Jak na management restrukturalizací v malé a střední firmě

26.01.2017 | , Finance.cz
FIREMNI FINANCE


Restrukturalizace je v odborné literatuře definována různě. Už z názvu institutu lze dovodit, že se jedná o změnu struktury, a to struktury finanční (aktiv a pasiv), organizační, anebo kapitálové (vlastnické). K restrukturalizaci dochází zejména při stagnaci podniku tak, že jsou prováděny radikální strategické změny, aby bylo možno podnik ozdravit. Děje se tak v reakci na probíhající krizi, anebo za účelem takové krizi předejít.

Odhalit probíhající stagnaci v podniku je úlohou manažera. Většinou se jedná o postupný proces, ke krizi vyžadující restrukturalizaci podniku obvykle nedochází ze dne na den. Příčina může být jak interní (špatně zvolený strategický cíl, nevhodná marketingová strategie, chybná investice, nefunkční informační systém, nadměrné náklady, nevymahatelné nezajištěné pohledávky a s tím související problém s likviditou apod.), tak i externí (světová ekonomická krize, politická situace na cílovém trhu, faktory právní, finanční a daňové).


Čtěte také:
Jak na řízení pohledávek v malé a střední firmě?
Jak na zajištění měnového rizika pomocí měnových forwardů
Jak na využití bankovní záruky u malých a středních podnikatelů

I v případě, že se jedná o malý podnik, který nemá vybudovaný strategický controllingový systém, lze doporučit, aby bylo prováděno pravidelné vyhodnocování výkonnosti podniku a monitorováno, zda se daří naplňovat strategické cíle.

V případě, že je již možné diagnostikovat blížící se krizi, je nutné ozdravná opatření zahájit v co nejkratším časovém horizontu. Změny jsou ve firmě citelné a nepopulární, mnohdy bývá restrukturalizace spojena s výměnou managementu.

Analýza výchozí situace

V prvním kroku je nutno provést analýzu výchozí situace. Tato analýza se bude soustředit na následující oblasti:

Výroba

  • Je výrobní kapacita správně využita?

Marketing

Nutnost prověření zvolených segmentů trhu, podílu na trhu, vypracování přehledu hlavních konkurentů, odběratelů, dodavatelů, prověření účinnosti marketingové strategie, reklamy a propagace.

  • Byla segmentace trhu v minulosti provedena správně?
  • Soustředí se podnikatel na nejvýnosnější segment a eliminuje své zacílení do segmentů ztrátových?

Logistika

  • Jsou zvoleny správné distribuční kanály?
  • Jsou optimalizovány náklady na skladování?

Ekonomická analýza

  • Jaký je vývoj tržeb?
  • Čím by mohl být negativní vývoj tržeb způsoben?
  • Dosahuje společnost bodu zvratu?
  • Je správně kalkulována cena výrobku, resp. úplné náklady výroby?

Finanční analýza

  • Jakých hodnot základních ukazatelů výkonnosti je dosahováno (rentabilita, aktivita, likvidita, struktura kapitálu)?

Organizační struktura a personální strategie

V dobách krize je často nutno provést výměnu managementu, napřímit organizační strukturu, anebo přibrat do managementu externího krizového managera. Každopádně platí, že není možné nadále zaměstnávat podprůměrné zaměstnance a dále se realizují další nepopulární opatření. Proto je nutno dovnitř i vně společnosti dostatečně komunikovat a tato opatření vysvětlovat.

Plán restrukturalizace

V návaznosti na výše uvedenou analýzu je nutné sestavit plán restrukturalizace. Za nejúčinnější postup managementu restrukturalizací je v našich podmínkách považován tzv. „V koncept“ vyvinutý společností M.L.Moran, na který upozorňuje předseda Asociace malých a středních podniků ČR Karel Havlíček.

Tento koncept rozlišuje dvě fáze pro řízení změn v restrukturalizačním procesu. První fáze je redukční (proces restrukturalizace), druhá fáze je růstová (proces rozvoje).

1. Redukční fáze

Hlavním cílem v redukční fázi je snižování nákladů. Je nutné projít veškeré vnitropodnikové procesy a vyhodnotit jejich efektivnost či nezbytnost. Musí dojít k jednoznačnému stanovení manažerské odpovědnosti za konkrétní položky nákladů. Vyhodnocuje se výhodnost uzavřených dodavatelských smluv a dochází k renegociaci obchodních podmínek. Výjimkou není vypovězení stávajících smluv a vysoutěžení a zakontrahování nových dodavatelů. V této fázi se soustředíme na stránku nákladovou, není tedy možno spoléhat na to, že by v důsledku masivní investice do reklamní kampaně mohlo dojít k navýšení tržeb. Takové úvahy jsou nejčastější chybou v rámci restrukturalizací. Projevem krize bývá ztráta likvidity, přičemž rozhodující je stav hotovosti a cash flow, nikoliv hospodářský výsledek. Další opatření tedy směřují do oblasti likvidity, kterou je možno zvýšit např. odprodejem nevyužívaných aktiv, odprodejem pohledávek factoringové společnosti nebo dohodami o prodlužování splatnosti dodavatelských faktur a zkracování splatnosti odběratelských faktur.

Restrukturalizace lidských zdrojů spočívá v propouštění, snižování odměn a vytváření efektivnějších organizačních struktur.

2. Rozvojová fáze

Až v okamžiku, kdy je zabezpečena likvidita, podnik je stabilizovaný a je dosahováno bodu zvratu, je možno orientovat se na růstové faktory. Těmi jsou tržby a marže, nová strategie, inovace, investice či hledání strategického partnerství, fúze a akvizice.

Autor článku

Veronika Hejná  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE