Bankovní garance v praxi

04.07.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Řada společností se každodenně zabývá riziky, která by mohla jejich hospodaření ohrozit. V nejobecnější rovině pro obchodní vztahy platí, že prodávající strana očekává řádné a včasné zaplacení, cílem kupující strany je naopak splnění podmínek kontraktu.

Právě nedodání či bezdůvodné nepřevzetí zboží kupujícím a také platební nevůle či neschopnost dlužníka mohou mít na hospodaření firem neblahé dopady. Řada společností, např. stavební firmy, se potřebuje zajistit proti neplnění záručních termínů.

Jedním z nástrojů, který pomáhá smluvní strany přimět ke splnění povinností, a tím uvedená rizika minimalizovat, je bankovní záruka.


Bankovní záruky posilují důvěru mezi podnikateli

Pod pojmem bankovní záruka rozumíme písemné a neodvolatelné prohlášení banky, že uspokojí nároky věřitele do výše určité peněžní částky, pokud dlužník nebude moci závazek splnit a dostojí podmínkám v záruční listině. Banky obvykle vystavují pouze tzv. abstraktní záruky – tedy záruky „na první požádání a bez námitek“. To v praxi znamená, že banka před výplatou zkoumá pouze, zda věřitel zaslal řádnou žádost o plnění ze záruky (dodržení vyžadovaného obsahu či povinných příloh). Banka však nezkoumá, zda příkazce (dlužník) skutečně splnil či nesplnil podmínky sjednané s beneficientem (věřitel).


Nejběžnější typy bankovních záruk

Kromě platebních záruk (za zaplacení zboží, za splacení úvěru, za nájemné apod.), které jsou zajímavé pro dodavatele, jsou naopak pro odběratele využitelné zejména neplatební bankovní záruky. Z nich jsou často využívány záruky za nabídku, za účast ve veřejné soutěži, za zálohovou platbu, za splnění kontraktu nebo za zádržné.

Je zcela běžné, že podnikatelský subjekt využívá u banky několik typů bankovních záruk odpovídajících jednotlivým fázím obchodu dané firmy. Ilustrujme si využití bankovní záruky na příkladu firmy vyrábějící a prodávající zemědělské stroje na tuzemském trhu. Které z uvedených záruk jsou pro tuhle firmu zajímavé a které nejspíše nevyužije?

  • Záruka za zálohovou platbu (Advance Payment Bond) – odběrateli pokrývá rizika spojená s vyplacením záloh bez protiplnění. Prodávající může účinnost záruky podmínit úhradou akontace na svůj účet, a tudíž se nemusí obávat uplatnění záruky bez obdržení akontace.
  • Záruka za kvalitu díla v záruční době (Warranty bond) – dodavatel garantuje kvalitu dodávky požadovanou kontraktem, což mu přináší výhodu, že se může dožadovat kratších splatností faktur.
  • Záruka za splnění kontraktu (Performance bond) – V případě sjednání této kauční záruky má kupující právo na finanční plnění od banky, pokud dodávka od prodávajícího neodpovídá sjednaným podmínkám
  • Záruka za zádržné (Retention Bond) – umožní výrobci disponovat s prostředky (cca 10 % kontraktu), které by jinak dlouhodobě nebyly uhrazeny a které mu tak odběratel uvolní proti předložení bankovní záruky před uplynutím záruční lhůty. Platební záruku v našem případě může využít k zajištění zaplacení hladkých plateb souvisejících s kontraktem.

Pro našeho výrobce zemědělských strojů nebudou zajímavé bankovní záruky za nabídku či za účast ve veřejné soutěži, které jsou určeny vypisovatelům veřejných soutěží. Jak je vidět, firmy mohou uplatnit v obchodních vztazích řadu bankovních záruk. Pro našeho výrobce zemědělských strojů jsou bankovní záruky zejména nástrojem na posílení jeho důvěryhodnosti k odběratelům. Důležitým rozhodujícím faktorem může být to, jak se smluvní strany znají a jakou mají dřívější obchodní zkušenost. Čím je vyšší závislost firmy na daném obchodním partnerovi, tím vyšší je potřeba zajištění bankovní zárukou.


Každá firma se může proti určitým rizikům zajistit

Stejně tak i banka, neboť v případě nedodržení závazku bude povinna zaplatit částku, na kterou by měl věřitel nárok vůči dlužníkovi. Je nutné počítat s tím, že si banka žadatele nejprve vyhodnotí. Zájemce o bankovní záruku musí bance předložit žádost (podobně jako u standardního úvěru). Banka žádost posoudí, ověří bonitu žadatele včetně vyhodnocení nabídnutého zajištění a na základě toho pak rozhodne, zda se za klienta zaručí či nikoli. Po kladném vyřízení žádosti banka s klientem sjednává odpovídající úvěrovou smlouvu.


Budoucnost záruk

Stejně jako u jiných bankovních produktů i u bankovních záruk je budoucnost v internetu. Také na českém bankovním trhu bude běžné, že firma bude moci přes internetovou aplikaci požádat o vystavení bankovní záruky, provést změnu či sledovat, v jakém stavu se zpracování bankovní záruky právě nachází.

Autorka pracuje jako vedoucí Sales Management Corporate Volksbank CZ.