Příspěvky začínajícím podnikatelům od úřadu práce

10.02.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Začít podnikat se může kdykoli a v jakémkoli věku. Do podnikání se také mohou pustit lidé pobírající důchod i nezaměstnaní. Začínající podnikatel může žádat o příspěvek na úřadu práce. Podíváme se na dva z nich – příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa a překlenovací příspěvek.


Příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa

Tímto příspěvkem můžete uhradit budoucí náklady související se zřízením společensky účelného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti.

Za jakých podmínek lze získat příspěvek?

Musíte nejen vyplnit příslušný formulář (k dispozici v sekci Formuláře ke stažení), ale také zpracovat a přiložit další dokumenty:

 • podnikatelský záměr,
 • ekonomickou rozvahu,
 • seznam předpokládaných kalkulovaných nákladů na zřízení pracovního místa,
 • doklad opravňující k podnikání (živnostenský list, koncesní listinu, osvědčení samostatně hospodařícího rolníka),
 • potvrzení o tom, že nemáte žádné daňové nedoplatky vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení ani zdravotní pojišťovně,
 • smlouvu o zřízení účtu u peněžního ústavu,
 • vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotní způsobilosti k výkonu samostatné výdělečné činnosti,
 • další dokumenty popisující Vaše podnikání (například nájemní smlouva, kolaudační rozhodnutí, apod.)

Výše příspěvku

Výše příspěvku je individuální. Většinou se odvíjí od míry nezaměstnanosti v dané oblasti. Pokud je nezaměstnanost velká a úřad chce podpořit začínající podnikatele za účelem jejího snížení, může být příspěvek vyšší.

Podmínky poskytnutí příspěvku

Pro získání příspěvku je zapotřebí splnit tyto podmínky:

 • od doby podání žádosti až do ukončení jejího projednávání musíte být vedeni v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání,
 • se zřízením pracovního místa vznikají náklady na nákup strojů, zařízení, vybavení, stavební investice apod.,
 • příspěvek není možné použít například na nákup zboží a materiálu, leasingu, placení nájemného, sociálního a zdravotního pojištění apod.,
 • majetek si můžete z tohoto příspěvku pořídit až po datu podepsání dohody o poskytnutí příspěvku,
 • samostatnou výdělečnou činnost musíte vykonávat po dobu, kterou si stanovíte v dohodě o poskytnutí příspěvku,

Úřady práce také často vymezují oblasti, ve kterých příspěvky poskytují. Například Moravskoslezský kraj preferuje tyto oblasti:

 • služby poskytované přímo v domácnostech, resp. pro domácnosti
 • infrastrukturní služby
 • sociální služby pro staré a handicapované osoby
 • organizace volného času a podpora turistického ruchu
 • tradiční a netradiční řemesla a výroby
 • péče o životní prostředí


Překlenovací příspěvek na rozjezd podnikání

Další možností, jak úřady práce mohou podpořit začínající podnikatele, je překlenovací příspěvek na rozjezd podnikání. Opět jde o příspěvek poskytovaný osobám samostatně výdělečně činným na provozní náklady:

 • nájemné a služby s ním spojené (vyloučeno je nájemné za bytovou jednotku)
 • náklady na dopravu materiálu a hotových výrobků
 • náklady na opravu a údržbu objektu, ve kterém je provozována výdělečná činnost, pokud je tento objekt ve vlastnictví osoby samostatně výdělečně činné a náklady souvisí s provozováním samostatné výdělečné činnosti

Výše příspěvku

Opět je individuální. Příspěvek se poskytuje jednorázově za celé dohodnuté období a je splatný do 30 kalendářních dnů od uzavření dohody o poskytnutí tohoto příspěvku.

Podmínky poskytnutí příspěvku

Příspěvek se poskytuje osobě samostatně výdělečně činné, která přestala být uchazečem o zaměstnání. Peníze z tohoto příspěvku je možné použít jen na úhradu provozních nákladů, které vznikly a byly uhrazeny v období, na které je překlenovací příspěvek poskytnut.

I v tomto případě musíte vyplnit příslušný formulář žádosti o tento příspěvek a přiložit k němu některé dokumenty, především:

 • rozbor předpokládaných provozních nákladů,
 • potvrzení o tom, že nemáte žádné daňové nedoplatky vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení ani zdravotní pojišťovně.