Firma i OSVČ si mohou požádat o prominutí penále

11.06.2012 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Všichni zaměstnavatelé i OSVČ musí každý měsíc platit v řádné výši a včas zdravotní pojištění. Pokud tomu tak není, tak vzniká penále. Zaměstnavatelé přitom musí odvést zdravotní pojištění na účet všech zdravotních pojišťoven, kde jsou pojištěni její zaměstnanci. Administrativa spojená s výpočtem a odvodem zdravotního pojištění není pro zaměstnavatele rozhodně malá. Jak neplatit zbytečně vyměřené penále?

Ze zákona je platba zdravotního pojištění povinná. Při neplacení pojistného včas nebo placení pojistného v nižší částce nebo dokonce neplacení pojištění vzniká penále. Zdravotní pojišťovny si nemohou vybrat komu a v jaké výši předepíši penále. Ze zákona činí penále 0,05 % denně z dlužného pojistného denně. Roční sazba penále je tedy 18,25 % (0,05 % x 365 dní). Neplacení zdravotního pojištění tedy není legrace. I dlužné penále vymáhají zdravotní pojišťovny exekučně, zpravidla prostřednictvím exekučních úřadů.

Co znamená neplacení pojistného?

Zaměstnavatel nebo OSVČ, kteří neplatí řádně a včas zdravotní pojištění musí počítat s tím, že se jim tento krok finančně značně prodraží. Proč?

  • Dlužné zdravotní pojištění budou muset stejně zaplatit. Zdravotní pojišťovny dlužné pojistné vyměří výkazem nedoplatků nebo platebním výměrem a následně jej budou vymáhat soudní cestou.
  • Při dluhu na pojistném automaticky v systému zdravotní pojišťovny „naskakuje“ i dlužné penále. Sazba penále není rozhodně nízká. Navíc i penále vymáhají zdravotní pojišťovny soudní cestou.
  • Dlužné pojistné i penále vymáhá zpravidla pověřený exekuční úřad. Dlužník na pojistném tak musí v praxi počítat s úhradou dlužného pojistného, penále i exekučních nákladů.

Při finančních problémech je tedy vhodné se zdravotní pojišťovnou komunikovat a snažit se situaci řešit. Uzavřít třeba dohodu o splátkách a dlužné pojistné co nejrychleji uhradit. V případě, že dlužník se zdravotní pojišťovnou komunikuje, tak se pochopitelně dlužné částky soudně nevymáhají. Rovněž existuje poměrně velká šance, že část nebo dokonce celé vyměřené penále bude prominuto.

Při žádosti o prominutí penále si dejte pozor na termíny

Každý živnostník nebo firma může mít dočasně problémy s cash-flow z různých důvodů. Na úhradu zdravotního pojištění tak není přechodně dostatek prostředků. V těchto případech je nutné situaci řešit. Kontaktovat zdravotní pojišťovnu, aby se dlužné částky nevymáhaly soudně. Jakmile se finanční situace dostane do „normálu“, tak co nejdříve doplatit dlužné pojistné. Samozřejmě přitom hradit i běžné zálohy. Právě úhrada veškerého pojistného a neexistence dluhu na pojistném je základním předpokladem, aby si firma nebo živnostník mohl podat žádost o prominutí penále. V případě, že zaměstnavatel se zdravotní pojišťovnou komunikuje, tak je šance alespoň na snížení penále vysoká. Žádost o prominutí penále však musí být vždy podána v zákonné lhůtě. Promeškání zákonné lhůty znamená, že se nebude moci příslušná zdravotní pojišťovna žádostí o prominutí zabývat.

  • U výkazu nedoplatů je možné podat žádost o prominutí penále do 8 dní od doručení výkazu nedoplatků. Výkaz nedoplatků vystavují zdravotní pojišťovny pro nesporné dluhy, kdy lze důvodně předpokládat, že dluhy nezpochybní dlužník co do důvodu a výše.
  • U platebního výměru je možné podat o prominutí penále do 15 dní od doručení platebního výměru.

Při žádosti o prominutí penále plátce pojištění souhlasí s dlužnou částkou i důvodem vyměření penále. Z různých důvodů však v písemné žádosti o prominutí žádá o odstranění tvrdosti a prominutí vyměřeného penále. To je základní rozdíl oproti odvolání. V odvolání platce pojistného nesouhlasí s vyměřenou částkou penále nebo způsobem vyměření.

Postup při dohodě o splátkách

I když tedy firma nebo živnostník obdrží současně platební výměr na dlužné pojistné a penále a na dlužné pojistné je uzavřena dohoda o splátkách, tak je nutné žádost o prominutí penále doručit příslušné zdravotní pojišťovně do 15 dní od doručení platebního výměru na penále. Zdravotní pojišťovna si totiž žádost o prominutí ponechá a bude se jí zabývat až po řádném uhrazené poslední splátky pojistného dle splátkového kalendáře. Při podání žádosti o prominutí penále až po uhrazení poslední splátky pojistného nemá plátce nárok na snížení či prominutí penále. Vždy je tedy potřeba podat žádost o prominutí penále včas.

Nad 20 tisíc rozhoduje Rozhodčí orgán

U dlužného penále do 20 tisíc Kč rozhodují místní pobočky zdravotních pojišťoven (dle jejich organizační struktury), tak u penále přesahujícím tuto částku rozhoduje již Rozhodčí orgán zdravotní pojišťovny. Žádost však stačí adresovat i na místní pobočku, která danou žádost Rozhodčímu orgánu postoupí, a to včetně veškeré potřebné dokumentace pro rozhodnutí.

Zaměstnavatelé a komunikace s 8 pojišťovnami

V současné době působí na trhu 8 zdravotních pojišťoven, jejichž konkurence je značně omezena. Pokud má zaměstnavatel zaměstnance pojištěné u všech zdravotních pojišťoven, tak musí každý měsíc komunikovat a odvádět zdravotní pojištění (za daný měsíc do 20. dne následujícícho měsíce) se všemi zdravotními pojišťovnami. V těchto případech může snadněji dojít i k chybě a vyměření penále. Rozhodně se však vždy vyplatí se všemi zdravotními pojišťovnami spolupracovat a využít institutu odstranění tvrdosti zákona.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT