Jak zaměstnat v létě na brigádě mladistvé?

09.05.2019 | , Finance.cz
FIREMNI FINANCE


V dnešní době, kdy zaměstnanost láme rekordy, je velký nedostatek pracovníků. S létem přichází možnost zaměstnávání mladistvých brigádníků. Na co si dát pozor při přijímaní mladistvých? Kde a kdy mohou pracovat? Co udělat před přijmutím mladistvého brigádníka?

Zaměstnat osobu mladší 18 let může mnohé podnikatele odradit kvůli větší zákonné ochraně. Dále se zaměstnavatel může obávat nezkušenosti, nekázně a nezodpovědnosti mladistvého. Na druhou stranu přijetí mladistvého zaměstnance není většinou finančně náročné a mladistvý zaměstnanec může přinést nový pohled na věc či oživení kolektivu. Co musí zaměstnavatel zajistit při přijetí mladistvého pracovníka? Jaké podmínky musí zaměstnavatel dodržet, aby neohrozil mladistvého pracovníka a nebyl sankcionován?

Kdo je mladistvý pracovník?

Zákon stanovuje mladistvého jako osobu, která již dovršila 15 let věku a má ukončenou povinnou školní docházkou. Zaměstnavatel nesmí sjednat den nástupu do práce jako den, který předcházel dni, kdy mladistvá osoba ukončila povinnou školní docházku. Status mladistvého osoba ztrácí po dovršení 18 let. Zaměstnávat fyzické osoby mladší 15 let zákon umožňuje při vykonávání těchto činností:

 • umělecké činnosti,
 • kulturní činnosti,
 • reklamní činnosti,
 • sportovní činnosti.

Vykonávat práci, která nepatří mezi tyto činnosti, je osobám mladším 15 let zakázána. Vykonávaná práce musí být přiměřená danému věku. Nesmí být nebezpečná, nepoškozovat zdraví, tělesný, duševní, morální nebo společenský rozvoj a nebránit vzdělání či docházce do školy.

Délka směny a práce přesčas

Délka směny podle zákoníků práce v jednotlivých dnech nesmí u mladistvých přesáhnout 8 hodin, týdně tedy celkově 40 hodin. A to ani při souběhu prací pro více zaměstnavatelů. Tento údaj je nutný ověřit (například formou čestného prohlášení). Mladiství ze zákona nemohou vykonávat práci přesčas a práci v noci (od 22 do 6 hodin). Ve výjimečných případech mohou mladiství, kteří již dovršili 16 let věku, pracovat v noci po dobu kratší než je 1 hodina.

Je vždy nutné vytvářet příznivé pracovní podmínky pro všestranný rozvoj tělesných a duševních schopností mladistvých zaměstnanců. Mladistvým musí být stanovena taková práce, která je přiměřená jejich fyzickému a rozumovému rozvoji. Zaměstnavatel nesmí s mladistvým sepsat dohodu o hmotné odpovědnosti. Pokud by byla sepsána, tak je neplatná.

Zaměstnavatel je povinen vést seznam mladistvých zaměstnanců, kteří jsou u něj zaměstnáni. Ten musí obsahovat:

 • jméno, popřípadě jména, 
 • příjmení, 
 • datum narození 
 • a druh práce, který tento zaměstnanec vykonává.

Lékařská prohlídka

Zaměstnavatel musí zabezpečit na své náklady vyšetření mladistvého poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Toto vyšetření musí být provedeno vždy před vznikem pracovního poměru a před převedením na jinou práci, a to pravidelně podle potřeby, avšak minimálně 1x ročně. Toto vyšetření je pro zaměstnance povinné a zaměstnavatel se musí lékařským posudkem řídit.

Co zákoník práce zakazuje

Pracovní podmínky mladistvých vymezuje zákoník práce, který zakazuje zaměstnávat mladistvé pracemi: 

 • Pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol. 
 • Musí se brát zřetel na anatomické, fyziologické a psychické zvláštnosti v tomto věku a nesmí se zaměstnávat pracemi, které jsou nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé jejich zdraví.  
 • Mladiství také nemohou vykonávat práce, při nichž jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu nebo při jejichž výkonu by mohli vážně ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných fyzických osob. 

Zákazy některých prací mohou být rozšířeny vyhláškou i na zaměstnance ve věku do 21 let.

Výhody zaměstnávání mladistvých

 1. Nízké náklady - mladší zaměstnanci většinou nemají moc zkušeností a přistoupí na nižší platební podmínky. Velmi záleží na sjednané dohodě, díky které se zaměstnavatel i brigádník může vyhnout odvodům sociálního a zdravotního pojištění.
 2. Nepopsaný list - jak se říká „starého psa novým kouskům nenaučíš“ nebo „ohýbej proutek, dokud je ještě mladý.“ Již ze starých přísloví plyne, že mladí a nezkušení pracovníci se mohou lépe adaptovat na nové pracovní prostředí, firemní kulturu a tempo. Většinou ještě nemají vytvořeny pracovní návyky a je na zaměstnavateli, jaké pracovní návyky brigádník získá.
 3. Nemají děti - většinou se nemusí ohlížet na vyzvedávání potomků ze školky či onemocnění ratolestí.
 4. Další spolupráce - v dnešní době společnosti soutěží o každého schopného pracovníka a již na krátké brigádě se pozná, zda je člověk pracovitý a šikovný. Firma toho může využít domluvením dlouhodobé spolupráce (další brigáda či zaměstnání). Pro brigádníka bude snazší a příjemnější nastupovat do pracovního prostředí, které již zná a ví co čekat od vedoucích.
 5. Čerstvé nápady - jiný úhel pohledu je vždycky dobrý. Rutinou zběhlé oči mohou snadno přehlédnout nápad, který může ušetřit čas i peníze.
 6. Brigáda v jiném kraji - zemědělství a řada dalších odvětví nabírá v létě velké množství pracovníků. Rodiče a prarodiče často vzpomínají na brigádnické zájezdy na chmel či do vinic. Pro mladé brigádníky je to příležitost, jak poznat odlišný kraj a ještě si u toho vydělat. Kdo by nechtěl strávit část prázdnin v kulisách jižní Moravy?
 7. Entuziasmus mladistvých - mladí překypují energií (někdy) a mohou rozhýbat zkostnatělý tým lidí. Samozřejmě tato věc závisí na osobnosti jednotlivých brigádníků.

Nevýhody zaměstnávání mladistvých 

 1. Zákonná omezení - zaměstnavatel musí striktně dodržovat zákonná omezení, která přináší zaměstnávání mladistvého.
 2. Nezkušenost -  nulové či nízké zkušenosti mohou stát za chybami mladistvého brigádníka. Někdy se těmto chybám dá předejít řádným zaškolením a nepřetěžováním pracovníka.
 3. Nezájem a nezodpovědnost mladistvého - "život je jako bonboniéra, nikdy nevíš, co ochutnáš" a u brigádníků to platí jakbysmet. Pokud je mladistvý brigádník nezodpovědný a nejeví zájem o práci, je lepší se domluvit na úkolové mzdě nebo na předčasném ukončení spolupráce.
 4. Nezapadnutí do kolektivu - tento fakt hrozí při každém přijímání pracovníka. Sezónní pracovníci mohou být bráni jako konkurence, nebo naopak jako méněcenní v rámci kolektivu.

A nyní zbývá jen vybrat toho vhodného brigádníka!

DPP a DPČ na brigádě

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 11 krát

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE