Zdravotní pojištění: Kolik zasílají zaměstnavatelé Přehledů?

12.11.2012 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Jestliže u zaměstnavatele pracují zaměstnanci ze všech 7 různých zdravotních pojišťoven, tak musí každý měsíc zaslat každé z osmi zdravotních pojištoven Přehled. Nezaslání Přehledu se může pěkně prodražit, pokuta může být až 50 tisíc Kč.

Zaměstnavatelé jsou povinni všem zdravotním pojišťovnám, u kterých jsou pojištěni jejich zaměstnanci, každý měsíc zasílat tiskopis „Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele“. Přehled nemusí přitom zasílat pouze právnické osoby (společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti), ale také OSVČ-zaměstnavatelé. Především menší zaměstnavatelé by si měli všechny administrativní povinnosti hlídat, aby se zbytečně nedostali do problémů.

Termín pro zaslání Přehledu

Každé zdravotní pojišťovně je nutné Přehled zaslat do 20. dne následujícího měsíce. Za listopad 2012 do 20. prosince 2012. Jestliže by 20. den v měsíci připadl na sobotu, neděli či svátek, tak se lhůta prodlužuje na nejbližší pondělí. Přehled musí zaměstnavatelé příslušným zdravotním pojišťovnám zasílat každý měsíc, i když třeba v daném měsíci neplatí dané zdravotní pojišťovně žádné zdravotní pojištění za zaměstnance. Tento případ může nastat, když např. jsou v pracovním poměru již pouze zaměstnankyně, které jsou na mateřské dovolené a ostatní zaměstnanci jsou pojištěni u jiné zdravotní pojišťovny. Jaké zdravotní pojišťovny působí na trhu?

 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna – www.cpzp.cz
 • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví – www.ozp.cz
 • Revírní bratrská pokladna - www.rbp-zp.cz
 • Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky – www.vozp.cz
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky – www.vzp.cz
 • Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA – www.zpskoda.cz
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR - www.zpmvcr.cz

Jaké údaje obsahuje Přehled?

V každém měsíčním Přehledu jsou údaje nutné pro správný výpočet zdravotního pojištění:

 • Počet zaměstnanců pojištěných u příslušné zdravotní pojišťovny (do celkového počtu zaměstnanců zaměstnavatele se přitom započítávají např. i ženy na mateřské dovolené či nemocní zaměstnanci, přestože neměli v daném měsíci žádný příjem, ze kterého se odvádí zdravotní pojištění).
 • Úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců pojištěných u příslušné zdravotní pojišťovny.
 • Úhrnná výše pojistného. Celková výše pojistného za zaměstnance pojištěné u příslušné zdravotní pojišťovny činí 13,5 % z vyměřovacího základu. Zaměstnavatel je totiž odpovědný za správné vyčíslení a odvod zdravotního pojištění placeného zaměstnancem (4,5 %) i zaměstnavatelem (9 %).
 • Pozor na padesátitisícovou pokutu

V Přehledu jsou uvedeny klíčové údaje pro správný výpočet zdravotního pojištění a správné vedení databáze zaměstnanců. Když zaměstnavatelé nezašlou v řádném termínu Přehled, tak bývají zpravidla příslušnými zdravotními pojišťovnami vyzváni k jeho předložení. Když zaměstnavatelé ani následně Přehled příslušné zdravotní pojišťovně nepředloží, potom mohou dostat pokutu ve výši až 50 tisíc Kč.

Neodevzdání Přehledu = pravděpodobné pojistné

Samozřejmě neznamená, že když není Přehled odevzdán, že zaměstnavatelé nebudou platit za své zaměstnance žádné zdravotní pojištění. V takovém případě je totiž zdravotní pojištění za zaměstnance vypočítáno v pravděpodobné výši, dle § 25a zákona č. 592/1992 Sb.

 • Institut pravděpodobného pojištění využívají zdravotní pojišťovny v těch případech, kdy se jim nepodaří získat požadované údaje jinou cestou (např. od OSSZ). Pravděpodobné pojistné se stanovuje na základě počtu zaměstnanců pojištěných u dané zdravotní pojišťovny v souladu s výší průměrné mzdy v daném regionu.
 • Pokud se nepodaří tyto údaje zjistit, má se za to, že měsíčním příjmem zaměstnance je částka 1,5násobku všeobecného vyměřovacího základu za rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, ve kterém příslušná zdravotní pojišťovna stanoví pravděpodobnou výši pojistného.
 • I když je pojistné zaměstnavateli stanoveno v pravděpodobné výši, tak musí zaměstnavatel odevzdat Přehled. V případě, že bylo pravděpodobné pojistné vyšší, než odpovídá skutečnosti dle opožděně odevzdaného Přehledu, tak vyčíslené penále je přesto nutno uhradit v původně vyšíslené výši.
 • Při nedobrovolné úhradě vymáhají zdravotní pojišťovny své pohledávky exekučně.

Jak je pravděpodobné pojistné vysoké?

Pravděpodobné pojistné je téměř ve všech případech vyšší než odpovídá skutečnosti, proto je tento krok pro zaměstnavatele nevýhodný.

 • Měsíční pojistné v pravděpdoobné výši za zaměstnance v roce 2012 činí 4 967 Kč (13,5 % z 36 789 Kč).
 • Měsíční pojistné v pravděpodobné výši za zaměstnance v roce 2013 činí 5 082 Kč (13,5 % z 37 639,50 Kč).
O tom, že pravděpodobné pojistné je vysoké, svědčí skutečnost, že zdravotní pojištění u zaměstnance s hrubou mzdou 20 000 Kč činí celkové pojistné 2 700 Kč (13,5 % z 20 000 Kč).

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.