Daňové přiznání 2011: Vyplňujeme přiznání k dani z příjmů

25.02.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Podnikatelé musí podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob, formulář za zdaňovací období 2010 se přitom od toho za rok 2009 příliš nemění...

Vyplňování formuláře přiznání k dani z příjmů je mnohem jednodušší než vyplňování klasického formuláře. Stačí stáhnout si daňový formulář, vyplnit ho a poté odeslat nebo osobně doručit příslušnému finančnímu úřadu.


Přiznání k dani z příjmů

První strana

První strana slouží k identifikaci poplatníka. Budete vyplňovat finanční úřad, na který budete přiznání podávat, rodné číslo a typ přiznání (řádné přiznání je první podání, opravné přiznání je druhé a další podání v zákonné lhůtě a dodatečné přiznání je druhé a třetí po zákonné lhůtě). Pokud nemáte daňového poradce, resp. povinnost ověřit účetní závěrku auditorem, odpovězte na otázku 05, resp. 05a ne.

Na první straně uvedete datum a označíte zdaňovací období, dále uvedete rodné číslo, příjmení, rodné příjmení, jméno, titul, státní příslušnost a číslo pasu, a adresu bydliště nebo pobytu na území České republiky. Pokud jste rezidentem ČR, na řádek 29a uvedete všechny příjmy včetně zahraničních.


Druhá strana

Na řádek 31 uvedete příjmy od všech zaměstnavatelů a úhrn pojistného placené zaměstnavatelem, případně daň zaplacenou v zahraničí a úhrn příjmů zvýšený o pojistné ze zahraničí. Pokud máte příjmy z podnikání, pronájmu či ostatní příjmy, vyplňte nejdříve přílohy, příslušné částky se automaticky převedou do hlavního formuláře. Pouze u příjmů z kapitálového majetku je třeba vyplnit řádek 38.

Pokud máte příjmy ze zahraničí, čtěte pokyny k řádkům 36a a 41a. Pokud uplatňujete ztrátu, vyplňte řádek 44.

Ve 3. oddílu vyplňujete nezdanitelné části základu daně. Více o nich v abecedě Daň z příjmů. I zde Vám poslouží náš excelovský formulář, do kterého jsou nastaveny všechna omezení týkající se těchto částek.

Na konci druhé strany se vyplňují některé slevy na dani a daňová zvýhodnění. Řádek 62 se týká zaměstnávání osob se zdravotním postižením, řádek 63 pořízení registračních pokladen a jejich technického zhodnocení a investičních pobídek.


Třetí strana

Většinu poplatníků budou zajímat řádky 64 až 69, kdy se vyplňují slevy na dani. V našem formuláři stačí zadat pouze měsíce, po které máte na jednotlivé slevy nárok, zbytek se dopočítá. V případě výživy nezaopatřeného dítěte, uveďte identifikační údaje a počet měsíců této péče. Rozlišujte přitom péči o děti se ZTP/P. Poté vám formulář automaticky vypočítá daňové zvýhodnění na řádku 72, případně daňový bonus na řádku 75. Pokud jste uplatňovali daňové bonusy měsíčně, uveďte na řádek 76 úhrn měsíčních bonusů.

V případě dodatečného přiznání vyplňte oddíl 6.

Finalizace výpočtu daně z příjmu se provádí v 7. oddílu. Na řádku 84 se uvádí úhrn záloh na daň z příjmů, kterou vám srazili zaměstnavatelé, a na řádku 85 úhrn záloh na daň z příjmů, které jste odvedli sami. V případě, že platíte daň stanovenou paušální částkou, vyplňte řádek 86. Řádek 87 je určený pro příjemce úroků ze státních dluhopisů, řádky 87a a 88 pro daňové nerezidenty ČR, řádek 89 pro úrokové příjmy ze zahraničí a řádek 90 pro podání přiznání v insolvenčním řízení.

Daňová povinnost (kladná částka) nebo přeplatek na dani (záporná částka) se objeví na řádku 91.

Čtvrtá strana

V horní části formuláře se vyplňuje počet příloh a pokud vám vznikl přeplatek na dani, pak žádost o jeho vrácení.


Příjmy z pronájmu a ostatní příjmy

Pokud máte příjmy z pronájmu a ostatní příjmy, musíte vyplnit přílohu číslo 2. V první části této přílohy se uvedou na řádek 201 příjmy z pronájmu a na řádek 202 výdaje na tuto činnost. Na řádcích 204 a 205 dále pak částky, které zvyšují, nebo snižují rozdíl mezi těmito příjmy a výdaji, jde například o smluvní pokuty. Pro ostatní příjmy ve druhé části této přílohy vyplňte tabulku, pro každý druh příjem, výdaj a kód.


Příjmy ze zahraničí

V případě příjmů ze zahraničí se vyplňuje příloha číslo 2. Na řádek 321 se uvádí příjem, na řádek 322 výdaj a na řádek 323 daň zaplacená v zahraničí. Pokud máte příjmy z více zemí, musíte pro každou zemi vyplnit samostatný list, suma daní uznaných / neuznaných k zápočtu z těcho samostatných listu se pak musí přenést na řádek 328, resp. 329. Více o tomto tématu v abecedě Příjmy ze zahraničí.


Místní příslušnost správce daně

Jakmile máte vyplněný formulář, můžete ho podat. Na kterém finančním úřadu? To záleží na vašem bydliště nebo místu, kde se převážně zdržujete. 


Do kdy je třeba přiznání podat

Pokud přiznání podáváte sami, lhůta je 1. 4. 2011. V případě, že daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce se lhůta prodlužuje do 1. 7. 2011. V tomto případě je však třeba do 1. 4. doručit na finanční úřad plnou moc k zastupování.

Ke všem podstatným informacím se dostanete na stránce daňového speciálu 2011.