Jak vysoké pokuty, penále či přirážky k pojistnému může firma dostat?

28.03.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Při nesplnění zákonných povinností může zdravotní pojišťovna udělit zaměstnavateli vysoké sankce v podobě pokuty, penále či přirážky k pojistnému. Na co si dát pozor? Jak vysoké penále či pokuty mohou zdravotní pojišťovny firmě udělit?

Každá firma se může dostat do problémů s některou ze zdravotních pojišťoven poměrně snadno. V Česku totiž působí 9 zdravotních pojišťoven. Teoreticky se tak může stát, že zaměstnavatel musí plnit své měsíční povinnosti vůči všem devíti zdravotním pojišťovnám, což přináší značné komplikace a prostor pro chybu či opomenutí. Ke každé zdravotní pojišťovně, u které je pojištěn některý ze zaměstnanců, vznikají totiž zaměstnavateli zákonné povinnosti. Nedodržení zákonných povinností potom je důvodem k předepsání penále, pokuty či přirážky k pojisnému.


Jak vysoké je penále na veřejné zdravotní pojištění?

Jestliže není zdravotní pojištění řádně a včas uhrazeno, tak předepíše zdravotní pojišťovna firmě penále. Sazba penále činí 0,05 % za každý den prodlení. Z dlužné částky pojistného 200 tisíc Kč činí penále za den 100 Kč, tj. 36 500 Kč za rok. Důvodem k předepsání penále je tak opožděná úhrada měsíčního pojistného nebo úhrada pojistného v nižší částce. Zdravotní pojištění musí zaměstnavatelé za své zaměstnance odvádět každý měsíc. Zdravotní pojištění je přitom splatné do 20. dne následujícího měsíce. Např. zdravotní pojištění za březen musí být na účet zdravotní pojišťovny připsáno do 20. dubna 2011. V praxi tedy zaměstnavatelé posílájí měsíčně zdravotní pojištění na více účtů na více zdravotních pojišťoven.


Zvýší se zdravotní pojištění?

V roce 2011 odvádí zaměstnavatelé na zdravotním pojištění v souhrnu 13,5 % z hrubého příjmu zaměstnance. Z toho 4,5 % je sraženo zaměstnanci z jeho hrubé mzdy a zbylých 9 % odvádí zaměstnavatelé. Ministerstvo financí však plánuje spolu s rozsáhlými daňovými změnami i zvýšení sazby zdravotního pojištění placeného zaměstnanci ze 4,5 % na 6,5 %.


Kdy může zdravotní pojišťovna uložit přirážku k pojistnému?

Ze zákona může dle § 45 zákona o veřejném zdravotním pojištění (48/1997 Sb.) zdravotní pojišťovna vyměřit zaměstnavateli přirážku k pojistnému, u něhož došlo v uplynulém kalendářním roce k opakovanému výskytu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání ze stejných příčin a v důsledku toho i ke zvýšení nákladů na zdravotní péči, s výjimkou těch pracvoních úrazů nebo nemocí z povolání, jejichž příčina je nezjištěna nebo k nimž došlo ohrožením zvířady nebo přírodními živly anebo v důsledku protiprávního jednání třetích osob. Příslušná zdravotní pojišťovna přitom vyměří zaměstnavateli přirážku k pojistnému až do výše 5 % z podílu na zaměstnavatelem hrazeném zdravotním pojištění všech zaměstnanců. Platební výměr na přirážku k pojistnému může zdravotní pojišťovna vystavit nejpozději do 30. června kalendářního roku následujícího po roce, v němž došlo k popsaným skutečnostem. Nutno podotknout, že v praxi zdravotní pojišťovny přistupují k vystavování platebních výměrů na přirážku k pojistnému spíše výjimečně.


Pokuta až 400 000 Kč

Mimo úhradu zdravotního pojištění včas a ve správné výši mají zdravotní pojišťovny celou řadu povinností vůči zdravotním pojišťovnám, jejichž nedodržení je důvodem k předepsání pokuty.

  • Zaměstnavatelé jsou povinnost plnit svoji oznamovací povinnost. Za nedodržení této povinnosti mohou zaměstnavatelé obdržet pokutu ve výši 200 tisíc Kč a při opakovaném porušení oznamovací povinnosti dokonce 400 tisíc Kč. Dle § 44 zákona o veřejném zdravotním pojištění může zdravotní pojišťovna pokuty uložit do jednoho roku ode dne, kdy zdravotní pojišťovna zjistila nesplnění oznamovací povinnosti plátcem pojistného, nejdéle však do tří let od doby, kdy oznamovací povinnost měla být splněna. Oznamovací povinnosti zaměstnavatele jsou uvedeny v § 10 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Zaměstnavatel je povinen nejpozději do osmi dnů oznámit nástup zaměstnance do zaměstnání, ukončení zaměstnání, změně zdravotní pojišťovny zaměstnancem a skutečnosti rozhodné pro povinnost státu platit za zaměstnance pojistné (např. zaměstnanec je současně i poživatelem důchodu). O oznamovaných skutečnostech je zaměstnavatel povinen vést evidenci a dokumentaci. Při plnění oznamovací povinnosti sděluje zaměstnavatel jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo zaměstnance, případně jiné číslo pojištěnce.
  • Zaměstnavatelé jsou povinni zasílat zdravotní pojišťovně kopii záznamu o pracovním úrazu. Tato povinnost je zakotvena v § 45, odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Zaměstnavatelé jsou povinni příslušné zdravotní pojišťovně zasílat kopie záznamů o pracovních úrazech, a to najednou za uplynulý kalendářní měsíc. Vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce. Při nesplnění této povinnosti může příslušná zdravotní pojišťovna uložit zaměstnavateli pokutu až do výše 100 tisíc Kč. Když totiž dojde k pracovnímu úrazu v důsledku nesplnění povinnosti zaměstnavatele (např. v oblasti BOZP), tak má zdravotní pojišťovna nárok na úhradu nákladů spojených s lékařským ošetřením pojištěnce od zaměstnavatele. Zdravotní pojišťovny se o protiprávním jednání zpravidla stejně dozví, neboť zákonnou oznamovací povinnost mají i zdravotnická zařízení, orgány Policie České republiky, státní zastupitelství, Městské úřady.
  • Za nesplnění ostatních povinností zaměstnavatele uvedených v zákoně o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění č. 592/1992 Sb. (např. měsíční zasílání Přehledů, spolupráce při provádění kontroly ze strany zdravotní pojišťovny, používaní stanovených tiskopisů…) může zdravotní pojišťovně udělit zaměstnavateli pokutu ve výši 50 tisíc Kč. Dle § 26 zákona č. 592/1992 Sb. lze pokutu uložit do jednoho roku ode dne, kdy se příslušná zdravotní pojišťovna dozvěděla o nesplnění nebo porušení povinnosti, nejpozději však do pěti let ode dne, kdy k nesplnění nebo porušení povinnosti došlo.
  • Pokud si nevíte s něčím rady, ptejte se v naší poradně.