Konkurenční doložka: co vše může zakázat a omezit?

20.05.2021 | , Finance.cz
FIREMNI FINANCE


Konkurenční doložka chrání zaměstnavatele před možnou konkurencí ze strany bývalých zaměstnanců, ale ten jim musí za zákaz konkurence platit. Kolik? S kým a za jakých podmínek ji lze sjednat?

Někteří zaměstnavatelé se potřebují chránit před tím, aby jejich zaměstnanci, ať už stávající nebo bývalí, neprozradili konkurenci výrobní postupy, specifika obchodní strategie apod. Nebo i před tím, aby konkurencí nebyli nebo se nestali sami zaměstnanci. Aby třeba nepřetahovali klienty.

Omezení jiné výdělečné činnosti za trvání zaměstnání platí pro všechny

Za trvání zaměstnání je chrání to, že zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávat jinou výdělečnou činnost shodnou s činností zaměstnavatele jen s jeho souhlasem.

Omezení po skončení zaměstnání platí jen pro ty, kdož mají konkurenční doložku

Pro dobu po skončení zaměstnání se mohou zaměstnavatelé chránit sjednáním konkurenční doložky. Konkurenční doložka brání zaměstnanci v zneužití informací nabytých v souvislosti s výkonem zaměstnání. Brání potencionálnímu konkurenčnímu střetu zájmů, k němuž by mohlo dojít mezi bývalým zaměstnavatelem a bývalým zaměstnancem, nebo i jinou (třetí) osobou, pro niž bývalý zaměstnanec vykonává výdělečnou činnost. Zaměstnavatel si tak prostřednictvím konkurenční doložky chrání své know-how.

Čtěte také: Co se v pracovní smlouvě nevyplatí vůbec přehlédnout?

Nejdéle na rok za nejméně polovinu průměrného výdělku

Konkurenční doložka musí být sjednána písemně. V konkurenční doložce se dohodne doba, po kterou zaměstnanec nesmí vykonávat zakázanou činnost. Tato doba může činit nejvýše 1 rok po skončení zaměstnání.

Zakázány jsou výdělečné činnosti, které by byly shodné s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo by vůči němu měly soutěžní povahu. A to je pro zaměstnance významné omezení. Nesmí tak pracovat po určitou dobu ve svém oboru, v němž nejspíš vyniká. Musí tedy zůstat takříkajíc doma nebo si dohodnout zaměstnání mimo obor nebo mimo obor podnikat. Proto se dále musí dohodnout jako součást konkurenční doložky peněžité vyrovnání za její dodržování. To musí činit měsíčně nejméně jednu polovinu dosavadního průměrného měsíčního výdělku zaměstnance. Pokud se nedohodne jiná splatnost, třeba na měsíc dopředu, jsou peníze splatné pozadu, vždy za předchozí kalendářní měsíc, podobně jako mzda.

Konkurenční doložka v pracovní smlouvě: podmínky, pokuta

Zdroj: Depositphotos

 

Zaměstnanci hrozí pokuta

Kdyby však bylo sjednáno jen uvedené, zaměstnanec by nebyl ničím, krom své poctivosti, nucen závazek zákazu konkurence dodržet. Nehrozily by mu žádné bezprostřední sankce. Snad jen povinnost nahradit způsobenou škodu, kterou by musel zaměstnavatel složitě vyčíslovat, prokazovat a vymáhat. Proto lze také sjednat smluvní pokutu, kterou je zaměstnanec povinen zaplatit zaměstnavateli, jestliže svůj závazek poruší.

Zákon neurčuje výslovně limity výše pokuty. Zákoník práce ale říká, že má být přiměřená oněm ostatním podmínkám, které jsme si shora uvedli, čili zejména době trvání závazku (zákazu konkurence) a výši plnění, které má platit za jeho dodržování zaměstnavatel zaměstnanci. Dohoda o konkurenční doložce tak musí být vzájemně vyvážená. Pokutu lze nově zanést i do nájemních smluv. Jak vysokou a kvůli čemu?

Čtěte také: Kdy vám zaměstnavatel může snížit mzdu?

Konkurenční doložka není pro každého

Jak vidno, konkurenční doložka něco zaměstnavatele stojí, a tak ji opravdu nedohodne s kdekým, ale jen s nejvyššími manažery, vývojovými pracovníky apod. Zákoník práce navíc říká, že "konkurenční doložku může zaměstnavatel se zaměstnancem sjednat, jestliže to je možné od zaměstnance spravedlivě požadovat s ohledem na povahu informací, poznatků, znalostí pracovních a technologických postupů, které získal v zaměstnání u zaměstnavatele a jejichž využití by mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost".

Ukončení dohody o konkurenční doložce

Zaměstnavatel může od konkurenční doložky odstoupit pouze po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance. Důvody pro ukončení dohody však musejí být předem přesně dohodnuty. Nemůže si tedy rozmyslet dohodu jen tak.

Zaměstnanec si dohodu o konkurenční doložce rozmyslet nemůže vůbec. Zaměstnanec může konkurenční doložku vypovědět jen, jestliže mu zaměstnavatel nevyplatil peněžité vyrovnání nebo jeho část do 15 dnů po jeho splatnosti. Pak konkurenční doložka zaniká prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Čtěte také: Co dělat, když vám končí smlouva na dobu určitou?

Autor článku

Terezie Nývltová Vojáčková  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE