Předepsání pravděpodobného pojistného se prodraží

06.09.2013 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Zaměstnavatelé i OSVČ si musí vůči své zdravotní pojišťovně plnit své povinnosti, jednou ze základních povinností je odevzdání Přehledu. Zaměstnavatelé odevzdávají Přehled každý měsíc, OSVČ jednou ročně. Při neodevzdání je předepsáno pojistné v pravděpodobné výši.

Všichni zaměstnavatelé i OSVČ by měli vždy řádně plnit své zákonné povinnosti, neodevzdání Přehledu totiž neznamená, že se nebude zdravotní pojištění platit. Právě naopak. Pojistné bude vyměřeno v pravděpodobné výši, která je zpravidla vyšší než běžná platba. Za neodevzdání Přehledu navíc hrozí vystavení od zdravotní pojišťovny desetitisícové pokuty.

Termíny pro odevzdání Přehledu

V Přehledech jsou uvedeny všechny důležité údaje pro výpočet zdravotního pojištění, pro všech sedm zdravotních pojišťoven působících na trhu se jedná o velmi důležitý dokument. Na základě uvedených údajů se vyčísluje zdravotní pojišťění za dané období.

  • OSVČ mají povinnost odevzdat "Přehled o příjmech a výdajích" do jednoho měsíce po termínu pro odevzdání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Za rok 2013 je tedy nutné doručit příslušné zdravotní pojišťovně Přehled o příjmech a výdajích do 2. května 2014. Přehled tedy odevzdávají OSVČ jednou ročně.
  • Zaměstnavatelé mají povinnost odevzdat všem zdravotním pojišťovnám, u kterých jsou pojištěni její zaměstnanci "Přehled o platbě zdravotního pojištění" do 20. dne následujícího měsíce. Zaměstnavatelé tak mohou v praxi odevzdat v praxi každý měsíc až sedm Přehledů, jestliže mají zaměstnance pojištěny u všech zdravotních pojišťoven působících na trhu.

Kdy je vyčísleno pojistné v pravděpodobné výši?

V případě, že není Přehled odevzdán, tak předepíší zdravotní pojišťovny zdravotní pojištění v pravděpodobné výši. V případě, že je v budoucnu zdravotní pojišťovně Přehled doručen, tak se pravděpodobné pojistné zruší. Vyčíslení pravděpodobného pojistného je stanovena v zákoně č. 592/1992 Sb. v § 25a. Při nesplnění povinnosti zaměstnavatele nebo OSVČ odevzdat Přehled, může zdravotní pojišťovna stanovit pravděpodobnou výši pojistného. Nemá-li zdravotní pojišťovna skutečné údaje k dispozici, potom musí vyměřit pojistné v pravděpodobné výši. V některých případech si zkouší zdravotní pojišťovny získat potřebné údaje ve spolupráci s ostatními institucemi (např. OSSZ nebo FÚ).

  • Penále je však vypočítáno z pravděpodobného pojistného a počítá se až do odevzdání Přehledu. Neuhrazené penále na veřejné zdravotní pojištění nebo pokuta je zdravotními pojišťovnami vymáháno i exekučně.
  • Předepsání zdravotního pojištění v pravděpodobné výši neznamená, že zaměstnavatel nebo OSVČ již nemusí Přehled odevzdat. Po dodatečném odevzdání je pravděpodobné pojistné zrušeno, penále však musí OSVČ nebo zaměstnavatel uhradit z pravděpodobného pojistného, které je zpravidla vyšší než odpovídá skutečnosti.

Proč je pravděpodobné pojistné vyšší?

Institut pravděpodobného pojistného znamená, že je zdravotní pojištění vyměřeno ve výši 1,5násobku všeobecného vyměřovacího základu za rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, ve kterém příslušná zdravotní pojišťovna stanoví pravděpodobnou výši pojistného. Pro osoby samostatně výdělečně činné to znamená, že se za měsíční příjem považuje pravděpodobné pojistné, přičemž tato částka je již ponížena o výdaje vynaložené na dosažení příjmu.

  • Z zákonné definice vyplývá, že pro naprostou většinu OSVČ a zaměstnavatelů je předepsání zdravotního pojištění v pravděpodobné výši nevýhodné, protože je tato částka vyšší než odpovídá skutečnosti. Všechny OSVČ i všichni zaměstnavatelé by tedy měli mít zájem na tom, aby řádně plnili své povinnosti vůči své zdravotní pojišťovně. Pravděpodobné pojistné je vyšší, tedy i penále a navíc je za neodevzdání Přehledu vyměřena pokuta.

Pravděpodobné pojistné pro OSVČ a zaměstnavatele

Všeobecný vyměřovací základ za rok 2011 činí částku 25 093 Kč. Proto činí pro rok 2013 základ, ze kterého se počítá pravděpodobné pojistné, částku ve výši 37 639,50 Kč (1,5 x 25 093 Kč).

  • U OSVČ je tedy pojistné v pravděpodobné výši předepsáno ve výši 2 541 Kč měsíčně (37 639,50 Kč x 50 % x 13,5 %). Vyměřovacím základem u OSVČ je totiž polovina dosaženého zisku.
  • Za zaměstnance činí pravděpodobné pojistné dokonce 5 082 Kč (13,5 % z 37 639,50 Kč). Pro zaměstnavatele tak může předepsání pravděpodobného pojistného znamenat velký problém, neboť mzdy u zaměstnanců jsou v průměru mnohdy výrazně nižší.