Má prodejce povinnost vracet peníze za zboží bez vad?

13.05.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Vztahy se zákazníky jsou vždy ty nejsložitější, zvláště, když se do vztahu dostane vada a zkažená nálada zákazníka, může to mít nepříjemné důsledky. Jaká je právní ochrana?

Odstoupit od kupní smlouvy je možné pouze v zákonem stanovených případech nebo pokud se tak účastníci dohodli. Pokud bylo zboží zakoupeno v „kamenném obchodě“, povinnost vrátit peníze by vznikla jen v případě, že by zboží mělo vady a to pouze pokud by se jednalo například o vadu neodstranitelnou atd. Pokud bylo zboží bez vad, povinnost peníze vrátit nevzniká.


Co když má zboží vadu, kterou lze odstranit

Kupující má právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo pokud se týká vada jen součásti věci, výměnu součásti. Pokud to není možné, kupující může žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.


Co když má zboží vadu, kterou nelze odstranit

Pokud vada brání řádnému užívání věci jako věci bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Toto právo vzniká, i když jde o vady odstranitelné, ale kupující nemůže pro jejich opětovné vyskytnutí po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

Pokud jde o jiné neodstranitelné vady a pokud kupující nepožaduje výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.


Může to být mnohem složitější

Otázka z poradny: Zákazník si objednal úpravu svého výrobku. Na úpravu dostal nabídku v hodnotě 12 Kč. Jelikož hrozilo možné poškození výrobku při procesu jeho úpravy, nejdříve jsem provedl zkoušku procesu na pár kusech. Při zkoušce nedošlo k poškození dílů a na základě toho jsem přistoupil ke zpracování celého množství. Po zpracovaní celé dávky se však ukázalo, že některé díly byly pravděpodobně v průběhu procesu poškozeny. Zákazník nyní reklamuje poškozené díly a dožaduje se náhrady celé původní pořizovací hodnoty dílu tj. cca 200Kč. Podotýkám, že o této sumě nepadla před zpracováním žádná zmínka a celá zakázka je pouze na bázi nabídka a objednávka bez další smlouvy. Jsem ochoten přistoupit a oželet hodnotu moji práce tzn. 12Kč za provedenou práci na poškozených dílech. Pokud bych přistoupil na celou hodnotu náhrady, budu na tom několikanásobně ztrátový. Má zákazník právní nárok na úhradu celé hodnoty dílu? Jakým způsobem mám případně v budoucnu smluvně ošetřit podobný případ, abych se vyhnul podobné nepříjemnosti?

Naše odpověď:

Provedení úpravy věci je specifickým případem smlouvy o dílo dle § 631 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

Pokud vznikne na upravovaném díle neodstranitelná vada, je objednatel (tedy Váš zákazník) oprávněn odstoupit od smlouvy. Při odstoupení od smlouvy vzniká dvoustranný vztah, kdy je potřeba vrátit jednotlivá plnění, která byla na základě této smlouvy poskytnuta. Je tedy nutné vrátit plnění 12 Kč, z Vaší strany vznikne nárok na plnění ve Výši, o kolik se zvýšila hodnota takto vadně upraveného předmětu.

Nezávisle s právem souvisejícím s odpovědností za vady může vzniknout objednateli právo na náhradu škodu dle § 421 OZ, která vznikla v souvislosti s vadou, avšak není postižena odpovědností za vady. Zde je možné nárokovat náhradu škodu vzniklou na předmětu. Otázkou však je, zda-li daná vada je dostatečně závažná na to, aby bylo možné nárokovat cenu celé takovéto věci.

Doporučujeme se dohodnout s Vaším zákazníkem. Přijde nám však vysoce nepravděpodobné, že by tuto situaci Váš zákazník řešil soudně, jelikož náklady (především časové), které by mu s tímto vznikly několikanásobně převyšují hodnotu dané věci, a není jisté, jak by dané soudní řízení dopadlo, jelikož lze na Vašich předběžných testech doložit, že jste jednal s maximální možnou péčí a dané vadě nešlo předejít.