ČMZRB: Doplňujeme služby bank a podporujeme tím dostupnost úvěrů

14.05.2007 | , Finance.cz
FIRMY


Naším cílem není konkurovat bankám, ale aby naše služby a produkty nezaostávaly za potřebami úvěrového trhu, a aby účinně napomáhaly jeho rozvoji, říká Lubomír Rajdl vrchní ředitel Úseku podpory a strategie ČMZRB.

Dobrý den, již samotný název Českomoravská záruční a rozvojová banka napovídá mnohé o zaměření a činnosti této specializované banky. Přesto můžete našim čtenářům v krátkosti nastínit kdy a s jakým posláním byla tato banka založena a jak se jí dařilo cíle plnit?
ČMZRB byla založena počátkem roku 1992. Banka byla zakládána jako nástroj pro realizaci vládních programů na podporu malého a středního podnikání. Tato oblast je i nadále pro její činnost zásadní. Jsme  přesvědčeni o tom, že se podařilo vytvořit  systém nedotačních nástrojů podpory, který snese evropské srovnání, a to např. ve využití strukturálních fondů nedotačními formami jsme jistě v předních řadách. Je však nutno poctivě přiznat, že Evropa  jako celek se teprve v tomto programovacím období postupně začíná probouzet z dotačního opojení mnoha předchozích let.      

V dalších letech se tedy okruh činnosti banky výrazně rozšířil, její činnost již nebyla zaměřena pouze na  realizaci vládních programů podpory malých a středních podnikatelů. O které další podpory se okruh činností rozšířil?
Činnost banky se postupně dále rozšířila  i do oblastí, ve kterých stát považoval či i nadále považuje za potřebné cíleně intervenovat.  Jednalo se zejména o oblast podpory bydlení a financování vybraných oblastí infrastruktury. Banka zabezpečovala i realizaci  krátkodobějších a velmi cíleně orientovaných programů podpory, např. spojených s likvidací následků povodní, podporou úspor energie, atd. 

ČMZRB se zaměřuje především na podporu malého a středního podnikání. Jaké programy banka v rámci této podpory nabízí? Mohou se podnikatelé těšit na nějaké novinky?
Programy, které banka realizuje či bude v nejbližší době realizovat  na základě dohod s Ministerstvem průmyslu a obchodu, jenž  je jejich vyhlašovatelem, využívají v různých podobách dvě  základní formy podpory: zvýhodněné bankovní záruky a zvýhodněné úvěry. Může je využívat široká škála podnikatelů od naprosto začínajících až po vyspělé  firmy střední velikosti realizující rozsáhlejší investice. Jak signalizuje základní podoba programů schválená vládou, měly by být již existující nástroje podpory postupně doplněny o velmi rychle poskytovanou, administrativně jednoduchou  a levnou záruku pro získaní úvěrů do výše 5 mil. Kč. Projekty vytvářející pracovní místa či umístěné v regionech se soustředěnou podporou  státu  by měly být bonifikovány v rámci nově vyvinutých  kombinovaných nástrojů, které bude možné  okamžitě klientům nabídnout, jakmile budou výzvy k podávání žádostí vyhlášeny.

Kolik žadatelů loni o některý z programů požádalo a o který z nabízených programů je největší zájem? Kolik  finančních prostředků bylo na tyto programy  v loňském roce použito?
Pro programy podpory podnikání podnikatelů disponovala ČMZRB v roce 2006 částkou necelých 2, 8 mld. Kč. Celkem bylo předloženo více než 2 500 žádostí a cca 80 % žadatelům byla poskytnuta podpora. Nosnými programy byly v loňském roce program ZÁRUKA nabízející různé typy záruk a úvěrové programy PROGRES a KREDIT, zejména podpora formou podřízeného úvěru. Podřízený úvěr je specifický typ úvěru, který se blíží vlastnímu kapitálu podnikatele, avšak neomezuje příjemce úvěru z hlediska jako práv při řízení podnikání.   

ČMZRB je zapojena do Operačního programu  Podnikání a inovace. Můžete tento program představit a říci našim čtenářům pro koho je určen?
Operační program Podnikání a inovace je určen pro širokou škálu příjemců z řad podnikatelů  počínaje začínajícími až po velké podniky.  Šanci získat dotace v něm mají i ty subjekty, které se svými aktivitami podílely na zlepšování podnikatelského prostředí. Vzhledem k členitosti operačního programu je  nejvhodnější způsob, jak nalézt příležitost k jeho uplatnění seznámit se s texty 15 programů podpory, které vláda již schválila a jsou publikovány na www.mpo.cz. Zde jsou uvedeny i výzvy k podávání žádostí u některých programů, které již byly zahájeny.

Jak se banka do tohoto programu zapojuje a co v jeho rámci může banka zájemcům nabídnout?
ČMZRB bude zapojena do realizace Operačního programu Podnikání a inovace  v rámci tří programů podpory, kterými jsou programy PROGRES, START a ZÁRUKA. V roce 2008 by to měl být i program EKOENERGIE. Výzvy k podávání žádostí dosud nebyly vyhlášeny. Předpokládáme však, že v programech PROGRES a ZÁRUKA by k tomu mělo dojít do konce prvního  pololetí 2007. Uživatelé registrovaní na naší web stránce www.cmzrb.cz mohou dostat upozornění o zahájení příjmu žádostí přímo do svoji e-mailové schránky. Programy budou poskytovat různé formy zvýhodněných záruk a úvěrů kombinovaných s finančními příspěvky.

Banka se nezaměřuje pouze na podnikatele, ale pomáhá také s financováním infrastruktury. Jakým způsobem a do jakých projektů je ČMZRB v této oblasti zapojena?
Banka v minulosti plnila především funkci finančního manažera úvěrů získaných od Evropské investiční banky  využívaných pro financování vodohospodářských projektů a projektů rozvoje dálniční a silniční infrastruktury. Na podpoře vodohospodářských projektů se podílela i přímo poskytovanými zvýhodněnými úvěry. Tyto aktivity v určitém omezenějším rozsahu pokračují i v současném období.

ČMZRB také spolupracuje se Státním fondem rozvoje bydlení a to především při realizaci programu podpory oprav panelových bytových domů PANEL. Pro koho je  tento program určen?
Program PANEL je určen pro všechny typy vlastníků bytových domů. Nejvíce je v současné době využíván bytovými družstvy a společenstvími vlastníků bytových jednotek. Počet žadatelů se v loňském roce dramaticky zvýšil a také v letošním roce pokračuje značný zájem o program.

Kde mohou zájemci o program PANEL požádat a jaké jsou podmínky pro jeho získání?
Program nabízí dvě formy podpory, a to zvýhodněné  záruky za úvěry na opravu panelových domů  a dotace na úroky.  Veškeré potřebné informace, včetně formulářů žádosti o podporu, jsou dostupné na www.cmzrb.cz v části „Podpora bydlení“. Cílem programu je výrazně prodloužit životnost části bytového fondu tvořeného panelovými bytovými domy. Proto je nezbytné, aby v rámci oprav bylo zajištěno, že dojde k odstranění statických vad a zlepšení tepelně technických vlastností domu, pokud to stav domu vyžaduje.  Návazně mohou být podpořeny i další typy oprav, např. oprava balkonu, výměna výtahů, atd. Podpora je  poskytována  pouze v případě, že ji na základě přeložené dokumentace doporučí některé poradenské a informační středisko, jejichž přehled je též na www.cmzrb.cz.  

Jakou úlohu v tomto programu má ČMZRB a kolik projektů bylo v loňském roce podpořeno?
ČMZRB zabezpečuje příjem žádostí, jejich vyhodnocování, uzavírání smluv s příjemci podpory a vyplácení dotací na úroky. O poskytnutí záruky rozhoduje ČMZRB, o poskytnutí dotace na úroky rozhoduje Státní fond rozvoje bydlení na základě doporučení ČMZRB. V roce 2006  bylo zárukami podpořeno víc než 1 300 projektů a celková výše úvěrů podpořených dotacemi na úroky činila 5,5 mld. Kč.

Činnost ČMZRB je zaměřena především na podporu podnikání. Máte v České republice v této oblasti nějakou konkurenci, pokud ano v čem se snažíte být lepší, originálnější?
Přestože konkurence je pro tržní ekonomiku nezbytný a vysoce potřebný prvek, platí či by měla platit pro oblast poskytování podpor podnikání, ale i ostatní oblasti podpory, trochu jiná pravidla. Odvíjejí se již od toho, že při přípravě jednotlivých programů podpory je snaha, aby  programy nebyly duplicitní, ale aby se doplňovaly a vytvářely logicky systém  naplňující stanovené strategické cíle. Z toho vyplývá, že konkurence jako taková by zde  neměla mít místo, protože přináší spíše neefektivnost. Přesto však z našeho pohledu zde není ztráta motivace k tomu, abychom vykonávali naši činnost co nejefektivněji a s největším efektem pro naše klienty. Těch klientů je ve skutečnosti více, kromě podnikatelů jsou jimi státní instituce, jejichž prostředky spravujeme a používáme pro poskytování podpor a klientský přístup aplikujeme i na spolupráci s ostatními bankami, na jejichž produkty navazujeme.        

ČMZRB má plnou bankovní licenci, devizovou licenci a také povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry. V této souvislosti se nabízí otázka, zda vůbec a případně jakými produkty se snažíte konkurovat komerčním bankám?
ČMZRB má formálně tytéž možnosti podnikání jako každá jiná banka na trhu.  Na základě strategie  přijaté akcionáři banky orientuje  však svoji činnost tak, aby doplňovala služby bank  a podporovala tímto způsobem snazší dostupnost úvěrů  pro podnikatele či další subjekty jako jsou, např. vlastníci panelových bytových domů. Naším cílem tedy není, abychom bankám konkurovali, ale aby naše služby a produkty nezaostávaly za potřebami úvěrového, příp. i leasingového trhu, a aby účinně napomáhaly rozvoji těchto trhů. V konečném důsledku jde tak o přínos k rozvoji podnikání a regionů a tím i k celkovému ekonomickému rozvoji. 
   
Již v úvodu našeho rozhovoru bylo řečeno, že ČMZRB je specializovanou bankou. Existují v zahraničí instituce obdobného zaměření? Pokud ano, jaká je jejich náplň a na co se zaměřují ve srovnání s ČMZRB?
ČMZRB rozhodně není žádnou evropskou raritou. Ve většině  evropských zemí, a to i včetně nově přistoupivších, lze  nalézt záruční a rozvojové instituce. Zejména v západní Evropě se jedná o  finanční instituce  fungující desítky let, některé z nich mají nejvyšší možný rating AAA. Velmi časté je organizační oddělení záručních institucí od rozvojových, což je dáno historickým vývojem v jednotlivých zemích. Společným rysem je, že tyto finanční instituce jsou velmi úzce propojeny se státem, angažují se v podpoře malého a středního podnikání, životního prostředí, úspor energie a rozvoje infrastruktury. V detailech  existuje řada odlišností, a proto nelze hovořit u nějakém univerzálním a optimálním modelu. Pozitivním rysem je velmi intenzivní výměna zkušeností v rámci celoevropských organizací, ve kterých se tyto instituce sdružují a do jejichž činnosti je ČMZRB též zapojena. To umožňuje rychlé  získávání podnětů pro rozvoj produktů procesů v rámci ČMZRB.

ČMZRB  má za sebou již 15 let činnosti. Můžete na závěr našeho rozhovoru říci kolika podnikatelům a v jakém finančním objemu již banka pomohla?
Za 15 let činnosti ČMZRB různými formami podpořila  více než 50.000 podnikatelských projektů. Díky 6600 zárukám ve výši takřka 30 mld. Kč získali podnikatelé bankovní úvěry ve výši blížící se 57 mld. Kč. Víc než 6 300 podnikatelů získalo od ČMZRB  úvěry na zahájení či rozvoj podnikání v celkové výši 9,4 mld. Kč. Tyto čísla je potřebné vnímat v kontextu toho, že cílovou skupinou jsou obtížněji úvěrovatelné, tj. rizikovější projekty, a že záměrem programů není zasáhnout celou šíři úvěrového trhu, který je podstatně rozsáhlejší, nýbrž pouze  jeho část.

Děkuji za rozhovor,
Elena Ondrová, Finance.cz

Rajdl.jpgIng. Lubomír Rajdl, CSc., člen představenstva, zvolen řádnou valnou hromadou dne 25. dubna 2006 na čtyřleté funkční období, členem představenstva banky je od 24.6.1994. Vystudoval Moskevský institut národního hospodářství v roce 1978. V roce 1987 ukončil vědeckou aspiranturu na VŠE Praha. Pracoval v různých funkcích ve státní sféře. Od roku 1992 pracuje v Českomoravské záruční a rozvojové bance, a.s., v současné době jako vrchní ředitel Úseku podpory a strategie. 

 Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: FIRMYPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.