Přehledy o příjmech a výdajích krok po kroku

22.04.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Osoby samostatně výdělečně činné musí kromě přiznání k dani z příjmů vyplňovat i přehled o příjmech a výdajích. Přehledy se přitom podávají do 2. května.

Osoby samostatně výdělečně činné podávají kromě přiznání k dani z příjmů (existují výjimky, kdy podávat přiznání nemusí) také přehled o příjmech a výdajích pro účely důchodového pojištění a zdravotního pojištění. Tiskopis pro důchodové pojištění je univerzální, předkládá se České správě sociálního zabezpečení. Tiskopis pro zdravotní pojištění má každá zdravotní pojišťovna trochu jiné, co se ale neliší je výpočet pojistného a zálohy na pojistné, který musí být u všech stejný.

Oba formuláře máme ke stažení ve formátu xls, excelovské prostředí umožňuje výrazně si zjednodušit práci s vyplněním tohoto formuláře, proto budeme tento článek směřovat právě k vyplnění tohoto formuláře.


Důchodové pojištění

Přehled o příjmech a výdajích pro důchodové pojištění má dvě strany, na první straně se provádí identifikace a výpočet přeplatku / nedoplatku pojistného, na druhé straně se specifikuje způsob použití přeplatku a placení záloh v roce 2011.

První strana

Část 1 – Provádí se identifikace OSVČ – uvádí se titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo a variabilní symbol a kontaktní údaje. Nově také údaje o datové schránce.

Část 2 – V této části uvedete, jakou činnost jste v roce 2010 vykonávali. Definici hlavní a vedlejší činnosti najdete v abecedě Sociální pojištění OSVČ. Příslušné okno zaškrtnete použitím ovládacího prvku vpravo od formuláře. V této části je třeba také zaškrtnout odpovědi na další otázky, například jestli podáváte přiznání prostřednictvím daňového poradce, jestli jste povinni podávat daňové přiznání, jestli jste poplatníkem daně z příjmů stanovené paušální částkou, jestli jste účtovali v hospodářském roce.

Část 3 – Uvádějí se měsíce a důvody vykonávání vedlejší činnosti.

Část 4 – V této části se provádí vlastní výpočet pojistného. Přiblížíme si ty řádky, které je třeba vyplňovat:

 • Řádek 21 (daňový základ) – uvádí se rozdíl mezi příjmy a výdaji, musí se shodovat s příjmy a výdaji uvedenými v příloze č. 1 k přiznání k dani z příjmů.
 • Řádek 22 a 23 (počet měsíců samostatné výdělečné činnosti) – k vyplnění tohoto okna použijte tabulku vpravo od formuláře, která má červené pozadí. Součet všech oken této tabulky musí být 12 (počet měsíců v roce). Jakmile je toho dosaženo podbarvení se změní na zeleno. Řádek 23 se liší od řádku 22 tím, že nezahrnuje měsíce, po které jste měli nárok na peněžitou podporu v mateřství nebo nemocenskou a to po celý měsíc.
 • Řádek 30 (vyměřovací základ ze zaměstnání) – pokud máte příjmy ze zaměstnání, uvede se jejich výše.
 • Řádek 34 (úhrn zaplacených záloh) – pokud jste v roce 2010 platili zálohy na důchodové pojištění, uveďte jejich úhrn.

Nyní se podívejme na řádky, které nevyplňujete, ale mohlo by vás zajímat, co znamenají:

 • Řádek 24 (průměrný měsíční daňový základ) – vypočte se jako podíl řádku 21 a sumy na řádku 23.
 • Řádek 25 (rozdělení daňového základu) – v případě, že jste vykonávali hlavní i výdělečnou činnost, rozdělí se daňový základ na část, kdy jste vykonávali hlavní a vedlejší činnost.
 • Řádek 26 (vypočtený vyměřovací základ) – vypočte se vyměřovací základ, v případě výkonu hlavní, resp. vedlejší činnosti z řádku 21, v případě hlavní i vedlejší činnosti z řádku 25.
 • Řádek 27 (dílčí vyměřovací základ) – v případě výkonu hlavní i vedlejší činnosti se vypočítá minimální vyměřovací základ jednak pro hlavní a jednak pro vedlejší činnost.
 • Řádek 28 (minimální vyměřovací základ) – vypočte se minimální vyměřovací základ pro výpočet pojistného. Pokud je řádek menší než 50 % vyměřovacího základu, bere se za minimum 50 % vyměřovacího základu.
 • Řádek 29 (určený vyměřovací základ) – přednastavena je hodnota minimálního vyměřovacího základu.
 • Řádek 31 – jde o součet určeného vyměřovacího základu ze samostatné výdělečné činnosti a vyměřovacího základu ze zaměstnání.
 • Řádek 32 (vyměřovací základ ze SVČ) – určí se vyměřovací základ, ze kterého se počítá finální hodnota pojistného, na tomto řádku se bere do úvahy maximální vyměřovací základ, který se porovnává se sumou všech příjmů (s řádkem 31).
 • Řádek 35 – vypočítá se přeplatek na pojistném či nedoplatek pojistného.

Druhá strana

Do horní části je třeba vepsat rodné číslo.

Část 5 – v této části uvedete výši přeplatku, kterých chcete použít na úhradu pojistného v roce 2011, a současně na které měsíce. Zbývající část přeplatku je možné vrátit na účet nebo poštovní poukázkou na adresu.

Část 6 – provádí se výpočet nové výše zálohy, pro rok 2011. Záleží na tom, jakou činnost budete vykonávat v roce 2011 (hlavní nebo vedlejší), toto zaškrtnutí ovlivní minimální měsíční vyměřovací základ. Řádky 36 a 37 se automaticky dopočítají.

Část 7 – identifikuje se osoba, se kterou je vykonávána spolupráce.

Část 8 – v této části se přihlásíte k dobrovolné účasti na pojistném v případě, že vám nevzniká povinnost. O tom, že nebudete povinni, jste upozorněni vpravo od formuláře. Pokud se neobjeví žádné upozornění, jste účastni na důchodovém pojištění ze zákona a dobrovolná účast není možná.

Část 9 – pokud podáváte opravný přehled, uveďte důvod a datum, kdy jste se o něm dozvěděli.

Část 10 – v závěrečné části prohlašujete pravdivost svých údajů, datum vyplnění přehledu, počet příloh a název příslušné správy, na kterou budete přehled podávat.


Zdravotní pojištění

Formulář pro zdravotní pojišťovnu doznal výrazných změn, došlo ke zkrácení ze dvou stran na jednu stranu. V následujícím textu popíšeme přehled Všeobecné zdravotní pojišťovny, který máme k dispozici ke stažení ve formátu xls.

Úvodní část - V úvodu volíte typ přehledu (řádný nebo opravný).

Část 1 - Uvádíte svoje identifikační údaje (jméno a příjmení, číslo pojištěnce a kontaktní údaje). V této části si také vybíráte ze dvou způsobů úhrady pojistného – poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem.

Část 2 - V této části přiřazujete k jednotlivým měsícům roku 2010 důvod, proč pro vás neplatila povinnost hradit zálohy na pojistné, resp. proč se na vás nevztahoval minimální vyměřovací základ. Více o tomto tématu v abecedě Zdravotní pojištění OSVČ. Pokud je důvodem péče o dítě (děti), uvedete jeho rodné číslo (jejich rodná čísla).

Část 3 - Uvádíte, jestli máte daňového poradce a povinnost podávat daňové přiznání. Pokud jste podali přiznání k dani z příjmů, uvedete datum podání, pokud ještě ne, uvedete datum, kdy toto přiznání mělo být podáno.

Část 4 - Jde o část vlastního výpočtu pojistného. Opět si nejprve probereme ta okna, která vyplňujete:

 • Řádek 1 a 2 – na tomto řádku uvádíte příjmy, resp. výdaje ze samostatné výdělečné činnosti.
 • Řádek 3 – uvádíte vyměřovací základ ze zaměstnání. Údaje na řádcích 1, 2 a 3 by měly odpovídat přehledu pro Českou správu sociálního zabezpečení.
 • Řádek 4 – uvádíte počet kalendářních měsíců, ve kterých v roce 2010 trvala samostatná výdělečná činnost.
 • Řádek 5 – z počtu měsíců na řádku 4 uvedete počet měsíců, kdy jste byl/a pojištěncem VZP.
 • Řádek 6 – na tomto řádku uvádíte počet kalendářních měsíců, ve kterých pro vás platil minimální vyměřovací základ, tedy jde o dopočet měsíců, které jste na první straně označili jako ty měsíce, ve kterých se na vás nevztahoval minimální vyměřovací základ.

Část 5 - Počítá se přeplatek / doplatek:

 • Řádek 41 – uvádíte úhrn zaplacených záloh na pojistné v roce 2010. Na řádku 43 se pak automaticky dopočte výše přeplatku / doplatku. V případě vzniku přeplatku máte na výběr dvě možnosti - přeplatek použít na zálohy v dalším období, nebo si nechat přeplatek vrátit.

Část 6 - V této části se provádí výpočet nové výše zálohy v případě vyššího vyměřovacího základu přesahujícího maximální základ – tento výpočet je komplikovanější.

Nyní se podívejme na řádky, která se automaticky počítají a jsou pro vás významné:

 • Řádek 9 – na tomto řádku se vypočte minimální vyměřovací základ.
 • Řádek 16 – na tomto řádku se vypočte pojistné za rok 2010.
 • Řádek 43 – na tomto řádku se vypočítá přeplatek, případně doplatek.

Ke všem podstatným informacím se dostanete na stránce daňového speciálu 2011.