Kde jsou nejlepší podmínky k podnikání?

04.12.2013 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


V Česku jsou 75. nejlepší podmínky pro byznys, jak vyplývá z aktuální publikace Světové banky "Doing Business 2014". Kvalitní podmínky pro podnikání jsou jedním ze základních předpokladů růstu životní úrovně občanů. Jaké země hrají v současnosti prim?

Světová banka každoročně vydává publikaci "Doing Business", kde jsou jednotlivé země světa hodnoceny dle celé řady ekonomických ukazatelů, které mají vliv na podnikatelské prostředí v zemi. V publikaci "Doing Business 2014" bylo hodnoceno celkem 189 zemí světa dle stavu do června 2013.

Koho najdeme v elitní desítce?

V desítce zemí s nejlepšími podmínkami k podnikání najdeme tradičně Singapur a Hongkong, dvě nejvíce globalizované ekonomiky světa, dále Nový Zéland, USA, Dánsko, Malajsii, Koreu, Gruzii, Norsko a Velkou Británii. Česku patří ze 189. hodnocených zemí až 75. místo.

 • Příznivé podmínky pro podnikání s nízkou regulací, vysokou svobodou, fungující veřejnou správou, minimální korupcí, jednoznačnou legislativou, kvalitní justicí či jednoduchými a nízkými daněmi, se pozitivně projevují na růstu životní úrovně občanů. Z kvalitních podmínek pro byznys profituje celá společnost, když klesá nezaměstnanost, zvyšuje se kvalita služeb a vzdělanost občanů.
 • Všechny vyspělé země světa se snaží o zlepšování podmínek pro byznys, a proto provádí řadu významných legislativních změn usnadňujících podnikání (např. zjednodušování povinné administrativy při zakládání nové společnosti).

V USA mají firmy výborné podmínky

Spojené státy Americké jsou v mnoha ohledech považovány za nejvyspělejší zemi světa, nominální HDP je nejvyšší na světě. Americké společnosti jsou velmi výkonné, inovativní a samozřejmostí je vysoká produktivita práce. Podmínky pro byznys jsou dlouhodobě v USA na velmi vysoké úrovni. Američané mají vysokou touhu nebýt na nikom závislí, chtějí pracovat sami na sebe a být vlastním pánem. Počet malých firemje v USA velmi vysoký. Malé firmy jsou přitom pro domácí ekonomiku velmi přínosné, protože se dokážou flexibilně adaptovat na nové vzniklé podmínky trhu. Menší firmy jsou hnacím motorem ekonomiky. V USA se samostatně podnikat vyplatí, podnikatelské prostředí je příznivé. Američtí podnikatelé pomáhají ekonomickému rozvoji, jsou aktivní a vydělané peníze dále investují. Rozvíjením svého podnikání současně podporují technologický rozvoj. Američanům je vrozená podnikavost.

Kritéria hodnocení

Výsledný index jednoduchosti podnikání se skládá z hodnocení v deseti dílčích ukazatelích. Podívejme se na jednotlivá kritéria na hodnocení Česka (celkové hodnocení stačí na 75. místo). V některých oblastech si Česko meziročně pohoršilo, důvodem není zhoršení podmínek v Česku, ale zlepšení podmínek v zemích, které byly v jednotlivých kategoriích v hodnocení v minulém roce za Českem.

 • Zahájení podnikání (Česko 146. místo) Při jednoduchosti zahájení podnikání se hodnotí: počet nutných administrativních úkonů, které musí podnikatel provést, doba trvání než se všechny administrativní požadavky na jednotlivých úřadech a institucích vyřídí, náklady spojené se založením podnikání a minimální požadovaný kapitál (v % z hrubého národního důchodu na obyvatele).
 • Zřízení skladu (Česko 86. místo) Ve zprávě se sledují nutné legislativní postupy, čas a náklady spojené s vybudováním skladu, včetně získání všech potřebných licencí a povolení.
 • Přístup k elektřině (146. místo) Hodnotí se všechny potřebné úkony pro získání trvalého připojení podniku na elektřinu. Počítá se čas, administrativní náročnost a celkové náklady
 • Registrace nemovitosti (37. místo) Lehkost, s jakou mohou podniky zajistit si práva k nemovitostem. Hodnocen je počet nutných úkonů spojených s převodem vlastnických práv k nemovitosti, čas a náklady spojené s registrací vlastnictví na požadovaných úřadech.
 • Získání úvěru (Česko 55. místo) Hodnotí se dostupnost úvěru, zákonná práva věřitelů a vymahatelnost dlužné částky. Přístup k finančním informacím pomocí veřejně sdílených rejstříků nebo úřadů.
 • Ochrana investorů (Česko 98. místo) V uvedeném pilíři se hodnotí tři důležité prvky ochrany investorů: průhlednost transakcí, právní ochrana investorů a odpovědnost za vlastní řešení obchodní transakce.
 • Placení daní (Česko 122. místo) Hodnotí se, jak velké daně musí zaplatit středně veliká společnost. Kolik daňových plateb za rok musí provést a časovou náročnost spojenou s platbami daní.
 • Svoboda odchodu (68. místo) Nutné postupy, které jsou spojeny s dovozem a vývozem zboží. Sleduje se nutná administrativa, čas a náklady spojené s dovozem a vývozem požadovaného zboží.
 • Řešení platební neschopnosti (Česko 29. místo) Sleduje se potřebný čas a náklady k zavření podniku a insolvenční řízení. Hodnotí se průběh konkurzního a insolvenčního řízení, procesní a administrativní překážky. Kolik dostanou věřitelé nazpátek z požadované částky. Legislativní řešení úpadku.
 • Legislativní ochrana (Česko 75. místo) Hodnotí se snadnost či naopak obtížnost vymáhání uzavřených obchodních smluv. Legislativní ochrana se určuje podle vývoje sporu. Jak dlouhý čas trvá od podání žaloby po soudní rozhodnutí až k faktickému uhrazení dlužné částky dlužníkem.

Norsko a Dánsko - vysoké daně, přesto výborné hodnocení

Celkové daňové zatížení v Norsku i Dánsku je při mezinárodním srovnání vysoké, přesto jsou podmínky pro podnikání v obou zemích výborné (Dánsko je na 5. místě a Norsko na 9. místě). V řadě ekonomických charakteristik najdeme obě země na medailových pozicích. Hospodářská výkonnost obou severských zemí je obdivuhodná. Obdobně dobře je hodnoceno i Finsko (12. místo), Island (13. místo) a Švédsko (14. místo). Všechny severské země se mohou pochlubit vysokou osobní i ekonomickou svobodou, minimální korupcí, skvěle fungující veřejnou správou a justicí, vysokou legislativní ochranou investorů, srozumitelnou legislativou, minimálními obchodními překážkami či propracovanou infrastrukturou.


Kde jsou nejlepší podmínky k podnikání ve vybraných zemích

Pořadí
Země
Pořadí
Země
1
Singapur
21
Německo
2
Hongkong
24
Lotyšsko
3
Nový Zéland
27
Japonsko
4
USA
28
Nizozemí
5
Dánsko
29
Švýcarsko
6
Malajsie
30
Rakousko
7
Korea
34
Chile
8
Gruzie
38
Francie
9
Norsko
41
JAR
10
Velká Británie
45
Polsko
11
Austrálie
49
Slovensko
12
Finsko
75
Česko
13
Island
89
Chorvatsko
14
Švédsko
92
Rusko
15
Irsko
96
Čína
16
Taiwan
126
Argentina
17
Litva
134
Indie
18
Thajsko
153
Alžírsko
19
Mauritius
162
Bolívie
20
Kanada
189
Čad

Pramen: The World Bank – Doing Business 2014