S čím mají OSVČ počítat při platbě důchodového pojištění?

23.04.2012 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Důchodové pojištění je pro OSVČ povinné. Alespoň v minimální výši se musí platit, i když je OSVČ ve ztrátě. Při placení důchodového pojištění je navíc potřeba dodržovat určitá pravidla, jinak hrozí předepsání penále.

Výše důchodového pojištění závisí na dosaženém zisku v minulém roce. Čím vyšší zisk, tím vyšší odvody na důchodovém pojištění. Základem pro výpočet důchodového pojištění je totiž 50 % z dosaženého zisku. Sazba důchodového pojištění je 29,2 %.
  • Živnostník dosáhl v roce 2011 zisku 300 000 Kč. Za rok 2011 odvedl na důchodovém pojištění 43 800 Kč (300 000 Kč x 50 % x 29,2 %) a měsíční záloha v letošním roce činí 3 650 Kč (43 800 Kč: 12 měsíců).
  • I když byl uplynulý rok ztrátový (nebo byl zisk nízký), tak je v roce 2012 nutné platit měsíčně důchodové pojištění z minimálního vyměřovacího základu 75 420 Kč. Minimální platba důchodového pojištění v roce 2012 je tedy 1 836 Kč (29,2 % ze 75 420 Kč) : 12).

Výše platby ovlivňuje výši důchodu

Důchodové pojištění není zcela „nenávratnou“ daní jako např. daň z příjmu fyzických osob. Kolik odvede OSVČ během produktivního věku na důchodovém pojištění, tak vysoký bude mít důchod. Platby důchodového pojištění tedy ovlivňují, jak vysoký důchod bude živnostník mít v důchodu. Důchodové pojištění lze tedy dobrovolně platit vyšší, aby byl výsledný státní důchod vyšší. Při výpočtu důchodu je však obsažen prvek zásluhovosti i solidárnosti. Při výpočtu důchodu tak dochází k redukci. Při nižších odvodech je tak výsledný důchod poměrně k odvodům, vyšší než při vysokých odvodech. Vstupním údajem pro výpočet důchodu v jednotlivých letech je u OSVČ vyměřovací základ, nikoliv zisk.

  • Při zisku 300 000 Kč je vyměřovacím základem 150 000 Kč, což odpovídá měsíční mzdě 12 500 Kč
  • Při minimálních platbě je vyměřovacím základem za rok 2012 částka 75 420 Kč, což je méně než u zaměstnance pracujícího za minimální mzdu 96 000 Kč (8 000 Kč x 12 měsíců).

 

Jak vysoký bude mít živnostník důchod?

V ilustrativním případě si vypočítáme důchod u živnostníka Nováka, jehož osobní vyměřovací základ za všechny roky bude právě 21 000 Kč (odpovídá ročnímu zisku 504 000 Kč) a u živnostníka Černého, který po celé roky platil pouze minimální platby a jehož osobní vyměřovací základ bude 6 285 Kč (odpovídá minimálnímu vyměřovacímu základu 75 420 Kč). Oba pánové získají 40 let pojištění.

Výpočet důchodu dle legislativy 2012

Pan Novák

Pan Černý

Text
Částka
Text
Částka
Osobní vyměřovací základ
21 000 Kč
Osobní vyměřovací základ
6 285 Kč
Redukce do 11 061 Kč (ze 100%)
11 061 Kč
Redukce do 11 061 (ze 100%)
6 285 Kč
Redukce od 11 061 Kč do 29 159 Kč (z 28 %)
  2 783 Kč
Redukce od 11 061 do 29 159
0
Redukovaný osobní vyměřovací základ (11 061 Kč + 2 783 Kč)
13 844 Kč
Redukovaný vyměřovací základ (6285 Kč)
6 285 Kč
Základ výměra důchodu
  2 270 Kč
Základní výměra důchodu
2 270 Kč
Procentní výměra za odpracované roky (40 let x 1,5)
       60
Procentuální výměra za odpracované roky (40 let x 1,5)
60
Procentní výměra důchodu (13 844 Kč x 60 %)
   8 307 Kč
Procentuální výměra důchodu (6 285 Kč x 60 %)
3 771 Kč
Měsíční důchod celkem (2270 + 8307 Kč)
 10 577 Kč
Měsíční důchod celkem (2 270 + 3 771 Kč)
6 041 Kč

vlastní výpočty autora

Pan Novák zaplatí za rok na důchodovém pojištění 73 584 Kč (504 000 Kč x 50 % x 29,2 %). Pan Černý zaplatí za rok na důchodovém pojištění 22 023 Kč (75 420 Kč x 29,2 %). Ročně tedy odvede pan Novák na důchodovém pojištění 3,34krát více než pan Černý. Jeho důchod je však vyšší pouze 1,75krát více.

Důchodové pojištění se platí každý měsíc

Všechny OSVČ musí každý měsíc platit důchodové pojištění. Když není ve stanovené výši důchodové pojištění včas zaplaceno (vždy do 20. dne následujícího měsíce), potom musí OSVČ počítat s předepsáním penále. Sazba penále je poměrně vysoká a činí 0,05 % denně z dlužného pojistného. Sociální pojištění nelze doplatit pouze jednorázově jako daň z příjmu fyzických osob.

I při vedlejší činnosti se platí pojistné

Živnostníci, pro které je samostatná výdělečná činnost vedlejším zdrojem příjmu a hlavním zdrojem jejich příjmu je zaměstnání, podléhají pro výpočet důchodového pojištění výhodnějšímu režimu. To však neznamená, že se z vedlejší činnosti neplatí důchodové pojištění. Důchodové pojištění se neplatí pouze, když zisk z vedlejší činnosti nepřekročí za rok 2012 částku 60 329 Kč. Jel zisk vyšší, tak se již důchodové pojištění platí. Jestliže se z vedlejší činnosti neodvádí důchodové pojištění, tak tato skutečnost vůbec neovlivní výši důchodu. Někteří občané se mylně domnívají, že jim vedlejší činnost zvýší důchod. Ano, ale pouze, pokud je z vedlejší činnosti odváděno důchodové pojištění.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT