Tvoříme firemní web - jak na to

04.10.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Rozhodnutí vytvořit firemní internetovou prezentaci je pro většinu společností také první zkušeností s online marketingem, který je v našich podmínkách stále vnímán s jistou mírou nedůvěry.

Z toho pramení mnohdy nesprávná motivace k tvorbě internetových stránek - “Chci být na internetu”. Stejně jako v případě tiskové reklamy není cílem pouze být v časopise na stránce XY, ale zadavatel aktivně oslovuje jistou cílovou skupinu svým sdělením, ani v případě internetových stránek není jejich vytvoření cílem, ale spíš prostředkem k dosažení požadovaného výsledku.

Před samotnou technickou realizací by si měla každá společnost vyjasnit několik důležitých otázek.


Proč vytváříme firemní web?

Jelikož tvorba stránek s cílem “být na internetu” není optimální, každá společnost by si měla stanovit konkrétní, měřitelné a reálné cíle. Internet je třeba vnímat jako prodejní kanál, jehož důležitost bude narůstat ještě dlouhou dobu, a proto může být cílem oslovení nové skupiny potenciálních klientů a tomu odpovídající zvýšení tržeb.

V případě firem nezabývajících se on-line prodejem zboží není často snadné najít jednoznačný vztah mezi internetovou prezentací a růstem tržeb. Zvolení návštěvnosti stránek za hlavní kritérium úspěšnosti není z tohoto pohledu ideální a příkladem vhodnějšího parametru je počet odeslaných kontaktních formulářů, jejíchž přínos lze s ohledem na získaný kontakt vyhodnotit.

Příklad možné úvahy společnosti:

  • cíl je zvýšit tržbu prostřednictvím získaných kontaktů
  • budeme se snažit maximalizovat počet odeslání kontaktního formuláře
  • vyšší návštěvnost zvyšuje počet odeslaných formulářů a budeme pracovat na zvýšení návštěvnosti


Co budou stránky obsahovat?

Obsah stránek je do značné míry určen stanovenými cíli, ale každá internetová prezentace by měla obsahovat alespoň popis nabízených služeb a kontaktní údaje. Snadný přístup k těmto informacím je jedním ze základních předpokladů kvalitního firemního webu.

Ideální rozsah zobrazovaných informací souvisí jak se stanovenými cíli, tak s možnostmi společnosti tento obsah vytvořit a zabezpečit jeho aktualizaci. Právě aktualizace obsahu je dalším z důležitých prvků kvalitního webu a raději volíme menší rozsah, který je vždy aktuální než rozsáhlou prezentaci, které se nikdo pravidelně nevěnuje.

Případná marketingová strategie společnosti by měla samozřejmě počítat s internetovými stránkami, jako s jedním z komunikačních kanálů a jejich obsah bude touto strategií samozřejmě ovlivněn (např.: Bude sekce Novinky součástí stránek?).


Vlastní síly vs. agentura

Rozhodnutí, jestli bude společnost připravovat stránky vlastními silami nebo využije služeb agentury je ve velké míře závislé na rozpočtu. Jeho výše by měla odpovídat očekávaným přínosům v střednědobém horizontu (řádově několik let). V případě agentury budou náklady pravděpodobně vyšší, ale lze očekávat komplexní přístup a poradenství podložené praxí. Tvorba vlastními silami bývá na první pohled levnější, ale dosažení kvalitního výstupu si vyžádá samostatné nastudování problematiky. Podrobněji se specifikům obou přístupů budeme věnovat v dalších částech tohoto seriálu. Je ale důležité si uvědomit, že i v případě spolupráce s agenturou je pro dosažení optimálního výsledku nutná intenzivní komunikace.


Co se spuštěným webem?

Spuštěním internetových stránek práce samozřejmě nekončí. Kromě již zmíněné pravidelné aktualizace obsahu je vhodné optimalizovat “výkon stránek.”

Pokud navážeme na úvahu popsanou v prvním bodě článku, může společnost postupovat následovně:

  • sledováním vztahu mezi získanými kontakty a uzavřenými smlouvami může optimalizovat svůj prodejní proces (např.: Odpovídáme klientovi dostatečně rychle a kvalitně?)
  • analýza poměru návštěv a odeslání formuláře možná odhalí neoptimální rozložení stránek (např.: Dokáže nás klient snadno kontaktovat?)
  • vyplatí se při aktuálním “výkonu” investovat do růstu návštěvnosti?

Nastíněná úvaha je zjednodušená a v praxi musí být přizpůsobena konkrétním potřebám a cílům společnosti. Optimalizace výkonu na základě důkladné analýzy dat vede k neustále práci s obsahem (hledání optimálních formulací, přidávání obsahu, změny rozložení prvků, atd.).

V dalším článku série bude představen postup tvorby stránek v případě tvorby vlastními silami.

Všechny díly najdete v sekci Seriály.

Autor článku pracuje pro internetovou agenturu Ataxo, jejíž služby při tvorbě webových stránek můžete využít.

Štítky:

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT