Splatnost faktur dle novely obchodního zákoníku

26.08.2013 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Novela obchodního zákoníku č. 179/2013 Sb. s účinností od 1. 7. 2013 stanovila nová pravidla pro splatnost faktur, které znatelně ovlivní právní vztahy mezi podnikateli. Tyto pravidla mají zlepšit platební morálku a ochránit dodavatele zboží a služeb. Jaká je tedy zákonná lhůta pro splatnost faktury? Jak je nyní stanovena maximální doba přejímky?

K novelizaci obchodního zákoníku došlo na základě promítnutí evropské směrnice o postupu proti opožděným platbách v obchodních transakcích. Problematika nehrazení faktur dle lhůty splatnosti není pouze českým specifikem, ale celoevropským problém reagující na ekonomickou krizi. Daná směrnice a novela obchodního zákoníku se snaží zakotvit zákonné omezení doby splatnosti pro korektní vztahy mezi podnikatelskými subjekty.

Bez lhůty splatnosti?

Není-li mezi smluvními stranami sjednána lhůta pro splatnost faktury, musí být faktura uhrazena do 30 dní. A to ode dne, kdy byla dlužníkovi doručena faktura nebo jiná výzva k plnění. I bez výzvy k plnění je dlužník povinen uhradit fakturu do 30 dnů, a to ode dne doručení zboží nebo poskytnutí služby. Není-li však možné určit den doručení faktury nebo byla faktura doručena dříve, než-li zboží nebo služby, pak počíná běžet lhůta ode dne doručení zboží nebo služby. Lze jedině doporučit pro předcházení případným sporům vždy si stanovit lhůtu splatnosti v rámci smluvní dokumentace.

Smluvně lze sjednat max. 60 dnů

Smluvní strany si dle novelizovaného znění obchodního zákoníku mohou sjednat dobu splatnosti ve lhůtě nepřesahující 60 dnů. Avšak nejedná se o zcela kogentní ustanovení, kdy lhůta splatnosti může být delší než 60 dnů, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé. Obchodní zákoník přímo definuje, že dohoda vylučující úrok z prodlení je hrubě nespravedlivá, stejně tak dohoda vylučující náhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky. V ostatním případech bude pojem „hrubě nespravedlivý“ záležet především na okolnostech případu, který bude v případě neúspěšného mimosoudního jednání muset rozhodnout soud.

Maximální doba přejímky

Společně s novelizací ustanovení o splatnosti faktur se novela obchodního zákoníku zaměřila na maximální dobu trvání přejímky zboží nebo služeb. Sjednaná doba převzetí zboží a služeb nesmí být delší než-li 30 dnů. Delší dobu lze sjednat pouze v případě, že to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé.

Jak zákon káže…

Obchodní zákoník

§ 340

(3) Cenu za dodávku zboží nebo poskytnutí služeb ve vztazích podle § 261 odst. 1 nebo závazku dodat zboží nebo poskytnout službu za úplatu dlužníkovi je dlužník povinen zaplatit do 30 dnů

a) ode dne, kdy mu byla doručena faktura nebo jiná výzva podobné povahy,

b) i bez výzvy k plnění

1. ode dne doručení zboží nebo poskytnutí služby, není-li možné určit den doručení faktury nebo jiné výzvy podobné povahy, nebo bude-li mu doručena faktura nebo jiná výzva podobné povahy dříve, než zboží nebo služba,

2. ode dne převzetí, bylo-li ujednáno převzetí zboží nebo služby, popřípadě ověření, zda byl závazek řádně splněn, a jestliže mu bude doručena faktura nebo jiná výzva podobné povahy před převzetím nebo ověřením zboží nebo služby.

Autor článku

Zbyněk Drobiš