Smluvní pokuta v obchodněprávních vztazích

12.06.2014 | , Finance.cz
FIREMNI FINANCE


Nový občanský zákoník již nabyl účinnosti a změnil podstatným způsobem právní řád naší republiky. Jakým způsobem je nyní upravena smluvní pokuta, která patří k důležitým právním institutům ve smluvních vztazích mezi podnikateli, si vymezíme v dnešním tématickém článku.

Smluvní pokuta byla před účinností nového občanského zákoníku upravena jak v občanském, tak obchodním zákoníku. Nový občanský zákoník zrušením obchodního zákoníku a sjednocením ustanovení o závazků upravuje smluvní pokutu ve čtvrté části mezi relativními majetkovými právy, konkrétně v § 2048 až § 2052.

Utvrzení dluhu

Smluvní pokuta je nyní zařazena mezi způsoby utvrzení dluhu, namísto zařazení mezi způsoby zajištění dluhu dle staré právní úpravy. Strany si tedy mohou ujednat smluvní pokutu pro případ porušení smluvené povinnosti, a to v určité výši nebo způsobem, kterým se určí výše smluvní pokuty. Věřitel tak může požadovat smluvní pokutu bez zřetele ke skutečnosti, zda mu porušením utvrzené povinnosti vznikla škoda.

Nově oproti staré úpravě ve zrušeném občanském zákoníku vzniká povinnost k zaplacení smluvní pokuty, ačkoliv dlužník porušení smluvní povinnosti nezavinil. Smluvní strany si však mohou sjednat, že vznik nároku hradit smluvní pokutu se váže na zaviněné porušení smluvní povinnosti. Nový občanský zákoník výslovně umožňuje sjednat smluvní pokutu i v jiném plnění než peněžitém.

Písemná forma smluvní pokuty

Nový občanský zákoník opouští požadavek písemné formy smluvní pokuty. S ohledem na složitost případného dokazování lze jedině doporučit sjednat smluvní pokutu písemně. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dlužníka povinnosti splnit dluh, který je smluvní pokutou utvrzený. Je-li ujednána smluvní pokuta, nemá věřitel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

Nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu bude moci soud na návrh dlužníka snížit, a to s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťované povinnosti.

Úprava smluvní dokumentace

Podnikatelé, kteří zvažují zakomponování ujednání o smluvní pokutě do smluvní dokumentace dle nového občanského zákoníku, by měli konzultovat s odborníky na závazkové právo ke správnému naformulování a stanovení smluvní pokuty. Komplexnost všech vztahů ze smluvní dokumentace vyžaduje, aby byly posouzeny veškeré aspekty pro vhodné nastavení smluvní pokuty, a to s ohledem na další případné novelizace, či rozhodovací praxi soudů.

Autor článku

Zbyněk Drobiš  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE