Nové instituty u daně z přidané hodnoty

20.06.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Novela zákona o dani z přidané hodnoty přináší řadu nových institucí - například tzv. „tuzemský reverse charge“, ručení plátce za daň nebo novou možnost podání souhrného hlášení.

Dopady novely jsme začali rozebírat toto úterý, text vyšel pod názvem Příklady ke změnám v zákoně o dani z přidané hodnoty. Přinášíme dokončení.

Novelizovaný zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) s sebou mimo jiné přinesl celou řadu nových institutů. Jedná se především o tzv. „tuzemský reverse charge“, ručení plátce za daň nebo novou možnost podání souhrného hlášení.


Režim přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění


Novela přinesla naprostou novinku v oblasti DPH. Touto novinkou je tuzemský „reverse charge“ neboli přenesení daňové povinnosti na příjemce. Detailně daný režim upravuje § 92a – 92e ZDPH. Režim byl již dříve využíván při dodání zlata a nově se uplatní u:

  • dodání šrotu a odpadu, včetně jeho zpracování – např. u prodeje sběrového papíru, kartónu, atd. - Příloha č. 5 k zákonu o DPH,
  • obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů,
  • poskytnutí stavebních a montážních prací (od 1.1.2012).

Jedná se o legislativní opatření proti daňovým únikům. Povinnost přiznat daň má příjemce, nikoli plátce plnění. Výhodou „reverse-charge“ je, že prakticky nemůže dojít k situaci, kdy jeden plátce přizná daň a druhý uplatní nárok na odpočet. Zcela logicky nemůže dojít ani k nezaplacení daně, protože systém nevyžaduje vynaložení finančních prostředků (obdobný postup se použije např. při pořízení zboží z jiných členských států). V případě poskytnutí zdanitelného plnění odběratelům neplátcům, bude uplatněna daň na výstupu dodavatelem stejně jako doposud.


Evidence k tuzemskému „reverse charge“


Oba plátci, tj. dodavatel i odběratel plnění budou musí vést pro daňové účely evidenci. Ta povinně obsahuje:


  • identifikační číslo plátce, který plnění uskutečnil/pro kterého bylo uskutečněno,
  • datum uskutečnění zdanitelného plnění,
  • základ daně,
  • rozsah a předmět plnění.

Tato evidence (záznamní povinnost) se pravidelně předkládá finančnímu úřadu ve lhůtách pro podání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty.


  • Příklad 1: Pan Petr (plátce DPH) prodá panu Pavlovi (také plátce DPH) železný odpad zatříděný podle Číselného kódu harmonizovaného systému 7204. Protože je plnění dodáváno mezi dvěma plátci v tuzemsku, uplatní se přenesení daňové povinnosti na pana Pavla. Pan Petr nebude na výstupu DPH odvádět, pouze vystaví daňový doklad, na kterém uvede cenu za železný odpad a zároveň na dokladu doplní, že daň je povinen odvést odběratel. Odběratel, pan Pavel, odvede daň na výstupu a zároveň na vstupu nárokuje odpočet daně dle podmínek zákona o DPH.
  • Příklad 2: Pan Jan (plátce DPH) dodá panu Václavovi (neplátci DPH) stavební práce. Jelikož se opět nejedná o dodání plnění mezi dvěma plátci navzájem, bude pan Jan odvádět daň na výstupu běžným způsobem, tj. na faktuře uvede základ daně a příslušnou sazbu daně. Pan Václav nenárokuje žádný odpočet daně.


Osvobození od daně při dovozu zboží


Novelou dále došlo ke zpřísnění podmínek pro osvobození od daně při dovozu zboží do členské země, kdy je zboží následně dodáno do jiného členského státu, než do kterého se dovoz zboží uskutečnil.

Osvobození od daně při dovozu zboží je upraveno v § 71 ZDPH, v němž se upřesňuje a doplňuje osvobození od daně na základě přijetí směrnice 2009/132/ES.

Obecně je dovoz zboží osvobozen od daně dle § 71 odst. 1 ZDPH, pokud by dodání tohoto zboží bylo plátcem daně v každém případě osvobozeno do daně. V daném případě se jedná např. o dodání lidské krve.

Dále se při dovozu zboží osvobozuje od daně dle § 71 odst. 2 ZDPH dovážené zboží, je-li mu přiznáno osvobození od cla podle Nařízení Rady č. 1186/2009. Zde se jedná např. o zboží dovážené v zásilkách neobchodní povahy, o osobní majetek fyzických osob, o přemístění obchodního majetku, o zboží určené charitativním nebo dobročinným účelům, o zboží dovážené k podpoře obchodní činnosti jako vzorky, tiskoviny atd.

Osvobození od daně podléhá i dovážené zboží, které sice není osvobozeno od cla, ale směrnice 2009/112/ES jej od daně osvobozuje. Jedná se o zboží, které je vymezeno v § 71 odst. 3 ZDPH, mezi něž lze zařadit např. vratné obaly bez úplaty či za úplatu, čistokrevné koně starých nejvýše šest měsíců atp. Zcela nově je v daném případě osvobozen o daně dovoz zboží, jehož úhrnná hodnota nepřesahuje 22 EUR. Osvobození do limitu 22 EUR se týká pouze tzv. zásilek nepatrné hodnoty, které se ovšem nevztahuje na alkoholické nápoje, parfémy, toaletní vody, tabák a tabákové výrobky, i přestože by jejich hodnota nepřekročila 22 EUR. V daném případě dochází k odlišnému osvobození daného zboží pro účely DPH a pro účely celních předpisů. Uvedené zboží podléhá osvobození od cla tehdy, pokud jeho hodnota nepřevyšuje částku 150 EUR. Pro účely DPH platí pro osvobození limit 22 EUR.


Souhrné hlášení


V souvislosti se změnami v novele ZDPH byla také aktualizována informace týkající se podání souhrného hlášení. Souhrné hlášení je stejně jako již dříve možné podávat pouze v elektronické podobě. Informace upřesňuje a doplňuje možnosti zasílání souhrného hlášení i s ohledem na možnosti uvedené v daňovém řádu. Nově je zavedena možnost podat souhrnné hlášení přes aplikaci Elektronická podání pro daňovou správu (Aplikace EPO) na Daňovém portále české daňové správy, a to i bez uznávaného elektronického podpisu. Podmínkou je, že v případě tohoto podání má plátce povinnost zároveň doručit tzv. E-tiskopis, což je potvrzení o učiněném elektronickém podání bez elektronického podpisu (vygenerovaný Aplikace EPO po podání) v písemné podobě s vlastnoručním podpisem osoby, která podání činí na místně příslušný finanční úřad, a to ve lhůtě pro podání souhrnného hlášení jako takového, tj. max. 25. den daného měsíce, resp. čtvrtletí.


Institut ručení plátce


Odběratel nově ručí za daň nezaplacenou plátcem – poskytovatelem zdanitelného plnění. Tento institut by měl přinutit plátce k důslednému výběru svých dodavatelů.
 

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.