Co obsahuje účetní závěrka a jak se liší požadovaný rozsah u jednotlivých firem?

24.07.2019 | , Finance.cz
FIRMY


Povinnost sestavit a zveřejnit účetní závěrku je zákonem o účetnictví uložena účetním jednotkám, tj. subjektům, které vedou účetnictví. Jedná se především o právnické osoby a fyzické osoby vedoucí účetnictví, případně další subjekty, o nichž to stanoví zákon. Účetnictví je úplné pouze v případě, kdy účetní jednotka zveřejnila účetní závěrku. U jednotlivých účetních jednotek se liší požadavky na rozsah účetní závěrky. V jakém rozsahu musí podnikatel účetní závěrku sestavit a co je jejím obsahem? 

S účinností od 1. ledna 2016 byla zavedena kategorizace účetních jednotek. V souladu s § 1b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví rozlišujeme účetní jednotky mikro, malé, střední a velké. Kritériem rozlišování je zde hodnota aktiv, výše čistého obratu a průměrný evidenční počet zaměstnanců.

Také nad účetnictvím občas bádáte?

Vedení účetní závěrky

Zdroj: Shutterstock

V případě, že účetní jednotka ve dvou po sobě jdoucích rozvahových dnech přesáhne dvě hraniční hodnoty (případně tyto hraniční hodnoty přestane přesahovat), od následujícího účetního období dochází ke změně kategorie. Rozvahový den je datum, k němuž jsou uzavírány účetní knihy a sestavována řádná účetní závěrka. Obvykle se jedná o 31. prosince, ale je možné zvolit i jiné účetní období než období kalendářního roku, proto se u jednotlivých podniků může lišit. 

Jaké máme kategorie velikosti podniku?

Mikro účetní jednotka má maximální výši aktiv 9 mil. Kč, čistý obrat maximálně 18 mil. Kč a průměrný počet zaměstnanců do 10.

Malá účetní jednotka nepřekračuje výši aktiv 100 mil. Kč, čistého obratu 200 mil. Kč a průměrného počtu zaměstnanců 50.

U střední účetní jednotky se jedná o hodnotu aktiv celkem do 500 mil. Kč, čistého obratu do 1 miliardy Kč a průměrného počtu zaměstnanců do 250. 

O velkou účetní jednotku se potom jedná, dojde-li k překročení alespoň dvou z kritérií stanovených pro střední účetní jednotku. 

Co musí obsahovat účetní závěrka?

Účetní závěrka podle zákona o účetnictví tvoří nedílný celek skládající se z:

  • rozvahy (přehled o majetku a jiných aktivech a závazcích a jiných pasivech)
  • výkazu zisku a ztráty (přehled o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření)
  • přílohy k účetní závěrce (vysvětlení a doplnění informací obsažených v rozvaze a výkazu zisku a ztráty, zejména uvedení informací o účetní jednotce a použitých účetních zásadách, metodách a způsobech oceňování).

U obchodních společností tvoří účetní závěrku navíc také přehled o peněžních tocích (jde o rozpis vybraných položek majetku, který podává informaci o příjmech a výdajích peněz a peněžních ekvivalentů) a přehled o změnách v základním kapitálu (jde o rozpis rozvahové položky vlastního kapitálu). Malé a mikro účetní jednotky však tyto přehledy sestavovat nemusí. 

Přesný rozsah a způsob sestavování účetní závěrky stanoví prováděcí právní předpis, jímž je vyhláška č. 500/2002 Sb., která slouží pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.


Čtěte také:

Kdy můžete vyplatit podíl na zisku u s. r. o.?

Kam putují dividendy z Česka?

Navrhovaná daň pro pojišťovny vymaže jejich roční zisk


Plný a zkrácený rozsah

Podle zákona o účetnictví sestavují účetní jednotky účetní závěrku v plném nebo zkráceném rozsahu. Ve zjednodušeném rozsahu ji mohou sestavovat ty účetní jednotky, které naplňují níže uvedené podmínky, především nemají-li zákonem stanovenu povinnost ověření účetní závěrky auditorem. Zákon o účetnictví stanoví v § 20, které účetní jednotky tuto povinnost stanovenu mají. Auditované účetní jednotky zpravidla učiní účetní závěrku součástí své výroční zprávy. 

Pro zjednodušení v tomto textu uvažujeme pouze účetní jednotky, které jsou obchodní společností (tedy veřejnou obchodní společností, komanditní společností, společností s ručením omezeným a akciovou společností) nebo podnikající fyzickou osobou.

Kdy odevzdat účetní závěrku v plném rozsahu a kdy ve zkráceném?

 

Mikro účetní jednotka

Malá účetní jednotka

Střední účetní jednotka

Velká účetní jednotka

Rozvaha

V plném rozsahu

Má-li mít účetní závěrku ověřenou auditorem

Má-li mít účetní závěrku ověřenou auditorem

Vždy

Vždy

Ve zkráceném rozsahu

Nemá-li mít účetní závěrku ověřenou auditorem

Nemá-li mít účetní závěrku ověřenou auditorem

X

X

Výkaz zisků a ztrát

V plném rozsahu

Má-li mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo je obchodní společností

Má-li mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo je obchodní společností

Vždy

Vždy

Ve zkráceném rozsahu

Nemá-li mít účetní závěrku ověřenou auditorem a zároveň není obchodní společností

Nemá-li mít účetní závěrku ověřenou auditorem a zároveň není obchodní společností

X

X

Příloha k účetní závěrce

V plném rozsahu

Má-li mít účetní závěrku ověřenou auditorem

Má-li mít účetní závěrku ověřenou auditorem

Vždy

Vždy

Ve zkráceném rozsahu

Nemá-li mít účetní závěrku ověřenou auditorem

Nemá-li mít účetní závěrku ověřenou auditorem

X

X

Přehled o peněžních tocích

Nemusí sestavovat

Nemusí sestavovat

Vždy

Vždy

Přehled o změnách ve vlastním kapitálu

Nemusí sestavovat

Nemusí sestavovat

 

Vždy

Vždy

Autor článku

Veronika Hejná  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: FIRMY