk uroky.sk mf.cz

  Články Studentskéfinance.cz

  Zobrazit další články
  Články Firemnífinance.cz

  Zobrazit další články
  Zajímavá témata štítků

  Zobrazit další témata štítků
  Slovnik.finance.cz

  Zobrazit další slova
  Investice - zajímavé odkazy

  Zobrazit další obsah
  Firmy - zajímavé odkazy

  Zobrazit další obsah
  Poradna finance.cz

  Zobrazit další dotazy
  Přihlášení

  Zapomněl jsem heslo