Pro které OSVČ znamená důchod chudobu?

17.02.2013 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Platba nemocenského pojištění je pro OSVČ dobrovolná, důchodové pojištění je však povinné. Právě na výši zaplaceného povinného důchodového pojištění závisí, jak vysoký státní důchod OSVČ bude mít. Proč jsou pro OSVČ vlastní úspory nutností?

Důchodové pojištění platí OSVČ formou měsíčních záloh, po odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích za uplynulý rok se následně vypočítá důchodové pojištění za uplynulý rok a vznikne buď přeplatek, nebo nedoplatek. Výše měsíční zálohy závisí na dosaženém zisku v minulém roce. Při začátku výdělečné činnosti se odvádí v minimální výši, ve které musí být důchodové pojištění placeno vždy, i když má OSVČ nízký zisk. Pro rok 2013 činí minimální výše důchodového pojištění 1 890 Kč.

Čím vyšší zisk, tím vyšší platby

Důchodové pojištění za celý rok závisí na dosaženém zisku. Čím vyšší zisk OSVČ má, tím více musí na důchodovém pojištění odvést. Sazba důchodového pojištění činí 29,2 % z vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem přitom je 50 % z dosaženého zisku.

  • Jestliže je skutečný vyměřovací základ však nižší než minimální vyměřovací základ stanovaný zákonem, tak je zapotřebí zaplatit důchodové pojištění za daný rok z minimálního vyměřovacího základu. Minimální vyměřovací základ za rok 2012 je 75 420 Kč, za rok 2013 potom 77 652 Kč. Při výkonu samostatné činnosti po část roku se minimální vyměřovací základ poměrně snižuje.
  • Všechny OSVČ musí každý měsíc platit důchodové pojištění. Když není ve stanovené výši důchodové pojištění včas zaplaceno (vždy do 20. dne následujícího měsíce), potom musí OSVČ počítat s předepsáním penále. Sazba penále je poměrně vysoká a činí 0,05 % denně z dlužného pojistného.

Praktický příklad

OSVČ pan Novák dosáhne za rok 2012 zisku 400 000 Kč. Během roku zaplatil na zálohách na důchodovém pojištění 22 032 Kč (12 x 1 836 Kč). Pan Novák začal podnikat v lednu a po celý rok odváděl minimální důchodové pojištění, které v roce 2012 činilo 1 836 Kč.


 

Text
Částka
Vyměřovací základ
200 000 Kč (50 % ze 400 000 Kč)
Důchodové pojištění
58 400 Kč (29,2 % z 200 000 Kč)
Zaplacení zálohy
22 032 Kč (12 x 1 836 Kč)
Nedoplatek na pojištění
36 368 Kč (58 400 Kč - 22 032 Kč)
Nová výše zálohy
4 867 Kč (58 400 Kč: 12 měsíců)

vlastní výpočty autora

Nízké platby na důchodovém pojištění = nízký důchod

Zákonem není stanoven žádný minimální důchod. Státní starobní důchod se skládá ze dvou částí: základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu je pro všechny důchody stejně vysoká, v roce 2012 činí 2 330 Kč. Procetní část důchodu závisí na výši odvodů na důchodovém pojištění a získané době pojištění. OSVČ odvádí na důchodovém pojištění méně než zaměstnanci, proto musí počítat s nízkým státním důchodem. Vlastní úspory jsou pro OSVČ naprosto nezbytné.

  • Za každý rok je vstupním údajem vyměřovací základ, nikoliv zisk. OSVČ mající roční zisk 260 000 Kč, tak má vyměřovací základ 130 000 Kč, což odpovídá hrubé mzdě 10 833 Kč (130 000 Kč: 12).
  • Hodně OSVČ odvádí důchodové pojištění v minimální výši, za rok 2012 tak bude jejich vyměřovací základ 75 420 Kč, což odpovídá hrubé mzdě pouze 6 285 Kč (75 420 Kč: 12). V roce 2013 potom 77 652 Kč, což odpovídá hrubé mzdě 6 471 Kč (77 652 Kč: 12).

Minimální platby a důchod

Dle legislativy roku 2013 si vypočítáme důchod živnostníka Černého, jehož osobní vyměřovací základ bude právě 6 471 Kč (minimální měsíční vyměřovací základ roku 2013) a získá 40 let pojištění.

;

 

Text
Částka
Osobní vyměřovací základ
6 471 Kč
První redukční hranice (do 11 389 Kč)
6 471 Kč

Druhá redukční hranice (od 11 389 Kč do 30 026 Kč)

0 Kč
Třetí redukční hranice (od 30 026 Kč do 103 536 Kč) 0 Kč
Čtvrtá redukční hranice (nad 103 536 Kč) 0 Kč
Výpočtový základ
6 471 Kč
Procentní výměra za odpracované roky
60,0
Procentní výměra důchodu
3 883 Kč
Základní výměra důchodu
2 330 Kč
Měsíční důchod
6 213 Kč

vlastní výpočty autora

Jak jsme si vypočítali, měsíční důchod pana Černého by byl 6 213 Kč. Vyjít v penzi s tímto důchodem je téměř nemožné. Vlastní prostředky jsou pro živostníky platící minimální platby nutné. Pro živnostníky platítí nízké důchodové pojištění není přitom řešením účast v II. pilíři důchodové reformy. Musí se spolehnout na vlastní finanční produkty a hlavně začít spořit a investovat na penzi co nejdříve. Pouze se státním důchodem by odchod do důchodu pro OSVČ platící nízké důchodové pojištění znamenal chudobu. Pro jednotlivce je totiž v Česku hranice chudoby 9 420 Kč.

  • OSVČ mohou dobrovolně platit na důchodovém pojištění více, aby měli vyšší státní důchod. Vlivem redukce při výpočtu důchodu však není tento krok finančně výhodný. Finančně lepší je maximalizovat vlastní úspory a investice.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT