Změna živnostenského zákona od 1.8.

31.07.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


0d 1.8. 2010 nabývá účinnosti zákon 155/2010 Sb., který má zjednodušit administrativu podnikatelů. Dotkne se zákona o ochraně spotřebitele, občanského zákoníku, zákona o České obchodní inspekci a živnostenského zákona.

 Na změny živnostenského zákona se podíváme blíže.

 • Rozšiřuje se okruh ekonomických aktivit, které nejsou živností, a to o obchod s elektřinou a obchod s plynem.
 • Za bezúhonného se dosud nepovažoval ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně, ať již samostatně nebo v souběhu s jinými trestnými činy, a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku, nebo pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen. Nově se za bezúhonnou nebude považovat osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena. Tedy musí jít pouze o trestný čin s vazbou na podnikání.
 • Dosud musel podnikatel oznamovat přerušení provozování živnosti na dobu delší než 6 měsíců živnostenskému úřadu. Nově bude toto oznámení dobrovolné.
 • V občanském zákoníku se ruší ustanovení, podle kterého je prodávající povinen při ukončení činnosti v provozovně informovat živnostenský úřad o tom, kde lze vypořádat případné závazky. Toto ustanovení se dostává do živnostenského zákoníku. Podle tohoto ustanovení bude podnikatel povinen nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky a je povinen ohlásit i každou změnu adresy po dobu 4 let ode dne ukončení činnosti v provozovně.
 • Fyzická osoba už nebude muset uvádět v ohlášení živnosti datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu určitou a datum vzniku živnostenského oprávnění, pokud je pozdější než den ohlášení.
 • Při ohlášení živnosti právnickou osobu už se nemusí uvádět státní občanství osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy. Právnická osoba nebude muset uvádět také datum zahájení provozování živnosti, datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu určitou a datum vzniku živnostenského oprávnění, pokud je pozdější než den ohlášení.
 • Podnikatel je dosud povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, nově jen ty, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o koncesi. Podnikatel dosud nemusel oznamovat tyto změnu, pokud již byly zapsáno do obchodního rejstříku. Nově se nebudou muset oznamovat, pokud již byly zapsány i v základních registrech nebo v informačním systému evidence obyvatel, pokud je podnikatel státním občanem České republiky, anebo v informačním systému cizinců, pokud je podnikatel cizincem.
 • Do obchodního rejstříku se bude zapisovat datum zahájení provozování živnosti, pokuty uložené živnostenskými úřady a sankční opatření uložená jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním, s výjimkou blokových pokut a také se bude zapisovat adresa místa, kde lze vypořádat případné závazky po ukončení činnosti v provozovně.
 • Mění se náležitosti těchto vázaných živností:
  • Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
  • Oceňování majetku pro - věci movité, - věci nemovité, - nehmotný majetek, - finanční majetek, - podnik
  • Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže
  • Masérské, rekondiční a regenerační služby
 • Mění se náležitosti těchto koncesovaných živností:
  • Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin
  • Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva
  • Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu
  • Silniční motorová doprava….
  • Ostraha majetku a osob
  • Služby soukromých detektivů
  • Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
  • Vedení spisovny

Vybrané změny najdete ve zprávě Od 1.8. se mění požadavky na založení některých živností. Všechny změny jsou zakomponovány v obsahových náplních živností.

Živnostenská oprávnění vydaná podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachována.

Změny v dalších zákonech od 1.8. najdete v článku Co mění zákon zjednodušující administrativu.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.