Vytýkací dopis: co to je? Může vás stát místo?

04.02.2022 | , Finance.cz
FIRMY


Dostali jste v práci od zaměstnavatele vytýkací dopis a nejste si jistí, co to přesně znamená? Nebo se nacházíte v roli zaměstnavatele a přemýšlíte o udělení vytýkacího dopisu zaměstnanci?

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen v případech uvedených v zákoníku práce. U dvou výpovědních důvodů musí zaměstnavatel nejdříve zaměstnance o možné výpovědi informovat, a to prostřednictvím tzv. vytýkacího dopisu.

Vytýkavý dopis

Zdroj: Shutterstock

Co je to vytýkací dopis?

Vytýkací dopis je písemné upozornění zaměstnanci z rukou personalisty či jiného relevantního nadřízeného. Písemné vyrozumění může zaměstnavatel předat zaměstnanci přímo na pracovišti nebo poslat poštou do vlastních rukou zaměstnance.

Vytýkací dopis má zaměstnance informovat o porušení právních předpisů, nedostatečném pracovním výkonu či nedodržení pracovní kázně. V případě, že se zaměstnanec rozhodne dopis odmítnout, i nadále bude písemnost evidována jako doručená. Vytýkací dopis je možné zaměstnanci poslat i elektronickou poštou, takováto forma se však neobejde bez elektronického podpisu obou zúčastněných stran.

Výsledkem udělení vytýkacího dopisu zaměstnanci by mělo být odstranění nevhodného chování, zlepšení pracovní výkonnosti či dalšímu zamezení porušování pracovních předpisů.

Kdy vytýkací dopis předchází možné výpovědi?

Zákoník práce § 52 jasně udává, kdy je využití vytýkacího dopisu nutné. O jaké dva případy se jedná?

 § 52 odstavec f): Nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil.

§ 52 odstavec g): Jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi.

Kolikrát musí zaměstnanec porušit pracovní povinnosti?

V řadě zaměstnání se najdou pracovníci, kteří se neztotožní se zájmy zaměstnavatele a opakovaně porušují pravidla vyplývající z pracovního poměru. Takovým chováním zaměstnanců může firma přicházet nejen o zisk, ale i svoji dobrou pověst.

Udržování takového pracovníka není pro firmu efektivní, ale výpověď ze dne na den není podle zákoníku práce v takovéhle situaci možná a musí jí předcházet upozornění (viz 2 případy § 52). Zaměstnavatel je oprávněn přistoupit k výpovědi zaměstnance tehdy, pokud došlo minimálně 3x ze strany zaměstnance k porušení pracovních povinností vyplývajících z daného pracovního místa v přiměřené časové době, a za situace, že za toto nevhodné chování byl zaměstnanec minimálně při třetím porušení pravidel upozorněn (vytýkacím dopisem) zaměstnavatelem i s možností budoucí výpovědi.

Pracovní poměr v tomto případě končí standardně dvouměsíční výpovědní dobou a zaměstnanec nemá žádný nárok na odstupné.

Může se zaměstnanec proti vytýkacímu dopisu bránit?

Udělení vytýkacího dopisu je považováno za „faktický“ úkon a jeho oprávněnost není právně vymahatelná. Na zaměstnance se v případě odmítnutí dopisu nevztahuje žádná právní ochrana. Zaměstnanec se ale může obrátit na správní orgán v případě neplatnosti výpovědi, kdy pře ní nebyl předem informován zaměstnavatelem prostřednictvím vytýkacího dopisu. Takto podaná výpověď neodpovídá zákoníku práce a tudíž je neplatná.

Vytýkací dopis – VZOR

Vytýkací dopis - vzor

Zdroj: vzorovedokumenty.cz

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 17 krát

Články ze sekce: FIRMY