Čtvrtletní plátci DPH podávají daňové přiznání za 1. čtvrtletí

20.04.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Vyplnit každé daňové přiznání je díky neustálým změnám velkým problémem. Snad ty největší změny se za posledních několik let udály v souvislosti s daní z přidané hodnoty. Řada změn začala platit od 1. dubna 2011. Čtvrtletní plátci musí podat přiznání k DPH do 26.4.2011.


Změny definic v § 4

Dochází ke změnám definic některých pojmů v zákoně o dani z přidané hodnoty, například

 • daní na výstupu daň uplatněná plátcem nebo z přijaté úplaty vztahující se ke zdanitelnému plnění,
 • vlastní daňovou povinností daňová povinnost, kdy daň na výstupu převyšuje odpočet daně za zdaňovací období,


Místo plnění

Upravuje se také místo plnění při dodání plynu, elektřiny, tepla nebo chladu. Nově se uvedený paragraf vztahuje na celou Evropskou Unii. "Místem plnění při dodání plynu prostřednictvím přepravní nebo distribuční soustavy nacházející se na území Evropského společenství anebo jakékoli sítě k takové soustavě připojené, při dodání elektřiny nebo při dodání tepla či chladu sítěmi obchodníkovi je místo, kde má tento obchodník sídlo, místo podnikání nebo kde má provozovnu, které je toto zboží dodáno, nebo nemá-li takové sídlo či provozovnu, místo, kde má místo pobytu." Dochází také k upřesnění místa plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy. V tomto případě je "místem plnění místo konání kulturní, umělecké, sportovní, vědecké, vzdělávací, zábavní nebo podobné akce, pokud jde o službu spočívající v oprávnění ke vstupu na takovou akci, včetně služby přímo související s tímto oprávněním, nebo službu vztahující se k takové akci, včetně přímo související služby, jakož i poskytnutí služby organizátora takové akce, osobě nepovinné k dani."


Běžný daňový doklad

Běžný daňový doklad musí dle zákona obsahovat

 • obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění,
 • daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění,
 • obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění,
 • daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, plátcem,
 • evidenční číslo daňového dokladu,
 • rozsah a předmět plnění,
 • datum vystavení daňového dokladu,
 • datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí platby, a to ten den, který nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu,
 • jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně,
 • základ daně,
 • základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovení zákona o DPH,

V posledním bodě došlo k upřesnění. Daňový doklad musí také obsahovat výši daně, tato daň může být přitom zaokrouhlena na celé koruny tak, že částka 0,50 koruny a vyšší se zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší než 0,50 koruny se zaokrouhlí na celou korunu dolů.


Oprava základu základu daně a oprava výše daně

Podle nového znění plátce opraví základ daně a výši daně

 • při zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění,
 • při snížení, popřípadě při zvýšení základu daně, ke kterému dojde po dni uskutečnění zdanitelného plnění,
 • při vrácení spotřební daně podle § 40 odst. 2 zákona o DPH,
 • pokud nedojde k dodání zboží nebo převodu nemovitosti podle § 13 odst. 3 písm. d) zákona,
 • při vrácení úplaty, ze které vznikla plátci ke dni jejího přijetí povinnost přiznat daň a jestliže se zdanitelné plnění neuskutečnilo, nebo
 • pokud byla úplata, ze které vznikla plátci ke dni jejího přijetí povinnost přiznat daň, použita na úhradu jiného plnění.

Opravný daňový doklad o opravě základu daně a výše daně nebo o opravě výše daně v jiných případech pak musí obsahovat náležitosti odpovídající původnímu daňovému dokladu, včetně evidenčního čísla, důvod opravy, rozdíl mezi opraveným a původním základem daně, rozdíl mezi opravenou a původní daní a rozdíl mezi opravenou a původní úplatou.


Osvobození od daně při dovozu zboží

Dochází také k pročištění a úpravě § 71 zákona o DPH týkající se svobození od daně při dovozu zboží. Od daně je osvobozen dovoz zboží, pokud by dodání tohoto zboží plátcem v tuzemsku bylo v každém případě osvobozeno od daně. Od daně je osvobozen jednak dovoz zboží, pokud by dodání takového zboží bylo v každém případě osvobozeno od daně, a jednak dovoz zboží, jestliže je dováženému zboží přiznáno osvobození od cla podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, pokud se jedná o:

 • zboží dovážené v zásilkách neobchodní povahy, jde-li o dovoz kávy nebo čaje, vztahuje se osvobození od daně na množství do
  • 500 g kávy, nebo 200 g kávového extraktu a esence,
  • 100 g čaje, nebo 40 g čajového extraktu a esence,
 • osobní majetek fyzických osob,
  • které se stěhují ze zahraničí do tuzemska,
  • dovážený při příležitosti sňatku,
  • nabytý děděním,
 • výbavu, studijní potřeby a vybavení domácností žáků nebo studentů,
 • přemístění obchodního majetku a ostatního zařízení při přemístění podniku,
 • léčivé látky, léčivé přípravky, laboratorní zvířata, biologické nebo chemické látky,
  • laboratorní zvířata a biologické nebo chemické látky určené k výzkumu,
  • léčivé látky lidského původu a činidla k určování krevní skupiny a tkání,
  • referenční látky pro kontrolu jakosti přípravků,
  • farmaceutické výrobky používané při mezinárodních sportovních událostech,
 • zboží určené charitativním nebo dobročinným subjektům,
  • zboží dovážené pro uskutečnění obecných záměrů, základní životní potřeby pouze bezúplatně nabyté,
  • bezúplatně nabyté zboží dovážené ve prospěch zdravotně postižených osob pro účely vzdělávání, zaměstnávání a sociální rozvoj,
  • zboží dovážené ve prospěch obětí katastrof,
 • dovoz v rámci mezinárodních vztahů,
  • čestná vyznamenání nebo ceny,
  • dary obdržené v rámci mezinárodních vztahů,
  • zboží určené k užívání hlavou státu,
 • zboží dovážené k podpoře obchodní činnosti,
  • vzorky zboží nepatrné hodnoty,
  • tiskoviny a reklamní materiál,
  • zboží používané nebo spotřebované v průběhu výstavy nebo podobné události,
  • zboží dovážené ke zkouškám, analýzám nebo pokusům,
 • různý dovoz, a to
  • zásilky určené subjektům příslušným ve věcech ochrany autorských práv nebo průmyslového či obchodního vlastnictví,
  • turistický propagační materiál,
  • různé dokumenty a zboží,
  • materiál k upevnění a ochraně zboží při přepravě,
  • stelivo, píce a krmivo pro zvířata během jejich přepravy,
  • pohonné hmoty a maziva nacházející se v silničních motorových vozidlech a speciálních kontejnerech,
  • zboží určené na výstavbu, údržbu nebo výzdobu památníků nebo hřbitovů válečných obětí,
  • rakve, urny a smuteční ozdoby.


Nárok na odpočet daně

Mění se také ustanoveni týkající se nároku na uplatnění odpočtu DPH. Plátce má nárok na odpočet daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, které v rámci svých ekonomických činností použije k uskutečňování například

 • zdanitelných plnění dodání zboží, převodu nemovitosti nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku,
 • plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně s místem plnění v tuzemsku,
 • plnění s místem plnění mimo tuzemsko, pokud by měl nárok na odpočet daně, jestliže by se uskutečnila s místem plnění v tuzemsku.

Daní na vstupu u přijatého zdanitelného plnění se rozumí daň uplatněná například

 • na zboží, které plátci bylo nebo má být dodáno, nemovitost, která mu byla nebo má být převedena, anebo službu, která mu byla nebo má být poskytnuta,
 • na zboží, které bylo plátcem pořízeno z jiného členského státu anebo dovezeno ze třetí země.


Skupinová registrace

V zákoně přibyla nová povinnost pro podniky využívající skupinovou registraci. V případě zániku členství zastupujícího člena ve skupině jsou členové skupiny "povinni zvolit nového zastupujícího člena do 15 dnů ode dne zániku jeho členství ve skupině. Pokud tak neučiní, ustanoví zastupujícího člena správce daně rozhodnutím."

Mezi další novinky patří režim přenesení daňové povinnosti a ručení za nezaplacenou daň. Čtěte články:

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.