Změny v roce 2011 důležité pro podnikatele

03.01.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Se začátkem roku vstupuje v platnost několik významných legislativních předpisů, proto jsme pro vás připravili přehled změn od 1.1.2011.


Změny v DPH

V rámci boje proti daňovým únikům v oblasti DPH došlo k novele zákona o DPH, ke které byla využita opatření Směrnice EU o společném systému DPH. Prvním takovým opatřením je tzv. ručení za daň, které se dotkne prakticky všech odběratelů – plátců DPH. Dále je v novele uveden tzv. režim přenesení povinnosti na příjemce plnění, který se týká pouze vybraných zdanitelných plnění.

V novele zákona o DPH od roku 2011 se do § 72 odst. 4 přesunul zákaz nároku na odpočet daně z plnění použitých pro reprezentaci nad rámec uznatelných daňových nákladů podle zákona o daních z příjmů.

Ministerstvo financí zároveň vydalo nový formulář přiznání k DPH pro rok 2011.


Daňový řád

Daňový řád, který nabude účinnosti 1. ledna 2011, nahradí zákon o správě daní a poplatků z roku 1992.


Pojistné na sociální a zdravotní pojištění

Nemocenské pojištění

Procentní sazba z denního vyměřovacího základu zůstává na stejné výši jako v roce 2010, a to 60 procent ode dne, od něhož již nenáleží náhrada mzdy podle zákoníku práce do konce trvání dočasné pracovní neschopnosti či karantény. Nemocenská se bude nově poskytovat namísto od 15. dne až od 22. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti či karantény zaměstnance. V období prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům podle zákoníku práce náhradu mzdy. Zůstává v platnosti, že za první tři pracovní dny dočasné pracovní neschopnosti nenáleží zaměstnanci náhrada mzdy či platu.

Pojistné na sociální zabezpečení

Sazba pojistného na sociální zabezpečení pro zaměstnavatele činí 25 procent jejich vyměřovacího základu. Pro zaměstnavatele se ruší možnost odpočtu poloviny náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti či karantény. Zaměstnavatel s počtem do 25 zaměstnanců se může přihlásit k placení pojistného na nemocenské pojištění s vyšší sazbou 3,3 procenta a bude si moci odečíst z odváděného pojistného polovinu z náhrady mzdy vyplácené za období do 21. dne dočasné pracovní neschopnosti či karantény. Maximální vyměřovací základ činí 72násobek průměrné mzdy, 1,781.280 korun.

Osoby samostatně výdělečně činné

Sazba pojistného na nemocenské pojištění se navyšuje z původních 1,4 procenta na 2,3 procenta. Částka minimální výše měsíčního základu pro placení pojistného na nemocenské pojištění zůstává ve stejné výši jako před 1. 1. 2011, 4000 korun. Minimální pojistné tedy činí 92 korun (2,3 procenta z minimálního měsíčního základu 4000 korun). Měsíční základ pro placení pojistného na nemocenské pojištění nesmí být vyšší než měsíční vyměřovací základ pro placení záloh na pojistné na důchodové pojištění.


Daň z příjmů

Velkých změn dozná i institut daně z příjmů fyzických osob. Například je snížena základní sleva na poplatníka o 1 200 Kč za rok. Nebo také byla zrušena sleva na dani ve výši poloviny daně z příjmů právnických osob, které zaměstnávají nejméně 25 zaměstnanců a podíl osob se zdravotním postižením tvoří nejméně 50 % průměrného přepočteného počtu všech zaměstnanců.

Jedním z bodů jsou i paušální výdaje na dopravu. Změny se týkají především upřesnění některých dříve nejasných problémů. Podnikatelé mohou používat paušální výdaje od 1. ledna 2010. Podívejme se nejprve, jak paušální výdaje na dopravu fungují.


Finanční leasing

Novela také zavádí minimální dobu nájmu i pro majetek zařazený ve 4. a 5. odpisové skupině. Nově umožňuje uplatnit odstupné při postoupení leasingové smlouvy v základu daně formou daňových odpisů v případě, že se tato částka v souladu s účetními předpisy stane součástí vstupní ceny majetku.


Zákon o rezervách

Novela ruší možnost bank podat žádost o vyšší tvorbu daňových opravných položek a rezerv, než je limit stanovený v zákoně o rezervách.


Zaměstnanci

Od nového roku 2011 také dochází k některým změnám v pracovněprávní legislativě. Nově bude například upravena povinná písemná forma dohody o provedení práce, pod sankcí neplatnosti smlouvy za porušení této povinnosti.

Dále se jedná o prodloužení dob hrazení náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnavatelem na 21 kalendářních dnů a s ním související nemožnost zrušit pracovní poměr ve zkušební době po dobu prvních 21 kalendářních dnů pracovní neschopnosti. Zaměstnavatel tak nebude moci se zaměstnancem zrušit pracovní poměr v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti.

1. ledna 2011 se také změnil způsob evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu a to v důsledku nařízení vlády č. 201/2010 Sb. Podle nařízení si může zaměstnavatel (tj. osoba, která zaměstnává fyzickou osobu v pracovněprávním vztahu) vybrat, zda bude vést evidenci o úrazech v knize úrazů v elektronické nebo listinné podobě.

Vláda rovněž vydala nařízení o odchylné úpravě pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí.


Zóna volného obchodu s Jižní Koreou

Zástupci členských států EU loni uzavřeli dohodu o zóně volného obchodu mezi EU a Jižní Koreou. Dohodu nakonec podpořila i Itálie, která měla velký strach z toho, že asijská auta budou konkurovat domácí produkci.