Co je to účetní závěrka?

20.11.2013 | , Finance.cz
FIRMY


Mnoho lidí si plete pojmy účetní uzávěrka a účetní závěrka. Jaký je mezi nimi rozdíl a co tvoří účetní závěrku?

Účetní uzávěrka jsou účetní práce spojené s uzavřením jednotlivých účtů za dané účetní období (více také v článcích Co je to účetní osnova? a Jaké účetní knihy vede účetní jednotka?). Účetní závěrka je sestavení účetních výkazů, které podávají informaci o celkovém hospodaření firmy. 

Všechny účetní jednotky sestavují v případech stanovených zákonem o účetnictví účetní závěrku, která tvoří nedílný celek. Jednotlivé finanční výkazy  potom podávají informace o celkovém hospodaření firmy, její finanční síle a schopnosti obstát v budoucnosti. Účetní závěrku dle části třetí zákona o účetnictví tvoří (§ 18):

 • a) rozvaha (bilance)
 • b) výkaz zisků a ztrát
 • c) příloha (doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisků a ztrát), dále obsahuje informace o výši splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a zdravotním pojištění a o výši evidovaných daňových nedoplatků

Dále vybrané účetní jednotky sestavují

 • d) přehled o peněžních tocích (cash-flow)
 • e) přehled o změnách vlastního kapitálu


Kdo sestavuje účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu?

Účetní závěrka může být sestavena v plném nebo ve zjednodušeném rozsahu. Ve zjednodušeném rozsahu mohou sestavit účetní závěrku účetní jednotky, které nejsou povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Výjimku však tvoří akciové společnosti, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu. Zpravidla však účetní jednotky sestavují účetní závěrku v plném rozsahu.


Kdy se sestavuje účetní závěrka?

Účetní jednotky sestavují účetní závěrku k rozvahovému dni, kterým je den, kdy uzavírají účetní knihy. Řádnou účetní závěrku sestavují účetní jednotky k poslednímu dni účetního období a v ostatních případech sestavují mimořádnou účetní závěrku. Ve stanovených případech se stanovuje mezitímní účetní závěrka. Ve většině společností se však sestavuje účetní závěrka interně podstatně častěji než ukládá zákon. Účetní závěrka je totiž důležitým zdrojem informací pro vedení společnosti. Je vždy potřeba reagovat na aktuální hospodářské výsledky společnosti, z tohoto důvodu se často sestavuje ve firmách interní měsíční závěrka. Aby měla tato interní měsíční závěrka odpovídající schopnost, je zapotřebí, aby v daném měsíci byly zaúčtovány všechny účetní doklady, které s daným měsícem souvisí (týká se to především přijatých faktur, které se díky firemním zvyklostem a procesu schvalování někdy účtují s časovým zpožděním).


Pro koho je ověření závěrky auditorem povinné?

Dle § 20 zákona o účetnictví musí mít účetní jednotky splňující v zákonných případech svoji účetní závěrku ověřenou auditorem (tj. nezávislou společností, která prověřuje správnost, věrnost a poctivost jednotlivých výkazů a účetnictví společnosti). Povinnosti účetní jednotky si přečtěte v článku Jaké povinnosti má účetní jednotka? Zákonnými podmínkami pro ověření účetní závěrky auditorem jsou:

 • bilanční suma převyšuje 40 mil. korun
 • roční úhrn čistého obratu převyšuje 80 mil. korun
 • průměrný přepočtený stav zaměstnanců je vyšší než 50

U akciových společností stačí splnění jedné podmínky, u ostatních účetních jednotek je zapotřebí splnění dvou podmínek.

Jaké informace najdete v jednotlivých finančních výkazech?

 • rozvaha – podává informaci o majetku společnosti a zdrojů krytí tohoto majetku. Majetek podniku tvoří aktiva a zdroje krytí jsou pasiva. Musí být dodržena základní bilanční rovnice (aktiva = pasiva). V rozvaze je hodnota aktiv a pasiv k určitému dni. Z rozvahy lze například vyčíst, jak vysoké pohledávky a závazky společnost má. Dále lze z rozvahy vyčíst celkovou zadluženost vůči různým finančním institucím a další důležité ukazatele. Rozvaha tak podává ucelený obraz o finanční pozici účetní jednotky. 
 • výkaz zisků a ztrát – podává informaci, jakého hospodářského výsledku (zisku nebo ztráty) společnost ve sledovaném období (i minulém období) dosáhla. Z výkazu lze vyvodit důležité informace (např. materiálovou náročnost nebo mzdovou náročnost), výše daní nebo odpisů.
 • výkaz cash-flow – podává informaci o peněžních tocích v podniku. Především v současné době, kdy roste počet firem, které nehradí své závazky a prodlužuje se lhůta splatnosti, je výkaz cash-flow velmi důležitým. Pro každou společnost je klíčové, aby každá faktura byla zaplacena. V opačném případě dochází ke zvyšování tržeb bez potřebného zvyšování peněžních prostředků. Výkon společnosti přitom končí až faktickým připsáním peněz na bankovní účet.
 • příloha – velmi důležité jsou v příloze např. údaje o nezaplacených daních a pojistném na sociální a zdravotní pojištění, má-li totiž společnost finanční problémy, tak v první řadě přestává platit pojistné, je to informace, že ve společnosti není něco v pořádku.


Kde se účetní závěrka zveřejňuje?

Všechny účetní jednotky, které se zapisují do obchodního rejstříku mají povinnost zveřejnit účetní závěrku i výroční zprávu. Ve výroční zprávě (§ 21) jsou uvedeny všechny informace o výkonnosti, činnosti a hospodaření společnosti, např. včetně údajů o aktivitách v oblasti vývoje, výzkumu či v oblasti ochrany životního prostředí. Účetní závěrka a výroční zpráva se zveřejňují uložením do sbírky listin obchodního rejstříku.

Autor článku: Petr Gola

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: FIRMY