V pátek je termín pro podání přiznání k dani z příjmů

30.03.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Pátek je posledním termínem pro podání přiznání k dani z příjmů pro ty, za které přiznání nepodává daňový poradce. Podle daňového řádu jsou tolerována i přiznání opožděná o 5 dnů.


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Vyplňování formuláře přiznání k dani z příjmů ve formátu xls je mnohem jednodušší než vyplňování klasického formuláře. Stačí si stáhnout daňový formulář v tomto formátu, vyplnit ho a poté odeslat nebo osobně doručit příslušnému finančnímu úřadu.


Přílohy k přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Pokud máte příjmy z pronájmu nemovitosti a nebo třeba podnikáte, musíte vyplnit některé z příloh k přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Pro všechny přílohy platí totéž, co pro přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Částky se uvádějí v celých Kč. Jen číselné hodnoty počítané v průběhu výpočtu se zaokrouhlují na dvě desetinná místa. Postupné zaokrouhlování ve dvou nebo více stupních je nepřípustné.


Přehled o příjmech a výdajích

Termín pro podání přehledů je sice až pondělí 2. května 2011, to platí pro osoby samostatně výdělečně činné, které alespoň část roku 2010 vykonávaly samostatnou výdělečnou činnost a jejíž daňové přiznání nezpracovává daňový poradce. Ale už nyní si můžete přečíst, jak vyplnit oba přehledy krok po kroku.


Přiznání k dani z příjmů právnických osob

Poplatníky daně z příjmů právnických osob jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami. Od daně je však osvobozena Česká centrální banka a veřejná nezisková ústavní zdravotnická zařízení zřízená. V případě, že poplatníci mají sídlo nebo místo vedení společnosti v České republice, musí zdanit příjmy plynoucí z tuzemska i zahraničí. Pokud je sídlo společnosti v cizině, zdaní se pouze příjmy z České republiky.


Užitečné nástroje

K vyplnění formulářů Vám poslouží nejen tyto články, ale také naše formuláře ve formátu xls. Dále můžete využít: