Nezapomeňte na zveřejnění účetní závěrky

06.05.2013 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Především obchodní společnosti by neměly zapomenout na svou povinnost založit svou účetní závěrku do sbírky listin svého příslušeného rejstříkového soudu. Mohou se tak vyhnout případným sankcím, které by je mohly nemile překvapit a přivodily by pro jejich obchodní firmu zbytečné náklady.

Účetní závěrku tvoří zejména rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v částech o rozvaze o výkazu zisku a ztrát. Účetní závěrka může zahrnovat i přehled o peněžních tocích nebo přehled o změnách vlastního kapitálu. Tato ucelená finanční evidence může dalších subjektům zřetelně odhalit výsledky hospodaření dané společnosti a ovlivnit rozhodnutí i případné vzájemné podnikatelské spolupráce.

Obchodní rejstřík a účetní závěrka

Zákon o účetnictví vymezuje povinnost účetních jednotek, které se zapisují do obchodního rejstříku, zveřejnit účetní závěrku. Povinnost zveřejnění účetní závěrky je taktéž stanovena v obchodním zákoníku v ustanoveních o sbírce listin. V některých případech jest dána povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem a to zejména:

Akciové společnosti, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň jedno ze tří uvedených kritérií:

  • aktiva celkem více než 40 000 000 Kč
  • roční úhrn čistého obratu více než 80 000 000 Kč
  • průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více než 50

Ostatní obchodní společnosti a družstva, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň dvou ze tří výše uvedených kritérií uvedených

Tyto účetní jednotky zveřejňují jak účetní závěrku, tak výroční zprávu po ověření auditorem a následném schválení, nejpozději do konce bezprostředně následujícího účetního období. Ostatní účetní jednotky lhůtu stanovenou nemají, avšak jejich povinnost zveřejnění účetní závěrky dle obchodního zákoníku stanovuje, že podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku předloží bez zbytečného odkladu od vzniku rozhodné skutečnosti rejstříkovému soudu listiny zakládané do sbírky listin, tedy i účetní závěrku.

Hrozba sankcí

Sankce za porušení nezveřejnění účetní závěrky může být udělena až do výše 3 % hodnoty aktiv celkem. Což může představovat pro společnost nemalou finanční ztrátu. Povinnost zveřejnění uvedených účetních záznamů účetní jednotka splní okamžikem jejich předání rejstříkovému soudu.

Poměrně častěji je využívána sankce stanovená občanským soudním řádem, kdy soud po vyzvání obchodní společnosti ke splnění povinnosti předložení účetní závěrky do sbírky listin, udělí pořádkovou pokutu až do výše 20.000,- Kč.

Mnozí raději zamlčí…

Podnikatelé zapsáni v obchodním rejstříku a statutární orgány obchodních společností by si dané skutečnosti povinnosti zveřejnění účetní závěrky měli řádně ověřit v kooperaci se svými účetními a zaslat jejich znění rejstříkovým soudům pro splnění svých povinností a snaze vyhnout se sankcím. Skutečností však je, že svou povinnost zveřejnění účetní závěrky mnohé obchodní společnosti neplní, ať již z důvodů konkurenčních, kdy si nepřejí odhalit své výsledky hospodaření nebo z jiných jim známých důvodů.

Jak zákon káže…

Obchodní zákoník

§ 38i

(1) Sbírka listin obsahuje

c) výroční zprávy, řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, pokud nejsou součástí výroční zprávy, vyžaduje-li jejich vyhotovení tento zákon nebo zvláštní právní předpis, návrh rozdělení zisku a jeho konečná podoba nebo vypořádání ztráty, pokud nejsou součástí řádné účetní závěrky, zpráva auditora o ověření účetní závěrky, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a odst. 9; na listině obsahující rozvahu (bilanci) musí být uvedeny také identifikační údaje osob, které ji podle zákona ověřují,

Zákon o účetnictví

§ 21a

(1) Z účetních jednotek podle § 1 odst. 2 jsou povinny účetní závěrku i výroční zprávu, vyžaduje-li její vyhotovení tento zákon nebo zvláštní právní předpis, zveřejnit ty, které se zapisují do obchodního rejstříku, nebo ty, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis. Účetní jednotky zveřejňují účetní závěrku v rozsahu, v jakém jimi byla sestavena (§ 18 odst. 3). Povinnosti účetních jednotek ke zveřejnění či uveřejnění jiných informací stanovené ve zvláštních právních předpisech nejsou dotčeny. Ustanovení o účetních záznamech podle tohoto zákona se mohou použít obdobně i v uvedených případech.

 

(2) Účetní jednotky uvedené v § 20 zveřejňují účetní závěrku i výroční zprávu po jejich ověření auditorem a po schválení k tomu příslušným orgánem podle zvláštních právních předpis a to ve lhůtě do 30 dnů od splnění obou uvedených podmínek, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví lhůtu jinou, nejpozději však do konce bezprostředně následujícího účetního období bez ohledu na to, zda byly tyto účetní záznamy uvedeným způsobem schváleny.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.