Daňové přiznání 2011: Paušální nebo skutečné výdaje

02.03.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Osoba samostatně výdělečně činná má dvě možnosti – uplatnit výdaje ve skutečné výši nebo použít paušální výdaje.

Paušální výdaje se rovnají 80 % z příjmů z řemeslných živností a zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, 60 % z příjmů z ostatních živností a jiného podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. Pokud jste nevedli evidenci výdajů, pak vám nezbude jiná možnost. Uplatnění výdajů není třeba finančnímu úřadu nahlašovat, tato skutečnost se uvádí v daňovém přiznání. 


Paušální nebo skutečné výdaje

Kdy není možné uplatnit paušální výdaje? Pokud jste spoluvlastníky majetku a příjmy a výdaje nejsou rozděleny mezi spoluvlastníky podle spoluvlastnických podílů. Pokud jste účastníkem sdružení bez právní subjektivity a příjmy a výdaje nejsou rozděleny rovným dílem. Dalším takovým případem je sdružení fyzických osob. Pokud jedna z fyzických osob uplatňuje paušální výdaje, musí totéž provést všichni členové sdružení.

Pokud jste evidovali výdaje, pak je dobré porovnat obě varianty a vybrat si tu, která znamená nižší základ daně. Pokud se rozhodnete uplatnit paušální výdaje, plynou z toho dvě omezení – musíte tak učinit pro všechny činnosti a nelze to zpětně změnit. Pokud se rozhodnete pro uplatnění výdajů ve skutečné výši, musíte respektovat zákonná ustanovení (viz níže), která v některých případech nejsou jednoznačná. Pokud si nejste jistí, můžete kontaktovat finanční úřad, který je ze zákona povinen oznámit, jestli vámi popsaný výdaj je nebo není daňově uznatelný (za poplatek), nebo daňového poradce.


Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů

Pro uplatnění výdajů platí tato pravidla: jde o výdaj, který souvisí s příjmy (tj. výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů), jde o výdaj, který je zaplacen v roce, ve kterém se uplatňuje (např. zálohy, ale existují výjimky - zřizovací výdaje a odpisy), jde o výdaj, který je dokladovaný a evidovaný například v daňové evidenci, jde o výdaj, který ještě nebyl zaplacen a zákon ho nezakazuje uplatnit. Pokud ho zákon omezuje, uplatní se v omezené výši.

Zákon zakazuje / omezuje uplatnit především tyto výdaje:

 • odpisy hmotného majetku,
 • stravné,
 • reklamní předměty, reprezentace,
 • pořízení dlouhodobého hmotného majetku a technické
 • zůstatková cena hmotného majetku,
 • pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem,
 • nájemné,
 • leasing,
 • cenné papíry, směnky,
 • daně,
 • likvidace zásob,
 • zkoušky ověřující další vzdělávání,
 • daň z převodu nemovitostí,
 • rezervy a opravné položky,
 • výdaje na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví, zvýšený rozsah doby odpočinku zaměstnanců, 
 • daň z příjmů fyzických osob,
 • škody,
 • úroky z úvěrů a půjček,
 • smluvní pokuty, úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále a jiné sankce ze závazkových vztahů, jen pokud byly zaplaceny a další.


Paušál na auta

Nově je možné uplatnit paušál na auta. Místo složité evidence dokladů, máte možnost uplatnit na každé auto výdaj 5000 Kč / měsíc, pokud ho používáte i pro soukromé účely, 4000 Kč / měsíc. Paušál je možné použít maximálně na 3 auta. Kromě výdajů na pohonné hmoty je v paušálu zahrnuto i parkovné. Ostatní výdaje je třeba krátit o 20 % jejich prokázané výše.


Cestovní náhrady, výdaje na auto, stravné ve skutečné výši

Více o tomto tématu se dočtete v sekci Cestovní náhrady OSVČ.


Přechod ze skutečných výdajů na paušální

Zcela samostatnou kategorií je přechod ze skutečných výdajů na paušální. Největší komplikací jsou závazky, pohledávky a zásoby. Může se například stát, že jste v roce 2009 uplatňovali skutečné výdaje a v roce 2010 chcete přejít na paušální, ke konci roku 2009 ale máte pohledávky, závazky a zásoby. V tomto případě musíte podat dodatečné přiznání za rok 2009 a o hodnotu pohledávek zvýšit příjmy roku 2009, o hodnotu závazků zvýšit výdaje a o hodnotu zásob snížit výdaje roku 2009. Tyto položky se projeví v tabulce E přílohy 1 DAP jako položky zvyšující nebo snižující základ daně. Vedle dodatečného přiznání je třeba podat i opravné přehledy na SP a ZP (můžete si stáhnout formulář příslušných přehledů), protože se tím změní vyměřovací základ pro pojistné za rok 2009 a na zálohy pro rok 2010. Příjmy, které v roce 2010 plynou z takové pohledávky, se pak nezahrnují mezi příjmy tohoto roku.


Platí výše uvedené pro účetnictví

Pokud vedete účetnictví, pak se postupuje stejně, jen máme místo příjmů výnosy a místo výdajů náklady. Pozor na tzv. časové rozlišení, například zálohy zaplacené v roce 2010 na rok 2011.

Ke všem podstatným informacím se dostanete na stránce daňového speciálu 2011.