Co nového čeká OSVČ v roce 2009?

15.12.2008 | , Finance.cz
FIRMY


Nevíte, jaké změny čekají OSVČ v příštím roce? Nebo si jen chcete zopakovat důležité změny, které OSVČ v příštím roce ovlivní ...

Téma: Novinky v roce 2009


Pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) začne platit v roce 2009 spousta novinek. Především se změní definice OSVČ, rozhodná částka, v důsledku toho minimální a maximální zálohy na pojistné a možná se změní i sazby pojistného.


Definice samostatné výdělečné činnosti


Od 1.1. 2009 platí dvě důležité změny. Za samostatnou výdělečnou činnost se dosud považoval mimo jiné výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů, jedná-li se o soustavný výkon. Od 1.1. 2009 vypadne ze zákona podmínka soustavnosti a každý výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů (i nesoustavný) bude podléhat povinnosti odvádět pojistné na důchodové pojištění a státní příspěvek zaměstnanosti. To se nebude týkat těch autorských honorářů z příspěvků do rozhlasu, televize, časopisů a novin, které podléhají srážkové dani a nepřesáhnou měsíčně částku 7000 Kč v úhrnu od jednoho plátce. Činnosti, ze kterých jsou příjmy podle zvláštního právního předpisu samostatným základem daně z příjmů fyzických osob pro zdanění zvláštní sazbou daně, nebudou nadále zakládat účast na důchodovém pojištění.

Druhá změna se týká definice vedlejší činnosti, za kterou se dosud považovala výdělečná činnost při současném zaměstnaneckém poměru v případě, že příjem ze zaměstnání dosáhnul alespoň dvanáctinásobku minimální mzdy. Od 1.1.2009 se žádný příjem dokládat nebude a bude stačit potvrzení od zaměstnavatele.


Rozhodná částka


Od nového roku se vždy mění tzv. rozhodná částka. OSVČ, pro kterou je samostatná výdělečná činnost hlavní činností, musí odvádět pojistné na důchodové pojištění vždy. Pokud vykonává vedlejší činnost pak pouze v případě, že příjmy po odečtení výdajů dosáhnou rozhodné částky (51 744 Kč v roce 2008, v roce 2009 to pak bude 56 532 Kč).


/>
Částky pro účely důchodového pojištění v roce 2009
Všeobecný vyměřovací základ 21 527 Kč
Přepočítávací koeficient 1,0942
"Průměrná mzda" (všeobecný vyměřovací základ x přepočítávací koeficient) 23 555 Kč
Rozhodná částka (2,4 x "průměrná mzda") 56 532 Kč

V důsledku toho se změní i výpočty vyměřovacích základů a záloh pro OSVČ.


Vyměřovací základy a zálohy na pojistné v roce 2009 (v Kč)

Měsíční vyměřovací základ (50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji),

minimální  (25 % průměrné mzdy u hlavní a 10 % u vedlejší)


maximální (čtyřnásobek průměrné mzdy)

 

5 889


94 220

 

2 356

Měsíční záloha pojistného na důchodové pojištění (29,2 % vyměřovacího základu),

minimální


maximální

 

1 720


27 513

 

688

Měsíční záloha pojistného na nemoc. pojištění (1,4 % z vyměřovacího základu),

 minimální


maximální

 

83


1 320

 

33Změna sazeb


Sazby pojistného z vyměřovacího základu  u osob samostatně výdělečně činných v roce 2008 činily

  •  29,6 %,
    • z toho na důchodové pojištění  - 28 %
    • na státní politiku zaměstnanosti - 1,6 %
    • na nemocenské pojištění – 4,4 % (pokud  se k němu dobrovolně přihlásí)

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o daních z příjmů, kterou dochází ke snížení příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v roce 2009 na 1,2 %. Sazba pojistného se tak sníží z 29,6 % na 29,2 %. Sazba pojistného na nemocenské pojištění u OSVČ se má snížit na 1,4 %.


Vyměřovací základ


Od 1.1.2009 nesmí být roční vyměřovací základ nižší než 50 % daňového základu. Současně si už OSVČ nemůže stanovovat vyměřovací základ sama. Od nového roku také dochází ke změně při určování měsíčního vyměřovacího základu, který se bude nadále stanovovat jako jedna dvanáctina posledního daňového základu (pokud SVČ byla vykonávána po celý rok). Minimální základ pro výpočet pojistného činí 25 % průměrné mzdy u hlavní a 10 % průměrné mzdy u vedlejší SVČ.


Zálohy na pojistné


Další změna se týká splatnosti záloh na pojistné. Záloha na pojistné za kalendářní měsíc bude od nového roku splatná od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Záloha na pojistné na důchodové pojištění za letošní prosinec, kterou OSVČ nezaplatila do konce roku, tak bude splatná do 20. 1. 2009.


Nemocenská


Ze zákona mizí podmínka účasti na důchodovém pojištění pro OSVČ. OSVČ se tak může účastnit na nemocenském pojištění za splnění dvou podmínek: vykonává samostatnou výdělečnou činnost na území České republiky anebo mimo území České republiky, avšak na základě oprávnění vyplývajících z právních předpisů České republiky a podala přihlášku k účasti na pojištění na předepsaném tiskopisu. Více o novinkách v příštím roce pro OSVČ v článku Nemocní pozor: V roce 2009 opět nový systém.


Licence


Novela zákona se dotkla i příjmů z licencí. Složitější situace mohou nastat zejména v případě, že dílo vzniklo před 1.1.2009. Pokud byla k takovému dílu uzavřena nová licence na jeho užití, pak se příjmy z této licence nepovažují za příjmy ze samostatné výdělečné činnosti. Ne však v případě, že dojde k aktualizaci díla.

Více o OSVČ si můžete přečíst v naší abecedě Zdravotní a sociální pojištění OSVČ.

Autor článku

Karel Pospíšilík


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: FIRMY