Přílohy k daňovému přiznání na poslední chvíli

22.03.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Pokud máte příjmy z pronájmu nemovitosti a nebo třeba podnikáte, musíte vyplnit některé z příloh k přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Pro všechny přílohy platí totéž, co pro přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Částky se uvádějí v celých Kč. Jen číselné hodnoty počítané v průběhu výpočtu se zaokrouhlují na dvě desetinná místa. Postupné zaokrouhlování ve dvou nebo více stupních je nepřípustné.

Usnadněte si vyplňování daňového přiznání a stáhněte si formulář přiznání k dani z příjmů fyzických osob v xls se všemi přílohami.

Přiznání k dani z příjmů se věnujeme v článku Přiznání k dani z příjmů na poslední chvíli . Všechny důležité informace najdete v daňovém speciálu.

Příjmy z podnikání

Pokud máte příjmy z podnikání, musíte vyplnit Přílohu č. 1. V úvodu musíte vyplnit rodné číslo a zaškrtnout, zda vedete daňovou evidenci, účetnictví a zda uplatňujete paušální výdaje.

První strana

 • Řádek 101 - uveďte příjmy z podnikání
 • Řádek 102 - uveďte výdaje související s příjmy na řádku 101 (využijte kalkulačku paušálních výdajů)
 • Řádek 103 - nevyplňujte
 • Řádek 104 - uveďte rozdíl řádku 101 a 102
 • Řádek 105 - některé částky zvyšují rozdíl mezi příjmy a výdají (například částky úprav při ukončení nebo přerušení činnosti a při změně způsobu uplatňování výdajů), tyto částky uveďte zde
 • Řádek 106 - některé částky snižují rozdíl mezi příjmy a výdají (například částky rozdílu mezi účetními a daňovými odpisy), tyto částky uveďte zde
 • Řádek 107 a 108 - pokud máte spolupracující osobu, uveďte část příjmů / výdajů, které na ni rozdělujete
 • Řádek 109 a 110 - pokud máte spolupracující osobu, uveďte část příjmů / výdajů, kterou na vás tato osoba rozdělila
 • Řádek 111 - nevyplňuje se
 • Řádek 112 - pokud jste společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti, uveďte váš podíl v této společnosti. Pokud společnost vykázala ztrátu, uveďte před částku znaménko minus.
 • Řádek 113 - řádek 104 + řádek 105 – řádek 106 – řádek 107 + řádek 108 +řádek 109 – řádek 110 – řádek 111 + řádek 112, údaj se přenese na řádek 37 přiznání k dani z příjmů fyzických osob

priznani_clanek_6.jpg 

Na první straně ještě uveďte údaje o obratu a odpisech (vedete-li účetnictví), uplatněných odpisech z obchodního evidovaného majetku, přičemž odpisy nemovitostí ještě uveďte na samotném řádku.

Uveďte také název činností, postačí označení činnosti uvedeném ve výpisu ze živnostenského rejstříku. Pokud uplatňujete výdaje procentem z příjmů, uveďte ke každé činnosti výši příjmů v Kč, výši výdajů v Kč a výši procentní sazby pro stanovení výše výdajů.

Daňové formulářeMusíte do konce března podat daňové přiznání a hledáte aktuální daňové formuláře? Ušetřete si čas i nervy spojené s jejich vyplňováním! Využijte naše daňová přiznání ve formátu xls. Zadáte do nich jen základní údaje a ony za vás všechny vzorce včetně výsledné daňové povinnosti vypočítají automaticky. Poté už stačí jen formulář odeslat nebo osobně doručit příslušnému finančnímu úřadu.

Druhá strana

Na druhé straně je třeba vyplnit

 • údaje o podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti
 • vybrané údaje z daňové evidence (vedete-li daňovou evidenci)
 • úpravy vztahující se k řádkům 105 a 106
 • údaje o účastnících sdružení (jste-li účastník sdružení, které není právnickou osobou)
 • údaje o spolupracující osobě (rozdělujete-li příjmy a výdaje)
 • údaje o osobě, která rozděluje příjmy a výdaje (rozděluje-li tato osoba příjmy a výdaje)
 • údaje o veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti


Příjmy z pronájmu a ostatní příjmy

Příjmy z pronájmu

Pokud máte příjmy z pronájmu nebo příjmy, které spadají do § 10 zákona o daních z příjmů (jde o příjmy, které nespadají do § 6 až 9), musíte vyplnit Přílohu č. 2. V úvodu opět vyplňte rodné číslo a zaškrtněte, zda uplatňujete paušální výdaje a zda jste dosáhl příjmů ze společného jmění manželů.

 • Řádek 201 - uveďte příjmy z podnikání
 • Řádek 202 - uveďte výdaje připadající na příjmy uvedené na řádku 101
 • Řádek 203 - rozdíl řádku 201 a řádku 202
 • Řádek 204 - i u těchto příjmů mohou vznikat částky, které zvyšují rozdíl mezi příjmy a výdají, tyto částky uveďte zde
 • Řádek 205 - některé částky naopak rozdíl mezi příjmy a výdají snižují, tyto částky uveďte zde
 • Řádek 206 - řádek 203 + řádek 204 – řádek 205. Pokud vyjde částka menší než nula, pak je tato částka dílčí ztrátou podle § 9 zákona o daních z příjmů. Částka se v každém případě přenese na řádek 39 přiznání k dani z příjmů fyzických oso.
 • Dále uveďte rezervy na začátku a konci roku 2010. Jde o rezervy vztahující se k pronajímanému majetku, definovaných v zákoně č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů.

 priznani_clanek_7.jpg

Ostatní příjmy

Pokud máte příjmy, které spadají do § 10 zákona o daních z příjmů, musíte vyplnit druhou část Přílohy č. 2.

V tabulce uveďte

 • druh příjmů podle § 10 odst. 1 zákona o daních z příjmů,
  • A – příležitostná činnost,
  • B – prodej nemovitostí,
  • C – prodej movitých věcí,
  • D – prodej cenných papírů,
  • E – příjmy z převodu podle § 10 odst. 1, písm. c) zákona,
  • F – jiné ostatní příjmy.
 • výši příjmů v Kč, výši výdajů v Kč, jejich rozdíl a
 • kód příjmů,
  • kód „p“ se vyplňuje pouze v případě, že máte příjmy ze zemědělské výroby a uplatňujete výdaje procentem z příjmů (80 %),
  • kód „s“ se vyplňuje v případě, že příjmy plynou z majetku, který je ve společném jmění manželů, a
  • kód „z“ se vyplňuje v případě, že příjmy plynou ze zdrojů v zahraničí.
priznani_clanek_8.jpg
 • Řádek 207 - zde uveďte součet částek z druhého sloupce z výše uvedené tabulky
 • Řádek 208 - zde uveďte součet částek z třetího sloupce z výše uvedené tabulky, ale pozor, berou se jen kladné rozdíly ze čtvrtého sloupce
 • Řádek 209 - uvádí se rozdíl řádku 207 a 208, protože čístka na řádku 208 může být nejvýše částkou na řádku 207, nesmí být částka na tomto řádku menší než nula. Výslednou částku přeneste na řádek 40 přiznání k dani z příjmů fyzických osob
priznani_clanek_9.jpg


Příjmy ze zahraničí

Pokud máte příjmy ze zdrojů v zahraničí, budete muset vyplnit přílohu č. 3. Zde opět uvádíte své rodné číslo. Kódy států najdete na http://cds.mfcr.cz v nabídce Daně a poplatky/Daně/Daně z příjmů/ Seznam kódů států).

 • Řádek 321 - uveďte příjmy ze zdrojů v zahraničí, u kterých se použije metoda zápočtu
 • Řádek 322 - uveďte výdaje související s příjmy na řádku 321
 • Řádek 323 - uveďte částku daně zaplacené v zahraničí, tuto daň je třeba doložit potvrzením zahraničního správce daně
 • Řádek 324 - uveďte koeficient zápočtu, který se vypočte takto: (řádek 321 – řádek 322) / děleno řádek 42 (tento řádek najdete v přiznání k dani z příjmů fyzických osob) a výsledek se vynásobí stem. Pokud vyjde záporná částka, uvede se nula.
 • Řádek 325 - řádek 57 z přiznání k dani z příjmů fyzických osob vynásobte řádkem 324 a výsledek vydělte stem
 • Řádek 326 - uveďte částku daně zaplacenou v zahraničí (řádek 323), maximálně však částku na řádku 325
 • Řádek 327 - rozdíl řádků 323 a 326, pokud vyjde záporná částka, řádek proškrtněte
 • Řádek 328 - pokud máte příjmy z více cizích zemí, musíte vyplnit více příloh č. 3 a zde pak uvedete součet hodnot na všech řádcích 326 těchto příloh a to i ze samostatných listů Přílohy č. 3, maximálně do částky vzniklé daňové povinnosti (řádek 57)
 • Řádek 329 - pokud máte příjmy z více cizích zemí, musíte vyplnit více příloh č. 3 a zde pak uvedete součet hodnot na všech řádcích 327 těchto příloh č. 3 i ze samostatných listů Přílohy č. 3, maximálně do částky vzniklé daňové povinnosti (řádek 57)
 • Řádek 330 - rozdíl řádků 57 a 328, výsledek přeneste na řádek 58 přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.