Splátkový kalendář zvyšuje šanci na prominutí penále

22.08.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Drobný podnikatel, ale i větší firma se může dočasně na několik měsíců dostat z různůch důvodů do platební neschopnosti. V případě nedostatku finančních prostředků se často jako první neplatí zákonné zdravotní pojištění. Jak postupovat, aby dluh na zdravotním pojištění nepřerostl přes hlavu? Jak maximalizovat šanci na prominutí penále?

Všichni plátci zdravotního pojištění musí platit zdravotní pojištění včas a ve správné výši. V případě, že není zdravotní pojištění uhrazeno v souladu se zákonem, tak zdravotní pojišťovna předepíše OSVČ či firmě penále. Za každý den prodlení je sazba penále 0,05 %. Roční sazba penále tedy činí 18,25 % (0,05 % x 365 dní). Z dlužného pojistného ve výši 30 000 Kč naroste za rok penále ve výši 5 475 Kč. Nižší nebo opožděné platby zdravotního pojištění se tedy rozhodně nevyplatí. Zdravotní pojišťovny následně exekučně vymáhají nejenom dlužné pojistné, ale taky penále. Případné exekuční náklady původní dluh na pojistném ještě více prodražují.


Při problémech komunikujte se zdravotní pojišťovnou

V případě finančních problémů a nemožnosti úhrady povinných měsíčních plateb zdravotního pojištění včas a ve stanovené výši je vhodné se co nejdříve spojit s příslušnou zdravotní pojišťovnou. OSVČ se stačí spojit s jednou zdravotní pojišťovnou, zaměstnavatelé se všemi zdravotními pojišťovnami svých zaměstnanců, kterým nemůže momentálně zdravotní pojištění uhradit. Dobrá komunikace zabrání exekuci a může výrazně snížit celkovou platbu zdravotního pojištění. Velmi dobrým řešením pro dlužníka na pojistném je uzavření splátkového kalendáře na dlužné částky. Dohodu může, ale taky nemusí zdravotní pojišťovna uzavřít, záleží na jejím vlastním postoji. Proto je dobrá komunikace a včasné řešení problémů pro OSVČ i zaměstnavatele velmi důležitá.


Jaké výhody přináší dohoda o splátkách?

Uzavření dohody o splátkách na dlužné pojistné přináší dlužníkovi (OSVČ i firmě) hned tři výhody:

  •  Jistotu, že při dodržování dohody o splátkách nebudou dlužné částky vymáhány exekučně.
  • Podat si včas v zákonné lhůtě žádost o prominutí penále na zdravotním pojištění. Pojistné ze zákona prominout nelze. Základním předpokladem, aby se mohla zdravotní pojišťovna zabývat žádostí o prominutí penále na veřejném zdravotním pojištění je, že žádost musí být podána včas v zákonné lhůtě a současně plátce nesmí mít dluh na pojistném. Uzavření dohody o splátkách v praxi znamená odložení projednání žádosti až do uhrazení řádné poslední splátky dlužného pojistného. Na doplnění si uvedeme, že zdravotní pojišťovny předepisují dlužné pojistné, penále, pokuty nebo přirážky k pojistnému buď platebním výměrem, nebo výkazem nedoplatků.  U výkazu nedoplatů je možné podat žádost o prominutí penále do 8 dní od doručení výkazu nedoplatků. U platebního výměru je možné podat o prominutí penále do 15 dní od doručení platebního výměru.
  • Přestože během úhrady splátkového kalendáře na dlužné pojistné nadále běží penále, tak penále předepsané během splácení splátkového kalendáře bývá zpravidla v plné výši prominuto.

Praktický příklad

Zdravotní pojišťovna vyčíslala živnostníkovi panu Modrému platebními výměry dluh na pojistném na zdravotní pojištění ve výši 30 000 Kč a taky penále ve výši 7 300 Kč. S uvedenými částkami pan Modrý souhlasí, neuhradil je z důvodu momentálních finančních problémů.

  • Pan Modrý se ihned po obdržení platebních výměrů dostaví na svoji zdravotní pojišťovnu, kde uzavře splátkový kalendář na dlužné pojistné ve výši 30 000 Kč. Dohoda o splátkách zní na 30 měsíců po měsíční splátce 1 000 Kč.
  • Pan Modrý si současně podá žádost o prominutí penále ve výši 7 300 Kč v zákonné 15denní lhůtě. V případě řádného plnění splátkového kalendáře se bude zdravotní pojišťovna žádostí o prominutí penále zabývat až po uhrazení poslední splátky, tj. za dva a půl roku.
  • Během splácení dlužného pojistného bude však muset pan Modrý platit i řádné měsíční platby pojistného na zdravotním pojištění. U pana Modrého se, vzhledem ke zhoršené finanční situaci, jedná o minimální zákonné měsíční platby ve výši 1 670 Kč.
  • Než dojde k uhrazení poslední splátky na pojistném z původní jistity 30 000 Kč, poběží z tohoto dluhu nové penále na zdravotním pojištění. Rovněž na toto nové penále si následně podá pan Modrý žádost o prominutí penále. V praxi bývá toto penále zpravidla předepsáno až po uhrazení poslední splátky dlužného pojistného (v případě řádného plnění splátkového kalendáře). Protože se jedná o penále „naběhlé“ během splácení splátkového kalendáře, tak bývá často v plné výši prominuto.