Lombardní, emisní a hypoteční úvěr

03.09.2008 | , Finance.cz
FIRMY


Dalšími méně využívanými nástroji financování pro podnikatele a podniky jsou lombardní, emisní a hypoteční úvěr. Těmto úvěrům věnujeme třetí pokračování našeho tématu Méně využívané formy financování. 

Téma týdne: Méně známé formy financování


Lombardní úvěr


Lombardní úvěr je zpravidla krátkodobý, zajištěný cennými papíry, zbožím, pohledávkou apod. Maximální objem tohoto úvěru je limitován tržní cenou zástavy. To může vyvolat problémy zejména při zástavě cenných papírů s vysokou volatilitou, kdy při poklesu jejich ceny musí klient banky zástavu něčím dorovnat. Použije-li podnik jako zástavu svoje zboží, umístí se toto zboží do veřejného skladu a jsou vydány dvě části skladištního listu. Jednu má banka, druhou klient. České finanční instituce zatím tento produkt masivně nenabízí. S lombardním úvěrem se tak setkáte spíše v odborné literatuře.


Lombardní úvěry jsou častěji poskytovány Českou národní bankou komerčním bankám. ČNB úročí tyto poskytnuté úvěry aktuální lombardní sazbou. Zajištění je formou cenných papírů. Vzhledem k tomu, že se jedná o reverzní repo operaci, poskytuje ČNB lombardní úvěry pouze bankám, se kterými má uzavřenou Rámcovou repo smlouvu.


Podnikatelská hypotéka


Na financování nemovitostí určené k podnikání slouží firmám a podnikatelům takzvané podnikatelské hypotéky. Největší výhodou hypoték oproti ostatním úvěrovým produktům jsou její nízké úrokové sazby – ty si banky mohou dovolit díky kvalitnímu zajištění. Mezi další výhody pořízení nemovitosti na hypotéku jsou především rozložení splátek na delší čas, a tím optimalizace peněžních toků, a také způsob zajištění úvěru. Ten je nejčastěji zajištěn právě pořizovanou nemovitostí. Naopak nevýhodou je nutnost mít připravenu část vlastních prostředků, protože banky hypotéky pro podnikatele financují zpravidla jen do 70 % odhadní ceny nemovitosti.


Úvěr je určený podnikatelům a firmám na financování nemovitostí. A to jak výstavbu, tak pořízení nebo opravy nemovitosti určené k podnikatelské činnosti. Hypotéku lze čerpat jednorázově či postupně. Banky často nabízí možnost čerpat hypotéku v českých korunách nebo ve vybraných zahraničních měnách. Podnikatelskou hypotéku lze využít především na koupi nemovitosti (i pozemku), koupi podílu na nemovitosti (např. za účelem vypořádání spoluvlastnických a dědických nároků), výstavbu a stavební úpravy nemovitosti (stavba, rekonstrukce, nástavba, přístavba), splacení jiných úvěrů poskytnutých na financování nemovitosti určené k podnikání, úhradu za převod družstevního podílu v bytovém družstvu nebo na úhradu prokazatelných nákladů souvisejících s investicí do nemovitosti.


Emisní úvěr


Tento úvěr je poskytnut na základě odkupu emise cenných papírů (nejčastěji obligací), které dlužník emituje za účelem získání finančních prostředků.

Uvádíme některé příklady obligací:

  • Kuponové obligace - s těmito obligacemi jsou spojené kupony, které jsou postupně odstřihovány a v předem stanovených termínech jsou předkládány k proplacení. Kuponové platby mohou být fixní, variabilní, s průběžnými úpravami apod.
  • Diskontované obligace - s těmito obligacemi nejsou spojeny žádné kupony, úrokový výnos je odečten z nominální hodnoty obligace. Emitent tedy získá nižší hodnotu než nominální, ale v okamžiku splatnosti musí uhradit celou nominální hodnotu.
  • Průmyslové obligace - používají je průmyslové podniky k financování svých potřeb.
  • Ziskové dlužní úpisy - jejich výnos je zajištěn pevným úrokem, který bývá nižší než u ostatních fixně úročených dluhopisů, a podílem na zisku společnosti.
  • Indexové obligace - dlužné cenné papíry bývají často znehodnoceny inflací, indexové obligace chrání majitele před tímto znehodnocením půjčky. Emitent se zavazuje zvyšovat nominální hodnotu obligace podle míry inflace, tím se nominálně zvýší i úrokový výnos.
  • Opční a vyměnitelné obligace - tyto obligace jsou spojené s přednostním právem na upisování akcií (tzv. opční) a s právem na jejich výměnu za akcie společnosti (tzv. vyměnitelné neboli konvertibilní).
  • Prioritní obligace - dávají svým majitelům nárok na přednostní uhrazení pro případ likvidace emitenta.
  • Euroobligace - měna, ve které jsou tyto obligace denominované, se liší od měny té ekonomiky, ve které jsou vydávány. Nejčastěji je touto měnou světově uznávaná měna. Protože jsou tyto obligace vydávány ve větších nominálních hodnotách, jsou přístupné pouze větším podnikům.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: FIRMY