Loterie, spotřebitelská loterie a soutěž

04.02.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Podnikatelé často používají k získávání nových zákazníků různé formy soutěžních marketingových akcí. Ty mohou mít tři základní podoby – loterie, spotřebitelská loterie a soutěže.


Spotřebitelská soutěž

Jde o reklamní akce, při kterých o výhře nerozhoduje slosování ani jiný náhodný výběr, při kterých podmínkou účasti v soutěži není nákup či účast na reklamní akci. V tomto případě pak není potřeba mít žádné povolení, spotřebitelskou soutěž lze uspořádat  víceméně libovolně. Může to být například soutěž o nejoriginálnější slogan nebo znalostní soutěž v televizi.


Spotřebitelská loterie

Naopak u spotřebitelské loterie o výhře rozhoduje slosování nebo jiný náhodný výběr a podmínkou účasti může být nákup nebo účast na reklamní akci.

Žádné extra povolení není potřeba, pořádání spotřebitelské loterie se ale musí oznámit místně příslušnému finančnímu úřadu. Oznámení musí být doručeno nejpozději15 dnů přede dnem zahájení spotřebitelské loterie.

Spotřebitelská loterie navíc musí splnit řadu podmínek:

 • výhrou nesmí být peníze, vkladní knížka, cenné papíry, pojištění a nemovitost. Výhrou tak může být pouze nepeněžité plnění (například zboží či služby)
 • všechny tyto nepeněžité výhry nesmí za jeden kalendářní rok přesáhnout částku 200 tis. Kč (do tohoto limitu se počítají všechny podobné akce provozovatele)
 • hodnota jednotlivé výhry nesmí přesáhnout částku 20 tis. Kč

Spotřebitelské soutěže a loterie tak lze vykonávat v rámci stávajícího živnostenského oprávnění – například Maloobchod a velkoobchod.


Loterie

A pak tu máme známý pojem loterie, který se od spotřebitelské loterie liší tím, že je třeba na začátku vynaložit peněžitou částku, přičemž není zaručené že bude protiplnění. Výhrou bývají většinou peníze.

Loterii povoluje

 • obecní úřad pro svůj správní obvod, v hlavním městě Praze úřad městské části a v územně členěných statutárních městech úřad městské části nebo městského obvodu v přenesené působnosti, pokud jde o věcnou loterii s herní jistinou do 200 tis. Kč,
 • v ostatních případech ministerstvo.

Povolení loterie obsahuje zejména

 • účel, pro který byla loterie povolena,
 • počet vydaných losů, jejich cenu a celkovou výši herní jistiny,
 • počet a celkovou cenu výher,
 • místo a den slosování,
 • lhůty pro předložení vyúčtování loterie a výtěžku akce, pro jejíž zabezpečení byla loterie povolena,
 • schválení herního plánu s případnými úpravami a doplňky,
 • lhůtu a místo vyzvednutí výher.

Loterie jako taková je vyloučena ze živnostenského podnikání, živnostenské oprávnění tak nahrazuje výše uvedené povolení.


Pozor na tombolu

Také tombola má znaky výše popsané loterie. To znamená, že i k provozování tomboly je třeba povolení. U tombol provozovaných při slavnostech a zábavách, u kterých jsou výhry dotovány převážně z věcných darů členů pořádající organizace, může o podmínkách provozování tomboly rozhodnout příslušná obec podle vlastního uvážení a místních poměrů.


Prémiové SMS

Další častou podobou jsou prémiové SMS (například každá stá SMS vyhrává). Za takovou SMS se platí speciální tarif. Tyto formy soutěže mají mnoho odpůrců. Ministerstvo financí k nim vydalo toto ustanovení:

„Pokud účastník hry zasílá odpověď na soutěžní otázku zveřejněnou v tisku ve stanoveném tvaru SMS zprávy za speciální tarif, je třeba považovat tuto skutečnost za zaplacení vkladu, jehož návratnost se podle § 1 odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) se nezaručuje.

Je-li výherce navíc vybírán na základě principu vyhrává každá x – tá správná odpověď, je naplněn i další znak charakterizující hry, k jejichž provozování je třeba povolení podle zákona, neboť o výhře nebo prohře rozhoduje náhoda, resp. náhodný výběr výherce.

 

Ministerstvo financí však v souladu s § 43 odst. 7 zákona nepovoluje provozování her po SMS, neboť tento způsob provozování nesplňuje všechny podmínky zákona, zejména zákaz účasti na hře osoby mladší 18 let. Provozování těchto her tak odporuje zákonu č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.“

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT