Zaměstnavatel může provozovat vnitropodnikovou spořitelnu

23.09.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Dne 1. listopadu 2009 nabyl účinnosti nový zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění (dále jen "ZoPS"), jenž podstatně zpřísnil podmínky poskytování platebních služeb nebankovními subjekty, tj. vnitropodnikovými spořitelnami.

Deklarovaným účelem ZoPS je především zvýšit ochranu uživatelů platebních služeb, regulovat činnost nebankovních subjektů provádějících platební služby a zavést dohled nad jejich činností. Platebními službami ve smyslu ZoPS se rozumí také vklady zaměstnanců na účet zaměstnavatele nebo výběry v hotovosti z účtu vedeného zaměstnavatelem. Tyto platební služby mohou být poskytovány výhradně subjekty uvedenými v ZoPS.


Zaměstnavatel jako poskytovatel platebních služeb malého rozsahu

Zaměstnavatel je nadále oprávněn poskytovat platební služby svým zaměstnancům zejména jako "poskytovatel platebních služeb malého rozsahu", a to za splnění následujících podmínek:

  • Měsíční průměr částek jím provedených platebních transakcí v Evropském hospodářském prostoru za posledních 12 měsíců nepřesahuje částku odpovídající 3 000 000 EUR.
  • Společnost musí být zapsána do registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu, vedeným Českou národní bankou.

Přestože je poskytovatel platebních služeb malého rozsahu registrován u České národní banky, vztahují se na jeho činnost následující zákonné podmínky:

  • Zaměstnancům nelze z vkladů platit úroky ani poskytovat jiné výhody.
  • Vklady zaměstnanců nelze použít pro provozní či jiné účely zaměstnavatele.
  • Vklady zaměstnanců musí být vedeny odděleně na zvláštním účtu společnosti u banky.

Dále musí poskytovatel platebních služeb plnit pravidelně informační povinnost vůči České národní bance.


Zaměstnavatele už nic nemotivuje provozovat vnitropodnikovou spořitelnu

Podle našeho názoru nový ZoPS fakticky ruší důvody, pro které dosud řada společností tzv. vnitropodnikové spořitelny provozovala, a dosavadní zavedenou praxi je proto třeba změnit. Platí přechodné ustanovení ZoPS, jenž umožňuje zaměstnavatelům, kteří oprávněně poskytovali platební služby svým zaměstnancům ke dni 24. prosince 2007, poskytovat tyto služby až do 30. dubna 2011, aniž by museli žádat o zápis do registru poskytovatele platebních služeb malého rozsahu. Zaměstnavatelé, kteří tyto platební služby začali poskytovat v období od 24. prosince 2007 do 1. listopadu 2009, byli povinni do 60 dnů od nabytí účinnosti ZoPS požádat Českou národní banku o registraci anebo činnost vnitropodnikové spořitelny ukončit.


Provozování vnitropodnikové spořitelny bez oprávnění je správní delikt

V případě, že zaměstnavatel – právnická osoba bude provádět platební služby bez potřebného oprávnění, dopustí se správního deliktu a za toto porušení ZoPS jí lze uložit sankci do 50 000 000 Kč.

Autor je společníkem AK Liška&Sabolová.