Švajcrová: Zdlouhavost soudních sporů podporuje zájem o obchodní mediaci

08.11.2013 | , Finance.cz
FIRMY


Obchodní mediace může v mnoha případech urovnat spory mezi podnikateli při zachování vzájemných obchodních vztahů. Jakým způsobem probíhá obchodní mediace, jak je nákladná a v čem jsou hlavní výhody oproti soudnímu sporu? Na tyto otázky odpovídá Kateřina Švajcrová, advokátka a mediátorka.

Současné pojetí sporů mezi podnikateli se zaměřuje zejména na soudní spory, které s ohledem na zarputilost jednotlivých stran trvají i několik let. Obchodní mediace se v naší republice pokouší zavést i systém alternativního řešení sporů. Otázkou je, zda je české podnikatelské prostředí připraveno přijmout i tento způsob řešení sporů.

Vážená paní Švajcarová, mohla byste podnikatelům představit pojem mediace?

Mediace je jeden ze způsobů alternativního řešení sporů (z anglického jazyka Alternative dispute resolutions – ADR). Jedná se o mimosoudní strukturovaný proces stran. Sporným stranám pomáhá v řešení jejich situace a v případném nalezení dohody nestranná osoba – mediátor.

Jedná se o metodu řešení sporů, která je již v západní Evropě a Spojených státech amerických v obchodních záležitostech velice rozšířeným jevem, a to i u velkých, nadnárodních společností. Průměrná úspěšnost řešených sporů v rámci mediace je přibližně 75 %.

V čem spatřujete největší výhody mediace v obchodním právu pro podnikatele?

Mediace je procesem samotných stran. Mediační proces reflektuje zájmy a potřeby pod-nikatelů samotných, nabízí tak mnohem širší pohled na věc než soudní či rozhodčí řízení, kde dochází k autoritativnímu, určenému rozhodnutí třetí osobu. Mediace je procesem dobro-volným a hledá řešení.

Mediace uchovává soukromí stran a sdílených informací. Nejedná se o proces, který by byl „soubojem“ listinných důkazů či případných svědků. Účast další osoby v mediaci kromě podnikatelů či právních zástupců je spíše výjimečná a záleží na souhlasu obou stran.

Mediace nabízí možnou rychlost a efektivitu řešení sporu mezi účastníky. Mediační proces v obchodních věcech je veden většinou ve 2-3 hodinových blocích. Termíny konání lze domlouvat i ve velice krátkých časových intervalech, záleží na přání stran.

Jedná se zároveň o výrazně levnější variantu řešení sporu. Strany mediace uzavírají s me-diátorem na začátku mediačního procesu smlouvu o provedení mediace. Jediným nákladem je předem domluvená odměna mediátora za jedno mediační sezení.

V případě kladného výsledku mediačního řízení je sepsána mezi stranami a mediátorem dohoda o mediaci, kterou strany mohou podat dle občanského soudního řádu ke schválení na soud. Soud musí rozhodnout, zda z dohody učiní vykonatelný titul (stejná hodnota jako rozsudek) do třiceti dnů. Poplatek za návrh na schválení dohody k soudu činí pouze 500 korun.

Jaké případy z hlediska potřeb podnikatelů nejčastěji v mediaci řešíte?

Největší procento tvoří spory mezi podnikateli ze smluv o dílo či rámcových kupních smluv o dodávkách zboží. Výjimkou nejsou také spory mezi společníky obchodních

společností. Zároveň je na místě z obchodního hlediska zmínit i spotřebitelské spory, neboť pro obchodní společnost v oblasti poskytování služeb zákazníkovi se jedná o nejrychlejší možnost, jak se pokusit domluvit se spotřebitelem a přitom například chránit své dobré jméno na trhu v daném oboru.

 

Podnikatelé se účastní mediace samostatně nebo většinou i za přítomnosti svých právníků?

Vždy záleží na konkrétním případu, není možno takto paušalizovat. Role advokáta je v mediačním procesu založena na jiných principech, než se děje například při jeho účasti na jednání před soudem.

V rámci přípravné fáze před začátkem mediačního procesu advokát především analyzuje případ, snaží se pochopit potřeby a zájmy svého klienta, může být nápomocen klientovi při přípravě na mediaci samotnou. Během mediace samotné především, aplikuje konstruktivní přístup k jednání, pomáhá při hledání řešení.

V případě pozitivního výsledku mediačního řízení sepisuje advokát společně s advokátem druhé strany dohodu o mediaci, kterou strany uzavírají bezprostředně po skončení mediace za smluvní účasti samotného mediátora v souladu se zákonem o mediaci.

Popište prosím průběh některého typického jednání z obchodní mediace?

Mediační řízení je strukturované, skládá se z jednotlivých částí počínaje přípravnou fází, resp. úvodním slovem, následuje sběr informací, které mediátor o věci potřebuje zjistit. Posléze se formulují předměty jednání a v další fázi se hledá řešení. V obchodních mediacích je též využíváno tzv. oddělené jednání, toto nabízí mediátorovi pojednat o určité potřebné věci, která vyplyne z řízení, samostatně s každou ze stran. Z takového odděleného jednání je pak dále použito z řečených informací pouze to, co ta která strana mediátorovi použít dovolí.

Tedy v podstatě nahrazujete soud a strany od Vás očekávají „spravedlivé“ rozhodnutí?

Osoba mediátora není ani v roli soudce, ani rozhodce. Mediátor je pouze prostředníkem, průvodcem podnikatelům mediačním procesem. Co se týká případného řešení, to záleží na samotných stranách, mediátor je jim maximálně nápomocen, vede proces.

Máte pocit, že právě zdlouhavost soudních sporů je důvodem zájmu o obchodní mediaci?

Určitě, je to jeden z hlavních důvodů. Podnikatelé jsou si vědomi, že zvlášť spory ze smluv o dílo ve stavebních věcech jsou při rozsáhlosti dokazování před soudy otázkou průměrně na dva roky, někdy i delší dobu. Další otázkou je i finanční nákladnost případného soudního sporu nebo sporu před rozhodčím soudem a otázka vůle případného zachování obchodních vztahů (například při dlouhodobé spolupráci dvou obchodních subjektů).

Jaké máte zkušenosti, že klienti nakonec mediační dohodu dodrží?

V případě, že dojde na mediačním sezení ke shodě mezi stranami, je sepisována dohoda o mediaci mezi stranami a mediátorem. Při domlouvání jednotlivých bodů dávám pozor, aby si strany dohodly veškeré souvislosti, tyto jsou uvedeny v dohodě, a to je nejlepším předpokladem pro to, aby byla dohoda o mediaci dodržena. Zkušenosti s dodržením dohody o mediaci jsou veskrze časté a pozitivní.

Lze odhadnout, jaké částky lze obchodní mediací ušetřit?

Ve většině se jedná až o desetitisícové částky, konkrétní výše záleží na jednotlivých předmětech řízení.

Takže jste toho názoru, že nejenom ušetříte peníze, ale zejména čas jednotlivých stran a v některých případech se Vám podaří zachovat i stávající obchodní vztahy mezi partnery?

Ano, přesně tak, tyto možnosti mediace nabízí. Záleží na samotných stranách mediace.

Přejete si podnikatelům sdělit něco závěrem?

Mediační proces je výjimečnou nabídkou pro podnikatele jak spojit dva hlavní aspekty, na kterých jim v obchodních vztazích záleží. Je to otázka rychlosti možného řešení konfliktu, stejně tak jako nižší nákladovosti řešení věci.

Štítky:


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: FIRMY