Zákon o obchodních korporacích a odpovědnost člena statutárního orgánu

04.02.2013 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


S účinností zákona o obchodních korporacích od 1. ledna 2014 se zavádí řada nových ustanovení do obchodně-právních vztahů. Jednou z novinek tohoto zákona jest taktéž zvýšená odpovědnost členů orgánů za případný úpadek obchodní korporace.

Dle inspirace západní úpravou bude součástí právního řádu v kodifikaci obchodního práva několik ustanovení, stanovující odpovědnost členů orgánů obchodní korporace. (Obchodní korporací dle znění zákona rozumějme družstvo a obchodní společnosti, tj. zejména veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným a akciová společnost) Odpovědnost z hlediska postihu za úpadek obchodní korporace.

Navrácení získaného prospěchu

Bude-li soudem rozhodnuto, že obchodní korporace jest v úpadku a insolvenční řízení bylo zahájeno na návrh jiné osoby než dlužníka, mohou být členové orgánů obchodní korporace insolvenčním správcem vyzváni k následujícímu. K vydání prospěchu získaného ze smlouvy o výkonu funkce, včetně případného dalšího prospěchu, který získali od obchodní korporace a to až 2 roky zpětně. Pokud členové orgánu obchodní korporace věděli nebo jak stanovuje zákon, měli a mohli vědět, že je obchodní korporace ve stavu hrozícího úpadku. Přičemž v rozporu se zásadou péče řádného hospodáře neučinili k odvrácení úpadku vše potřebné a rozumně předpokládatelné. Uvedené se může vztahovat i na bývalé členy orgánu obchodní korporace.

Insolvenční soud dle nových ustanovení zákona o obchodních korporacích může rovněž rozhodnout, že člen statutárního orgánu obchodní korporace v úpadku nesmí po dobu 3 let vykonávat funkci člena statutárního orgánu jakékoliv obchodní korporace nebo být osobou v obdobném postavení. A to za splnění podmínky, kdy výkon funkce člena statutárního orgánu vedl k úpadku obchodní korporace. Samozřejmě nový zákon stanovuje i určité liberační důvody, např. prokázání vynaložení takové péče, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná osoba v takovémto obdobném postavení.

Ručení za dluhy

Člen nebo bývalý člen statutárního orgánu obchodní korporace bude ručit za splnění povinností obchodní korporace za následujících podmínek. Bude rozhodnuto, že obchodní korporace je v úpadku a opět jako při výše uvedeném vydání prospěchu, členové statutárního orgánu věděli nebo měli a mohli vědět, že obchodní korporace se nachází ve stavu hrozícího úpadku a v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinil kroky k jeho odvrácení.. K uložení této povinnosti bude oprávněn soud na návrh insolvenčního správce nebo věřitele.

Radikální změna v obchodních vztazích?

Úryvek z ustanovení nového zákona o obchodních korporacích může od své účinnosti lednem 2014 změnit výrazně obchodně-právní vztahy v naší republice. Dochází k posílení ochrany věřitelů a odpovědnosti členů orgánů obchodních korporací za své jednání, při požadavku o důsledný výkon funkce v souladu se zásadou péče řádného hospodáře. Připravme se na změny, které přinese tento zákon a očekávejme první soudní spory, jenž z něj budou vyplývat.

Jak zákon káže…

Zákon o obchodních korporacích

účinnost od 1. 1. 2014

§ 68

Ručení členů orgánu při úpadku obchodní korporace

(1) Soud může na návrh insolvenčního správce nebo věřitele obchodní korporace rozhodnout, že člen nebo bývalý člen jejího statutárního orgánu ručí za splnění jejích povinností, jestliže

a) bylo rozhodnuto, že obchodní korporace je v úpadku, a

b) člen nebo bývalý člen statutárního orgánu obchodní korporace věděli nebo měli a mohli vědět, že je obchodní korporace v hrozícím úpadku podle jiného právního předpisu, a v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinili za účelem jeho odvrácení vše potřebné a rozumně předpokladatelné.

(2) Odstavec 1 se nepoužije na člena nebo bývalého člena statutárního orgánu obchodní korporace, kteří byli do funkce prokazatelně ustaveni za účelem odvrácení úpadku nebo jiné nepříznivé hospodářské situace obchodní korporace a svou funkci vykonávali s péčí řádného hospodáře.

Hlavní paragrafové znění obsažené v článku představují § 59 až § 70 zákona o obchodních korporacích

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT