Podnikatelé hromadně přecházejí z OSVČ na s.r.o.

27.11.2008 | , Finance.cz
FIRMY


V době světové finanční krize, která se začíná pomalu přelévat i do reálné ekonomiky, je ten pravý čas zamyslet se nad tím, zda míra rizika, kterou s sebou podnikání jako OSVČ přináší, není již příliš velká.

V českém podnikatelském prostředí je ještě stále mnoho firem, které fungují již od devadesátých let a jejich majitel stále podniká jako OSVČ na živnostenský list. Zvlášť nyní, v době světové finanční krize, která se začíná pomalu přelévat i do reálné ekonomiky, je ten pravý čas zamyslet se nad tím, jestli míra rizika, kterou s sebou podnikání jako fyzická osoba přináší, není již příliš velká. Konec roku je navíc nejvhodnější doba tento převod uskutečnit.

Dle tzv. Paretova pravidla tvoří 80% tržeb podniku 20% zákazníků. Velmi málo lidí si uvědomuje, že v podstatě stačí, aby několik klíčových zákazníků mělo podstatné zpoždění s platbou faktur, a podnikatel se může ne svoji vinou jednoduše dostat do platební neschopnosti. Jelikož jako OSVČ ručí za své závazky celým svým majetkem, může být tato situace pro něj o to nepříjemnější.


Spolupráce je bezpečnější


Jedním z dalších důvodů, proč podnikatelé opouštějí podnikání na ŽL, je to, že postupem času začne nejeden živnostník podnikat společně s někým dalším. Máte tedy obchodního partnera. Důvěřujete mu, ale již nejednou jste na vlastní kůži zažili nebo na vlastní oči viděli, že důvěra a soulad se mohou ze dne na den změnit v neshody a konfliktní situace. Podnikání je činnost výdělečná, nebo je s tímto úmyslem alespoň provozována, proto by všechny otázky, které nemůžete ovlivnit sami, měly být pečlivě a rozumně zváženy a ošetřeny. Pokud jde totiž o peníze, vždy může nastat chvíle, kdy o ně bez vlastního přičinění přijdete. Pokud jste s vaším obchodním partnerem zajedno v otázkách podnikatelského záměru a způsobu vedení firmy, dohodněte se na podmínkách a přejděte na oboustranně bezpečnější podnikání ve formě s.r.o. Nejen že podnikání ve formě právnické osoby budí výrazně vyšší důvěru v zákaznících a obchodních partnerech, je navíc i podstatně bezpečnější.


Nižší daně


Ve většině případů je podnikání pod hlavičkou s.r.o. významně výhodnější také z daňového hlediska. Neplatí to však univerzálně, paušální náklady, kterých fyzické osoby mohou využívat, jsou někdy výhodnější než v případě obchodních společností. Záleží to ovšem na druhu podnikání a mnoha dalších aspektech. Nejsnáze zjistíte, zda ušetříte na daních tak, že se obrátíte na daňového poradce. Ten by vám měl po zvážení všech okolností sdělit, jaký způsob podnikání je pro vás z tohoto hlediska výhodnější.


Myslete na budoucnost


Pokud podnikáte jako fyzická osoba a zvažujete ukončení podnikatelské činnosti a prodej firmy, pravděpodobně jste narazili na jeden problém. Podnikání fyzické osoby nelze snadno prodat jako podnik, byť by bylo jakkoliv úspěšné. Jedinou schůdnou a výhodnou alternativou je převod vašeho podnikání, které jste vybudovali, do společnosti s ručením omezeným. Tak získáte možnost svůj podnik případně prodat, což u podnikání na živnostenský list není snadné a často ani není možné. 


Jak přechod na s.r.o. funguje


Již z podstaty věci není možná naprostá kontinuita s vaším současným podnikáním. Vámi založený nový subjekt bude mít v každém případě nové IČ a vaše stará živnost časem zanikne. Návaznosti však napomáhá, že obchodní firma (tedy název) společnosti může odpovídat tomu, který jste byli zvyklí používat, a na něž si zvykli také vaši partneři a zákazníci. Je však třeba vzít v úvahu, že firma nesmí být zaměnitelná s jinou, již existující. Nespornou výhodu zde mají ti podnikatelé, kteří mají svůj název registrován jako ochrannou známku. To však není v Čechách příliš časté, a je proto třeba pečlivě zvážit, jak změnu názvu provést s minimálními následky.

Při přechodu na podnikání ve formě právnické osoby nezanikají žádné z uzavřených probíhajících smluv, všechna práva a povinnosti přechází na nový subjekt. Je však třeba obchodní partnery informovat o změně, nejlépe doporučeným dopisem, a sdělit jim všechny nové informace – IČ, DIČ, číslo bankovního účtu a další důležité údaje. Zároveň se vyplatí jednat o aktualizaci smluv a dalších písemností tak, aby vše plynule přešlo na vaši novou společnost a nevznikaly v budoucnu žádné nesrovnalosti.


Jak může změna proběhnout


Rozhodnete-li se ke změně, existují v zásadě tři použitelné možnosti: První z nich je založení nové právnické osoby a vklad celého podniku fyzické osoby do základního kapitálu této právnické osoby. Tato forma je poměrně zdlouhavá a též finančně náročná. Výsledkem je však subjekt s vyšším základním kapitálem  a přihlášení se ke kontinuitě podniku vůči všem partnerům, zaměstnancům a dalším zainteresovaným osobám je poměrně snadné. Na nové s.r.o. či jinou právní formu pak ode dne vzniku přecházejí též všechny práva a povinnosti bývalé fyzické osoby.

Další možností je založení nové společnosti a následný prodej podniku fyzické osoby nebo jeho části takto vzniklé společnosti. Jedná se o jednodušší formu, jejímž výsledkem je společnost se standardním základním kapitálem a přímým převodem celého podniku nebo jeho části na takto nově vzniklou právnickou osobu. Také v tomto případě veškerá práva a povinnosti fyzické osoby přechází na novou právnickou osobu.

Třetí variantou je založení nové společnosti a současné podnikání fyzické osoby s postupným kontinuálním převodem majetku na osobu právnickou. Jedná se o řešení pro případy, kdy není vhodný převod celého podniku nebo jeho části již v době založení právnické osoby, a kdy je tedy žádoucí nebo nutné, aby fyzická osoba působila ještě nějakou dobu jako podnikatelský subjekt. Tato možnost je vhodná také v případech, kdy se do nové firmy převede jen část aktiv nebo činností a rovněž tehdy, když z daňového hlediska není vhodné žádné z výše uvedených dvou řešení (a nebo b). Jedná se například o případy, kdy je vhodné nebo potřebné si ponechat část zásob, dokončit rozpracované obchodní případy, ponechat si nemovitosti k dalšímu pronájmu apod.


Čas na změnu


Převod podnikání je možný v zásadě kdykoliv, nejvhodnější doba je však vždy k 1. lednu každého roku. V této době je proces časově i administrativně nejméně náročný. Koncem roku probíhá například inventarizace majetku, účetní závěrka a další procesy, které je nutno absolvovat před převodem podnikání na s.r.o., a je tedy možné využít toho, že jsou ke konci roku všechny potřebné kroky hotovy. Z podobných důvodů se jako další varianta nabízí konec kalendářního čtvrtletí.


Jak vše stihnout ještě letos


Pokud se rozhodnete ke změně podnikání již letos, tedy k 1. lednu 2009, nejvýhodnějším a nerychlejším způsobem je pravděpodobně nákup tzv. ready-made společnosti. Pořízení již hotové společnosti s ručením omezeným, která není zatížena žádnými závazky, má splacen základní kapitál a za niž můžete jednat takřka ihned, je zárukou, že se vše dá stihnout ještě do konce roku 2008. Alternativou je také některá ze starších společností, která má minimální obchodní historii a není ve ztrátě. Taková varianta je řešením pro případ, že máte v úmyslu vystupovat jako společnost, která je na trhu již déle.

Ať se rozhodnete pro jakékoliv shora popsané řešení, vždy je dobré celý proces konzultovat s odborníky. Nejprve s daňovým poradcem, který vám pomůže zhodnotit daňové dopady převodu, a díky znalosti vaší situace a vašeho podnikání vám dokáže doporučit vhodný postup v konkrétní situaci. Také proces samotného převodu je lépe ponechat na odborné firmě, která se těmito převody zabývá a má s nimi zkušenosti. Jde o proces poměrně náročný a administrativně i procedurálně dosti komplikovaný, bez znalostí všech potřebných úkonů a postupů je tedy snadné udělat chybu, která může být nejen nepříjemná, ale také nákladná.

Nevýhody podnikání na ŽL:

 • Ručení za závazky celým majetkem podnikatele - OSVČ (pokud máte zaměstnance, jde velkou nevýhodu v případě, že je dočasně omezena vaše platební schopnost), další potíže mohou nastat v případě konce podnikání, kdy je možné následné zatížení podnikatele na mnoho let, které ovlivní život jednotlivce i jeho blízkých.
 • Obchodní partneři a klienti vnímají právnickou osobu jako důvěryhodnější a finančně stabilnější partner – všeobecně je viditelná náklonnost k jednání s právnickými osobami oproti fyzickým.
 • Nemožnost snadno prodat podnik FO, protože u prodeje podniku fyzická osoba dále ručí za všechny nesplacené závazky ke dni prodeji podniku.
 • Podnikání nepokračuje po zániku FO (smrti).
 • Omezená nebo vyloučená možnost dispozice s podnikáním jako celkem

Výhody podnikání právnické osoby:

 • Možnost nakládat s podnikem – lze jej prodat bez rizik, protože u prodeje podniku fyzické osoby podnikatel dále ručí za všechny nesplacené závazky ke dni prodeji podniku.
 • Výhody při případném prodeji – nižší daně - po 5 letech existence s.r.o. není výnos z prodeje společnosti zatížen daní z příjmů.
 • Společnost odpovídá za závazky celým svým majetkem, společníci však jen do výše nesplaceného vkladu. Doporučuje se tedy vždy celý vklad splatit co nejdříve.
 • Jménem společnosti může jednat více osob.
 • Je možná změna společníků a jejich vkladů i jejich poměr, je snadné přistoupení nového společníka do podniku v případě potřeby (více kapitálu, lepší know-how, zainteresování klíčových pracovníků, apod.)
 • Navenek působí důvěryhodněji a stabilněji, a to nejen z finančního hlediska – společnost například existuje i po smrti fyzické osoby.

Autor článku je jednatelem společnosti CHAMR & PARTNERS s.r.o.

Autor článku

Martin Chamr


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: FIRMY