Dotace na projekty na ochranu spotřebitelů

13.07.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


V úterý 12.7.2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vyhlásilo výběrové dotační řízení na projekty z oblasti ochrany spotřebitele pro rok 2012.

V rámci dotačního řízení budou podporovány projekty zaměřené na:

  • Poskytování spotřebitelských poradenských a informačních služeb, včetně pomoci s vypořádáním sporů, prezentace zkušeností a dosažených výsledků v oblasti poradenství široké spotřebitelské veřejnosti.
  • Výchovně - vzdělávací akce v oblasti ochrany spotřebitele pořádané pro základní, střední, vysoké školy i pro spotřebitelskou veřejnost (vzdělávací akce s tematikou ochrany spotřebitelů, příprava metodiky a pomůcek pro vzdělávání školní mládeže na základních a středních školách).
  • Publikační činnost s tematikou ochrany spotřebitele (vydávání časopisů pro spotřebitele, prezentace výsledků získaných na základě odborného i spotřebitelského testování, poskytování informací o nebezpečných výrobcích, poznatků získaných z poradenské činnosti či informací vyplývajících ze spolupráce s dozorovými orgány i se zahraničními spotřebitelskými organizacemi).
  • Zvyšování finanční gramotnosti spotřebitelů jako nástroj pro posílení jejich rovnoprávného postavení na trhu a omezení zadlužování domácností (šíření informací prostřednictvím internetových stránek, medializace výsledků zjištění, zapojení široké spotřebitelské veřejnosti pro získávání znalostí v oblasti finančního vzdělávání).
  • Spolupráce s podnikatelskými subjekty včetně jejich svazů a sdružení sledující společné cíle směřující ke kultivaci tržního prostředí.
  • Spolupráce s mezinárodními spotřebitelskými organizacemi (účast na mezinárodních projektech s tematikou ochrany spotřebitele, zapojení spotřebitelských organizací do procesu mezinárodní standardizace, prezentace získaných poznatků spotřebitelské veřejnosti).


Žadatelem o státní dotaci mohou být občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení církví. O dotaci naopak nemohou žádat nadace či nadační fondy.

Úspěšní žadatelé mohou získat příspěvek ve výši až 70 % rozpočtových výdajů projektu, přičemž do podílu finančních prostředků se započítávají i dotace poskytnuté dalšími ministerstvy. Z dotace pak nelze financovat činnosti v jiných zemích, pokud se nejedná o aktivity schválené v rámci mezinárodního zapojení organizací, které jsou prokazatelně přínosné pro ochranu spotřebitelů v České republice.

Projekty na rok 2012 zaměřené na pomoc a poradenství spotřebitelům mohou nestátní neziskové organizace přihlásit do 15. září 2011.

Zpráva převzata z Ministerstva průmyslu a obchodu.