Reorganizace jako způsob řešení úpadku u podnikatele

06.10.2013 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Jakou možnost má podnikatel k zachování své podnikatelské činnosti v případě úpadku? Reorganizace je jedním ze způsobů řešení úpadku, která umožňuje podnikateli uspokojit pohledávky věřitelů při zachování provozu svého podniku. Jaké podmínky musí podnikatel v pozici dlužníka dle insolvenčního zákona splnit, aby mohl reorganizaci vůbec zvažovat?

Podnikatelské prostředí od počátku krize v roce 2008 zažívá těžké časy své historie. Nepravidelné hrazení faktur a s tím spojená druhotná platební neschopnost není nic výjimečného. Přeceňování svých podnikatelských schopností a riskantní investice do podniku s následným zadlužením je bohužel častou skutečností života podnikatelů. Namísto likvidačního řešení úpadku konkursem lze dle insolvečního zákona uplatnit sanační řešení úpadku podnikatele, a to reorganizaci.

Jak chápat reorganizaci?

Reorganizací se řeší úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka, který je podnikatelem a týká se jeho podniku. Reorganizace není přípustná, je-li dlužníkem právnická osoba v likvidaci nebo se jedná o obchodníka s cennými papíry či o subjekt oprávněný k obchodování na komoditní burze. Reorganizací dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku. Samozřejmě při uplatnění zajišťovacích opatření k ozdravění hospodaření podniku podle reorganizačního plánu. Reorganizační plán je schvalován soudem a ze strany věřitelů podléhá průběžné kontrole jeho plnění.

Přípustnost reorganizace

Celkový obrat dlužníka dle zákona o účetnictví za poslední účetní období předcházející insolvenčního návrhu musí dosáhnout alespoň částky 100.000.000,- Kč nebo musí dlužník zaměstnávat v pracovním poměru nejméně 100 zaměstnanců pro přípustnost reorganizace. Výše uvedené se nepoužije, předloží-li dlužník insolvenčnímu soudu reorganizační plán přijatý alespoň polovinou všech zajištěných věřitelů a alespoň polovinou všech nezajištěných věřitelů, a to počítanou dle výše jejich pohledávek. Takto přijatý reorganizační plán předkládá dlužník společně s insolvenčním návrhem nebo nejpozději do 15 dnů po rozhodnutí o úpadku.

Kdo je oprávněn k podání návrhu?

Dlužník nebo přihlášený věřitel jsou osobami oprávněnými k podání návrhu na povolení reorganizace. Návrh na povolení reorganizace může podat pouze ten, kdo je v dobré víře, že jsou nebo budou splněny všechny podmínky pro schválení reorganizačního plánu. Podává-li návrh na povolení reorganizace dlužník, musí návrh kromě obecných náležitostí obsahovat údaje o kapitálové struktuře a majetku osob, které dlužníka ovládají nebo s ním tvoří koncern, a to i s uvedením údajů, zda na některou z těchto osob neprobíhá insolvenční řízení, jinak přikládá prohlášení, že není takových osob. Kromě výše uvedeného musí návrh na povolení organizace podaný dlužníkem obsahovat i údaj o způsobu navrhované reorganizace.

Je to složité?

Považujete podmínky nastíněné výše za složité? Ano, jsou velmi složité. K podání návrhu na povolení reorganizace s ohledem na rozsáhlost zákonné úpravy, neučinění žádné procesní chyby, dodržení veškerých lhůt a náležitostí se neobejdete bez pomoci Vašeho podnikového právníka nebo specializované advokátní kanceláře. Reorganizace avšak nabízí podnikateli v pozici dlužníka možnost, jak ozdravit svůj podnik a pokračovat v podnikatelské činnosti.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT