Žádejte odškodnění za pracovní úraz

04.06.2013 | , Finance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Jaký je rozsah odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úraz? Ve kterých případech vlastně lze o pracovním úrazu hovořit? Přečtěte si rady k efektivnímu uplatnění nároků takto poškozeného zaměstnance.

Každý den dochází na pracovištích po celé naší republice k úrazům zaměstnanců s následky škody na zdraví. Mnoho těchto úrazů, není hodnoceno jako pracovní úraz a zaměstnancům není přiznáno odškodnění jejich oprávněných nároků. Zaměstnanec by se proto měl především při těchto významných událostech zajímat o svá práva k uplatnění nároku na odškodnění.

Odpovědnost zaměstnavatele

Za škodu vzniklou zaměstnanci pracovním úrazem odpovídá zaměstnavatel za předpokladu, že škoda vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislostí s ní. Za pracovní úraz se považují i situace, kdy k úrazu došlo během pracovní cesty. Ale pozor - ne všechny úrazy během pracovní cesty budou považovány za pracovní úraz. Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět.


Čtěte také

Jak se posuzuje pracovní úraz v zahraničí?
Právo a škoda na zdraví

Poškozený zaměstnanec nemusí získat odškodnění v plné výši, prokáže-li se, že svým zaviněním porušil předpisy vztahující se k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za podmínky, že s těmito předpisy byl zaměstnanec řádně seznámen a docházelo k soustavné kontrole jejich dodržování. Další důvod představuje opilost zaměstnance nebo zneužití jiných návykových látek. Důležité je, zda takové porušení povinností zaměstnance bylo jedinou příčinou škody s ohledem na výši odškodnění nebo její zamítnutí. Odmítnul-li zaměstnavatel poskytnout odškodnění s poukazem na výše uvedené, doporučujeme posoudit okolnosti pracovního úrazu nezávislým odborníkem.

Oznámení pracovního úrazu

Při pracovním úrazu, umožňuje-li to stav zaměstnance, představuje jednu z nejdůležitějších povinností zaměstnance bezodkladně oznámit pracovní úraz svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci. Musíme si uvědomit, že i malé zranění na pracovišti může o několik dnů později znamenat hospitalizaci v nemocnici s vážnějšími následky. Zaměstnavatel má však povinnost objasnit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu. Zaměstnanec by měl požadovat záznam o pracovním úrazu a zajistit si taktéž svědky. Pro uplatnění řádného odškodnění poškozeného zaměstnance jest nejdůležitější trvat na svých právech a žádat prošetření pracovního úrazu..

Nároky poškozeného zaměstnance

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci náhrady za pracovní úraz a to:

  • Náhradu za ztrátu na výdělku. Ať již po dobu pracovní neschopnosti, tak po skončení pracovní neschopnosti s ohledem na následky na zdraví a s tím spojené snížení příjmu.
  • Bolestné a náhradu za ztížení společenského uplatnění. Tato se vypočítá prozatím z vyhlášky Ministerstva zdravotnictví.
  • Účelně vynaložené náklady spojené s léčením, např: poplatky u lékaře a hospitalizaci
  • Věcná škoda

Jak zákon káže…


Zákoník práce § 380

(1) Pracovním úrazem pro účely tohoto zákona je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

(2) Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů.

(3) Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět.

(4) Nemocemi z povolání jsou nemoci uvedené ve zvláštním právním předpisu.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát