Smlouva o výkonu funkce od roku 2014

01.07.2013 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Dle současného účinného obchodního zákoníku je smlouva o výkonu funkce mezi obchodní korporací (novým pojem zastřešující obchodní společnosti, tj. a.s., s.r.o., k.s., v.o.s. a družstva, případně evropskou společnost, evropské hospodářské sdružení a evropskou družstevní společnost) a členem jejího orgánu (např. jednatele) upravena pouze ve stručném pojetí § 66 Obchodního zákoníku. Nová zákonná úprava v zákoně o obchodních korporacích je značně rozsáhlejší a nabízí nové možnosti úpravy vztahů uvnitř obchodní korporace.

Co je psáno, to je dáno

Neuzavře-li obchodní korporace s členem svého orgánu smlouvu o výkonu funkce, řídí se právní vztah přiměřeně zákonnou úpravou ustanovení o příkazu dle občanského zákoníku. Smlouva o výkonu funkce nabízí obchodní korporaci velmi specificky upravit své vztahy např. s jednateli. V kapitálové společnosti (a.s. a s.r.o.) musí být smlouva o výkonu funkce sjednána písemně a schválena valnou hromadou, rovněž tak případné její změny. S výjimkou, kdy stanovy akciové společnosti stanovily, že členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada, v takovém případě smlouvu o výkonu funkce taktéž uzavírá dozorčí rada s jednotlivými členy představenstva nebo správní rada je-li statutárním orgánem akciové společnosti statutární ředitel. Za vhodné při uzavírání této smlouvy je klást důraz na vymezení péče řádného hospodáře ve vztahu k výkonu funkce člena orgánu v obchodní korporaci.

S odměnou nebo bez?

V případě, kdy není sjednána ve smlouvě o výkonu funkce odměna, bude platit, že výkon funkce je bezplatný. Nastanou–li například situace, kdy smlouva o výkonu funkce nebo její ujednání o odměně jsou neplatné z důvodů na straně obchodní korporace, či z důvodu překážek na straně obchodní korporace nebude smlouva uzavřena, odměna se určí podle odměny obvyklé vzhledem k výkonu funkce. U kapitálových společností je-li odměna sjednána, je kladen důraz na její podrobné vymezení. Více v tabulce jak zákon káže.

Vysoká míra odpovědnosti

Bude-li prohlášen úpadek obchodní korporace, vydají členové orgánů obchodní korporace prospěch získaný dle smlouvy o výkonu funkce, jakožto i případný další prospěch. A to až za období dvou let zpět před právní mocí rozhodnutí o úpadku. Za podmínky, že členové orgánů obchodní korporace věděli nebo měli a mohli vědět, že obchodní korporace je v hrozícím úpadku a v rozporu s péči řádného hospodáře neučinili za účelem jeho odvrácení vše potřebné a rozumně předpokládatelné. Dané se vztahuje i na bývalé členy orgánu obchodní korporace. K vydání prospěchu musí být insolvenčním správcem vyzváni. Jedná se další zásah nové zákonné úpravy s důrazem na vykonávání správy obchodních korporací s péčí řádného hospodáře, kdy v případě porušení svých povinností, jsou finanční následky pro členy orgánu obchodní korporace citelné.

Jak zákon káže…

Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

účinnost od 1.1.2014

§ 60

Smlouva o výkonu funkce v kapitálové společnosti obsahuje také tyto údaje o odměňování

a) vymezení všech složek odměn, které náleží nebo mohou náležet členovi orgánu, včetně případného věcného plnění, úhrad do systému penzijního připojištění nebo dalšího plnění,

b) určení výše odměny nebo způsobu jejího výpočtu a její podoby,

c) určení pravidel pro výplatu zvláštních odměn a podílu na zisku pro člena orgánu, pokud mohou být přiznány, a

d) údaje o výhodách nebo odměnách člena orgánu spočívajících v převodu účastnických cenných papírů nebo v umožnění jejich nabytí členem orgánu a osobou jemu blízkou, má-li být odměna poskytnuta v této podobě.

Revize smluv po nabytí účinnosti nové zákonné úpravy

 

Při definování obsahu smlouvy o výkonu funkce, jejím uzavírání, zvažování dalšího vymezení povinností a stanovení odměny můžeme jedině doporučit konzultovat s odborníky na obchodní právo pro ochranu Vašich dlouhodobých obchodních zájmů. Zejména s ohledem na přechodné ustanovení zákona o obchodních korporacích, které v § 777 odst. 3 stanovuje, že ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně se uzpůsobí tomuto zákonu do 6 měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti, jinak platí, že výkon funkce je bezplatný. Především doufejme, že z důvodu politické krize nedojde k případnému oddálení účinnosti zákona o obchodních korporacích.

 

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT