Jste připraveni na ručení za nezaplacenou DPH?

20.01.2014 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE


Od 1. ledna 2014 se u plátců daně z přidané hodnoty začne po dlouhém odsunování naplno uplatňovat ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty při úhradě na nezveřejněný účet. Jakou formou se toto ručení uplatní v praxi a jaké další povinnosti plátcům daně z přidané hodnoty přináší?

Úprava ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň v případě, že je úplata poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, jenž je zveřejněn správcem daně ve veřejném seznamu, byla již součástí novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), konkrétně § 109 odst. 2 písm. c), jejíž účinnost nastala již od 1. ledna 2013. Aplikaci tohoto typu ručení byla ovšem dvakrát Finanční správou odsunuta a dle informací vydaných Generálním finančním ředitelstvím nevyzývali správci daně případné ručitele do konce roku 2013. Od 1. ledna 2014 tedy došlo k úplnému spuštění uplatňování tohoto typu ručení.

Stanovený limit 700 000 Kč

Nedošlo ale k plné aplikovatelnosti v pravém slova smyslu, protože ručení bylo omezeno další novelou zákona o DPH. Novela zákona o DPH, která vstoupila v platnost 1. ledna 2014 stanoví, že ručení za nezaplacenou daň v případě platby na nezveřejněný bankovní účet se uplatní pouze tehdy, pokud úplata za zdanitelné plnění překročí částku 700 000 Kč. Limit byl zaveden proto, aby nebylo ručení uplatňováno v běžných případech obchodního styku a zbytečně nezatěžovalo plátce při menších obchodních transakcích, ale kvůli boji proti daňovým únikům. Pro zjištění dosažení limitu se vždy posuzuje celková úplata za zdanitelné plnění dle vymezení v § 36 odst. 1 zákona o DPH, může být i rozdělena na více částí. Přitom není důležité, zda bude celá úplata poskytnuta částečně v hotovosti a částečně bezhotovostním převodem či celá bezhotovostním převodem.

Kde najít registrované účty dodavatele

Zákon o DPH v § 96 stanoví, že povinným údajem při registraci k dani z přidané hodnoty jsou čísla všech účtů používaných pro ekonomickou činnost plátce spolu s určením, která čísla účtů mají být správcem daně zveřejněna ve veřejném seznamu. Stávající plátci daně z přidané hodnoty měli povinnost oznámit čísla účtů svému správci spolu s informací o zveřejnění na základě novelizace zákona o DPH již vloni.

Jakmile dojde k zaplacení zdanitelného plnění na jiný účet dodavatele než který je zveřejněn, stává se příjemce plnění ručitelem za daň v případě, že ji poskytovatel plnění nezaplatí a bude překročen výše uvedený limit plnění. Plátci u transakcí, které převýší limit 700 000 Kč, by tak měli kontrolovat čísla účtů dodavatele.

Čísla registrovaných bankovních účtů jednotlivých plátců lze najít v registru plátců DPH na internetových stránkách Finanční správy a Daňovém portále po zadání daňového identifikačního čísla dodavatele.

Možnost omezení rizika vzniku ručení

Příjemce zdanitelného plnění má ze zákona možnost omezit vznik ručení za nezaplacenou DPH tím, že využije zvláštní způsob zajištění daně dle § 109a zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty ze zdanitelného plnění uhradí přímo na účet místně příslušného správce daně dodavatele, aniž by byl vyzván jako ručitel.

Případné uplatnění zvláštního způsobu zajištění daně by si měli smluvně dohodnout odběratel s dodavatelem.

Další způsoby ručení za daň zůstávají nedotčeny

V souvislosti se změnami s uplatňováním ručení za nezaplacenou daň při úhradě na nezveřejněný účet je důležité připomenout, že správce daně může z pohledu daně z přidané hodnoty bez výjimky uplatnit také ostatní způsoby ručení za daň, a to především v následujících případech:

  • pokud je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění o poskytovateli tohoto plnění zveřejněna informace, že je tzv. nespolehlivým plátcem, nebo
  • pokud je úplata za zdanitelné plnění zcela nebo zčásti poskytnuta bezhotovostním převodem na bankovní účet vedený v zahraničí.

 

Autor článku

Veronika Tomanová  

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE